Ciekawe inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

I. Ferie z ekonomią w 160 gminach

W październiku 2013 r. zakończył się nabór do II edycji programu „Na Własne Konto”. W dodatkowych zajęciach z ekonomii i przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski.

Wraz z zakończeniem naboru do II edycji programu „Na Własne Konto” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął proces podpisywania umów z gminami. Gminy wykazały bardzo duże zainteresowanie naborem do II edycji. W 2013 r. zdecydowano się na rozszerzenie zasięgu „Na Własne Konto” – dzięki temu w programie mogła wziąć udział większa liczba uczniów. Edycja „Na Własne Konto” z 2012 r., która została bardzo dobrze przyjęta, zarówno przez uczestników, jak i prowadzących, była dla młodzieży okazją do nauki oraz aktywnego spędzenia ferii zimowych.

Zajęcia dydaktyczne, podobnie jak w I edycji programu, zostało poprzedzone szkoleniem dla prowadzących zajęcia - nauczycieli oraz studentów, które m.in. przygotowało ich do pracy z uczniami oraz korzystania z platformy e-learningowej. Szkolenie odbyło
się w dniach 22-24 listopada br.

Pierwsze lekcje w ramach „Na Własne Konto” rozpoczną się z początkiem ferii zimowych. W czasie ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia bankowości elektronicznej, zasady gospodarowania oszczędnościami czy wymiany bezgotówkowej, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. W ramach zajęć młodzież odwiedzi także banki i spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami.

Pomysłodawcą „Na Własne Konto” jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz zaczynają korzystanie z narzędzi bankowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat podstawowych mechanizmów finansowych.

Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”
im. M. Rataja.

„Na Własne Konto” powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl

Informacja prasowa: październik 2013 r.

O PROGRAMIE:

Program „Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach programu „Na Własne Konto” uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy podczas dodatkowych lekcji z przedsiębiorczości oraz ekonomii. Zajęcia realizowane są w trakcie ferii zimowych oraz kontynuowane w drugim semestrze jako zajęcia pozalekcyjne. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłym życiu. Celem projektu „Na Własne Konto” jest także poszerzenie wiedzy
i kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. W pierwszej edycji programu, zrealizowanej w roku szkolnym 2012/13 w 124 gminach, wzięło udział ponad 2 233 uczniów.

Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl

II. Wieś z pomysłem – program „Razem Możemy Więcej”

Warsztaty komputerowe dla dorosłych, inscenizacje tradycyjnych obrzędów ludowych czy ścieżki edukacyjne i historyczne – to przykładowe projekty, które mogą zrealizować mieszkańcy terenów wiejskich przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach „Razem Możemy Więcej”.

22 października br. rozpoczął się nabór do VIII edycji programu Fundacji EFRWP i potrwał do 18 listopada br. Wnioski mogły składać lokalne organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz inne grupy mieszkańców, które aktywnie działają na obszarach wiejskich.

W ramach programu można było ubiegać się o dotację na realizację projektów z zakresu kultury i oświaty (w tym zachowania dziedzictwa kulturowego czy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych), ochrony i promocji zdrowia lub budowy małej infrastruktury drogowej, np. ścieżek rowerowych czy chodników. Wszystkie inicjatywy, które zostały zgłoszone do programu musiały mieć jeden wspólny element – ich realizacja miała wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich
do wspólnego działania.

Podczas oceny wniosków zarząd EFRWP zwracał szczególną uwagę na to, jak dany projekt wpłynie na życie lokalnej społeczności. Chce zachęcać do realizacji takich działań, które zaangażują jak największą liczbę odbiorców, a z ich efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko wybrana grupa. Poprzez program „Razem Możemy Więcej” Fundacja wspiera mieszkańców wsi w tworzeniu więzi społecznych i wyróżniamy ich aktywność

Celem programu jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności.
W ramach „Razem Możemy Więcej” EFRWP wspiera finansowo projekty organizacji wiejskich oraz pomaga w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi.

Więcej szczegółów o programie znajduje się pod adresem: http://efrwp.pl/element/ngo-o-programie

 

O PROGRAMIE:

Program „Razem Możemy Więcej” to jeden z programów społecznych Fundacji EFRWP, którego celem jest wspieranie działań aktywizujących i integrujących osoby zamieszkujące wsie i małe miejscowości. W ramach programu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

W ramach siedmiu edycji programu EFRWP przyznało dotychczas dotacje na realizację 288 projektów, na łączną kwotę 1 360 763 zł.

Informacja prasowa, październik 2013

III. „Zrozumieć Autyzm” w woj. kujawsko-pomorskim

Kujawsko-pomorskie to kolejne województwo, w którym będzie realizowany Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. Celem programu jest diagnoza potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz budowanie systemu pomocy dla chorych oraz ich rodzin
na obszarach wiejskich. W ramach działań w woj. kujawsko-pomorskim zaplanowano m.in. szkolenia dla rodziców, lekarzy i nauczycieli.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano list intencyjny dotyczący realizacji Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Działania w ramach programu rozpoczęły się już w listopadzie 2013 r., a zakończą pod koniec 2017 roku. Patronat honorowy nad realizacją programu w Kujawsko-Pomorskim objął Marszałek Województwa.

Kujawsko-pomorskie to kolejne po pomorskim województwo, które zostało objęte programem „Zrozumieć Autyzm”. W ramach jego działań będą organizowane m.in. szkolenia dla rodziców oraz osób, które bezpośrednio stykają się z tą chorobą na gruncie zawodowym, m.in. lekarzy, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym). W planach jest także utworzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych dla chorych oraz Wspólnot Domowych dla Osób z Autyzmem, gdzie w odpowiednio dostosowanych warunkach będą mogły zamieszkać osoby dotknięte tą chorobą.

– W polskim systemie ochrony zdrowia nie istnieje zintegrowany system opieki nad osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami. Szczególnie jest to widoczne na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do specjalistycznych szkoleń i pomocy leczniczo-terapeutycznej jest bardzo ograniczony lub – co bardzo częste – nie występuje wcale – powiedział
Z-ca Dyrektora Generalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Dodatkowo
w Polsce nie prowadzi się żadnych badań dotyczących liczby chorych. Wyłącznie
na podstawie danych statystycznych możemy zakładać, że na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego ok. 12 – 14 tys. osób może być dotkniętych autyzmem, z tego znaczna ich liczba na terenach wiejskich. Mamy nadzieję, że dzięki programowi uda nam się dotrzeć chociaż do części z nich –
dodał.

Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” został zainicjowany przez Fundację EFRWP, która zapewnia również środki na jego finansowanie. Za realizację programu odpowiada SPOA (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym). Docelowo „Zrozumieć Autyzm” oprócz woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego ma objąć swoim zasięgiem jeszcze woj. warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji o Programie: Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” to wspólny projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, który realizowany jest od września 2012 roku. Głównym elementem programu jest prowadzenie szkoleń i szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym) oraz kuratorów itp. W ramach programu tworzone są również Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczy na program w ciągu 5 lat ok. 2,5 mln zł (ok. 500 tys. zł rocznie). W ramach realizacji projektu EFRWP i SPOA współpracują z terapeutami oraz instytucjami, które udzielają wsparcia dzieciom autystycznym i ich rodzinom, m.in. z ośrodkami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi, itp. oraz zapewnić im niezbędna wiedzę i wsparcie.

O EFRWP:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty i ochrony zdrowia na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta, a także realizuje programy z zakresy promocji i wspierania działań społecznych i zdrowotnych.

Informacja prasowa, listopad 2013 r.

Kontakt dla dziennikarzy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do EFRWP:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter