Produkcja zwierzęca

Produkcja mleka w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 5)

Ocenia się, że  w 2013 r. produkcja mleka w 28 krajach Unii Europejskiej zwiększy się o 0,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost produkcji jest szczególnie widoczny w drugiej połowie roku. W 2014 r. produkcja mleka zwiększy się o kolejne 1,1%. Produkcja mleka pełnego w proszku w 2013 r. wzrośnie o 2%, a odtłuszczonego mleka w proszku spadnie o około 6%. W następnym roku produkcja mleka pełnego w proszku spadnie o 2,7%, a mleka odtłuszczonego wzrośnie o około 3,9%. Niska produkcja mleka w pierwszym półroczu 2013 r. spowodowała wzrost cen mleka w lipcu do 36,36 euro za 100 kg. Od stycznia do sierpnia ceny masła oraz pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku były o około 30% wyższe niż w 2012 r. O około 1,1% wzrosło pogłowie krów w Unii Europejskiej.

W.M.

 

Przewidywany wzrost produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2574, s. 15)

W pierwszych miesiącach bieżącego roku produkcja mleka w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się nieco na skutek wzrostu cen pasz. Jednak w dalszych miesiącach ceny te spadły dzięki wysokim zbiorom roślin i w efekcie produkcja mleka wzrosła. Ocenia się, że ogółem w 2013/14 r. będzie ona o 1,5% większa niż w poprzednim roku. W 2014 r. kwoty produkcji mleka nie zostaną zwiększone, ponieważ wygasają one w 2015 r. Jednakże produkcja może zwiększyć się w krajach, które dotychczas nie wykorzystywały swoich kwot w pełni. Są to Irlandia, Belgia, Łotwa i Francja. Dzięki temu w 2014 r. produkcja mleka w 28 krajach Unii Europejskiej osiągnie 154,4 mln ton, czyli będzie o 1,3% większa niż w 2013 r. W ubiegłym roku po raz pierwszy od wielu lat pogłowie bydła mlecznego w 15 dawnych krajach Unii zwiększyło się o 1,8% i osiągnęło 17,7 mln sztuk. W bieżącym roku trend ten uległ odwróceniu i liczebność krów zmniejszyła się o 0,3%. Nie dotyczy to jednak wszystkich krajów członkowskich – we Włoszech, Hiszpanii. Irlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii pogłowie krów wzrosło. W krajach tych rolnicy przygotowują się na wygaśnięcie kwot produkcji mleka. W 2014 r. wydajność mleczna krów wzrośnie ponownie do poziomu notowanego w 2011 r. i osiągnie 7112 kg.

W.M.

Spadek produkcji mięsa w Czechach

(Agra Europe 2013, nr 2577, s. 11)

Produkcja mięsa w Czechach w drugim kwartale bieżącego roku wyniosła 112 tys. ton, czyli była o 2,7% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek ten dotyczył zarówno wieprzowiny, wołowiny, jak i mięsa drobiu. Odwrotnie niż w poprzednich latach, w najmniejszym stopniu zmniejszyła się produkcja wieprzowiny. Spadła ona jedynie o 1,4% i wyniosła 59 030 ton. Produkcja wołowiny zmniejszyła się o 2,3% (do 16 008 ton), a mięsa drobiu – o 5% (do 36 893 to). Ubój świń w omawianym czasie  spadł o 1,5% (do 668 tys. sztuk). Import tuczników zmniejszył się do 6 tys. sztuk (o 87%), a import prosiąt – do 83 tys. sztuk (o 39%). Natomiast eksport tuczników wzrósł do 61 tys. sztuk (o 68%). Zostały one sprzedane przede wszystkim na Słowacji, Węgrzech i w Niemczech. Ubój bydła zmniejszył się o 3,2%. Zwiększył się natomiast eksport żywca wołowego, głównie do Austrii. Import drobiu w drugim kwartale 2013 r. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrósł o 18%; większość stanowiły kurczęta jednodniowe sprowadzane ze Słowacji i z Niemiec. Eksport drobiu zwiększył się o 10,4%. Również w tym wypadku stanowiły go głównie kurczęta jednodniowe sprzedawane do sąsiadujących państw, ale również brojlery indycze. Liczebność bydła i świń w Czechach zaczyna się stabilizować.  Pogłowie świń na początku kwietnia bieżącego roku utrzymało się na poziomie podobnym, jak w ubiegłym roku i wyniosło 1,587 mln sztuk (wzrost o 0,5%). Rosnąca liczebność loch (wzrost o 2,2%) świadczy o możliwości dalszego rozwoju pogłowia. Pogłowie bydła w kwietniu wyniosło, tak samo jak rok wcześniej, 1,353 mln sztuk. Eksport i import mięsa w drugim kwartale był mniejszy niż rok wcześniej. Import wieprzowiny, w większości pochodzącej z Niemiec, spadł o 12% (do 50 775 ton), a jej eksport – o 16,1% (do 8 650 ton). Import wołowiny zmniejszył się o 1%, a jej eksport – tylko o 0,3%. W większym stopniu, bo o 12,5%, spadł import mięsa drobiu. Jego eksport stanowił tylko 1/5 eksportu w II kwartale ubiegłego roku. Mięso drobiu sprowadzano głównie z Polski, Brazylii i Niemiec, a eksportowano je na Słowację i do Holandii.

W.M.

Początek odbudowy pogłowia świń w Danii

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 11)

Pogłowie świń w Danii 1 lipca bieżącego roku osiągnęło 12,25 mln sztuk, czyli było o 1,3% większe niż rok wcześniej. Liczebność loch hodowlanych pozostała niemal niezmieniona, natomiast wzrosła liczba loszek. Zwiększyła się też liczebność prosiąt. Pogłowie tuczników zmniejszyło się o 4,5% i wyniosło 3,159 mln sztuk. Powodem tego był przede wszystkim wzrost eksportu żywca do Polski. Ceny świń w Danii w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku wzrosły, co w połączeniu ze spadkiem cen soi i ziarna zbóż wpływa na wzrost opłacalności chowu świń. Na początku bieżącego roku za kilogram żywca wieprzowego płacono rolnikom 11,60 koron duńskich, ale w maju ceny te spadły do 11,0 koron. Jednak w połowie sierpnia wzrosły one do 11,90 koron (1,60 euro). Mimo to są nadal niższe niż w Niemczech i w Polsce. Eksport żywca wieprzowego z Danii w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku wzrósł o 7,5% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i osiągnął 4,47 mln sztuk. W poprzednich latach dominował eksport żywca do Niemiec, gdzie przetwórcy płacili wyższe ceny niż w Danii. Obecnie jednak muszą konkurować z przetwórcami z Polski, którzy od stycznia do maja sprowadzili z Danii o 50% więcej świń niż rok wcześniej (1,11 mln sztuk). Eksport żywca z Danii do Czech zmniejszył się o 1/3, a na Litwę wzrósł ponad dziesięciokrotnie. Eksport świeżej, mrożonej i przetworzonej wieprzowiny wyniósł 511 383 tony, czyli był o 4% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek eksportu wieprzowiny notowano również w poprzednim roku. W pierwszej połowie bieżącego roku eksport wieprzowiny do Niemiec i do  Polski utrzymał się na niezmienionym poziomie i wyniósł odpowiednio 153 174 tony i 61 245 ton. Eksport tego mięsa do Wielkiej Brytanii spadł o 11% (do 82 247 ton), a do Japonii – o 16% (do 44 933 tony). Natomiast eksport wieprzowiny do Rosji wzrósł o 10% osiągając 27 046 ton, a do Chin – o 55% (do 14 369 ton).

W.M.

 

Spadek produkcji mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2573, s. 12)

Produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej w 2013 r. wyniesie 43,29 mln ton, czyli będzie o 1% mniejsza niż w poprzednim roku. Szacuje się jednak, że w następnym roku produkcja ta zwiększy się (po raz pierwszy od 2011 r.) o 0,5% i osiągnie 43,53 mln ton.

Produkcja wieprzowiny zmniejszy się w bieżącym roku o około 2%. Spadek ten przypisuje się wyższym kosztom żywienia oraz nowym zasadom utrzymania zwierząt, co spowodowało, że niektórzy rolnicy zrezygnowali z chowu świń. W 2014 r. na skutek niższych cen zbóż produkcja wieprzowiny w 28 krajach Unii Europejskiej zwiększy się o 0,6% i osiągnie 22,19 mln ton.

Podobna tendencja występuje w produkcji wołowiny. W 2013 r. zmniejszy się ona o 1,1%, a w kolejnym roku wzrośnie o 0,8% i osiągnie 7,78 mln ton. Wysokie ceny wołowiny powodują, że jej spożycie zmniejsza się. Jednak w 2014 r. poprawa sytuacji ekonomicznej w wielu krajach Unii i nieco większa produkcja mięsa wpłyną na ustabilizowanie wielkości spożycia wołowiny na poziomie 10,8 kg na osobę.

W ciągu ostatnich kilku lat popyt na mięso drobiu zarówno w Unii, jak i na świecie zwiększał się, co wpływało na wzrost produkcji. W bieżącym roku wzrost ten ulegnie spowolnieniu. W 2013 r. w 27 krajach Unii produkcja mięsa drobiu będzie tylko o 0,7% większa niż rok wcześniej. Mimo spadku cen pasz w drugiej połowie 2013 r., w 2014 r. produkcja tego mięsa będzie tylko o 0,4% większa niż rok wcześniej i wyniesie 12,67 mln ton. W maju bieżącego roku ceny mięsa drobiu osiągnęły rekordowy poziom 197 euro za 100 kg.

Produkcja baraniny w pierwszej połowie bieżącego roku zwiększyła się dzięki większemu ubojowi w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W drugiej połowie roku jednakże zanotowano spadek produkcji na skutek ograniczenia pogłowia owiec w Hiszpanii, Grecji, Francji i we Włoszech. Łącznie w 2013 r. produkcja baraniny i mięsa kóz zwiększy się o 0,9%. Natomiast w 2014 r. spadnie ona o 0,8% i wyniesie 897 tys. ton.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter