Prognozy rynkowe podstawowych produktów rolno-spożywczych

W połowie 2013 r. sytuację ekonomiczną polski nadal w znacznym stopniu determinowały procesy zachodzące w gospodarce światowej. Utrzymująca się od II kwartału 2012 r. recesja w krajach UE, a w związku z tym osłabienie ich popytu importowego, ograniczały możliwości eksportowe polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie niski był polski popyt wewnętrzny, kreowany przez działalność inwestycyjną, wydatki konsumpcyjne i rządowe. W konsekwencji, po wzroście produktu krajowego brutto w 2012 r. o 1,9 proc. w I półroczu 2013 r. wzrost wyniósł 0,7 proc., kształtując się na historycznie najniższym poziomie.

 • Handel zagraniczny

W całym 2013 r. nadwyżka handlu produktami rolno-spożywczymi może wynieść 0,5 mld euro (4,3 mld euro w 2012 r.). Wpływy z eksportu wzrosną blisko 5 proc. do 18,7 mld euro, a wydatki na import o tylko ponad 1 proc. do 13,7 mld euro.

Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w I połowie 2014 r. wyniesie około 9,3 mld euro i będzie zbliżona do wartości z pierwszej połowy roku 2013. Wydatki na import zmaleją o 2,3 proc. do 6,7 mld euro. Dodatni bilans obrotów może wynieść około 2,6 mld euro (2,4 mld euro w analogicznym okresie 2013 r.).

 

 • Rynek zbóż

W bieżącym sezonie (2013/14), w następstwie dobrych zbiorów, relacje popytu i podaży na światowych rynkach się polepszyły, szczególnie na rynku zbóż paszowych. Przyrost produkcji był znacznie większy od prognozowanego przyrostu zużycia i dlatego wzrośnie poziom zapasów końcowych.

W 2013 r. w kraju zebrano 28,1 mln ton zbóż, tj. o 1,4 proc. mniej niż w poprzednim roku. Sezon 2013/14 rozpoczął się z niższymi zapasami, co obok mniejszych zbiorów, przyczyniło się do spadku krajowych zasobów zbóż, które w porównaniu z poprzednim sezonem zmalały o 4,3 proc. do 30,6 mln ton. Zmniejszyły się krajowe zasoby jęczmienia, owsa i mieszanek oraz pszenicy, czego nie zrównoważył wzrost krajowych zasobów żyta, kukurydzy i pszenżyta.

Przewiduje się niewielki wzrost krajowego zużycia (26,8 wobec 26,6 mln ton w poprzednim sezonie). Niewielki spadek zapotrzebowania na pasze będzie skompensowany z nawiązką dynamicznym wzrostem zużycia przemysłowego. Spożycie zbóż, podobnie jak w poprzednich latach, minimalnie się zmniejszy. Natomiast znacznie zmaleje eksport i w efekcie rozchody ogółem zmniejszą się o 4,9 proc. Zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/14 są oceniane na ponad 2,7 mln ton, czyli o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Taki poziom zapasów można uznać za bezpieczny.

Po zbiorach w 2013 r. na krajowym rynku, podobnie jak na rynkach zagranicznych, nastąpił głęboki, spadek cen zbóż. W dalszej części sezonu, pomimo przejściowych wahań, ceny zbóż w kraju nadal będą się kształtowały znacznie poniżej poziomu obserwowanego w po­przednim sezonie. Średnia cena psze­nicy w końcu IV kwartału 2013 r. może wynieść 700-740 zł/t, a żyta 490-520 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być niższe od cen pszenicy o 15-25 proc. W kolejnych miesiącach różnica ta może się pogłębić. W końcu I kwartału 2014 r. pszenica może kosztować 710-760 zł/t, a żyto 500-540 zł/t.

 

 • Rynek mleka

Od początku 2013 r. krajowy rynek mleka był pod wpływem dobrej koniunktury na światowym rynku oraz ograniczonej podaży mleka, spowodowanej silną redukcją pogłowia krów w roku 2012, która skutecznie zminimalizowała wielkość przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

Szacuje się, że produkcja mleka w 2013 r. wyniesie około 12,15 mld I (12,5 mld kg). Wysokie ceny mleka surowego spowodują, że dzięki ograniczeniu zużycia mleka w gospodarstwach sprzedaż mleka nie zmaleje. Skup mleka może utrzymać się na ubiegłorocznym poziomie 9,58 mld I (9,86 mld kg). Przewidywany wzrost skupu mleka w drugim półroczu (o 1,8 proc.) pod wpływem dynamicznie rosnących cen zrównoważy 1,9 proc. spadek jaki nastąpił w pierwszej połowie roku.

Ocenia się, że w II połowie 2013 r. prawdopodobny jest wzrost wielkości obrotów oraz dalsza poprawa wyników handlu zagranicznego przetworami mlecznymi. Wyższy skup i wysokie ceny będą stymulować obroty. Szacuje się, że w całym roku eksport może zwiększyć się do 2,35 mld I (2,42 mld kg), a import może wynieść prawie 1 mld kg (0,97 mld I). Ilościowa nadwyżka eksportu nad importem może wynieść więc 1,4 mld kg, a dodatnie saldo branży mleczarskiej może przekroczyć 1 mld euro. W 2014 r. możliwa jest dalsza poprawa wyników handlu zagranicznego przetworami mlecznymi, jeśli sprawdzą się prognozy dotyczące utrzymania dobrej koniunktury na światowym rynku.

 

 • Rynek drobiu

Według bieżących prognoz, przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w wadze produktu wzrośnie w 2013 roku o około 10 proc. Natomiast przetwórnie przemysłowe wytworzą o około 5 proc. mniej podstawowych przetworów z mięsa drobiowego niż w 2012 roku.

Wysoki udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego, którego ceny wyra­żone w złotych są znacząco wyższe od cen zbytu na rynku krajowym, przyczynia się do poprawy przeciętnych wyników fi­nansowych branży drobiarskiej.

W pierwszej połowie br. całkowity eksport mięsa i produktów drobiowych zwiększył się o 11 proc. w ujęciu ilościowym, ale tylko o 7 proc. w ujęciu wartościowym, gdyż przeciętne ceny eksportowe były niższe niż przed rokiem.

Przewiduje się dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej w drugim półroczu 2013 r. Rozwój rynku wewnętrznego będzie prawdopodobnie mniej dynamiczny. Od paru lat utrzymuje się silna wzrostowa tendencja cen detalicznych drobiu.

Przewiduje się, że bilansowe spożycie mięsa drobiowe­go zwiększy się w 2013 r. o 3,4 proc. wo­bec 4,4 proc. wzrostu w 2012 r. Słabsza dynamika konsumpcji dro­biu utrzyma się prawdopodobnie także w pierwszym półroczu 2014 r.

Mimo więc relatywnie korzystnych cen detalicznych drobiu względem mięsa czerwonego, wystąpiła wyraźna bariera popytowa, która będzie ograniczać tempo wzrostu cen w horyzoncie prognozy. Przewiduje się więc spowolnienie dynamiki rozwoju cen detalicznych mięsa drobiowego w drugiej połowie 2013 r. i w roku 2014. To z kolei może przyczynić się do nie­wielkiego pobudzenia konsumpcji drobiu w gospodarstwach domowych.

 

 • Rynek ryb

Podaż ryb, przetworów rybnych i owoców morza na rynek krajowy wyniosła w 2012 r. - 448,2 tys. ton i była o 5,2 proc. mniejsza niż przed rokiem. Połowy ryb na Bałtyku mogą się zwiększyć w 2013 r. o około 15 proc. i wynieść ponad 138 tys. ton. Wpływ na to będą miały przede wszystkim rekordowe połowy szprotów i wykorzystanie dostępnego Polsce limitu tych ryb w połowie 2013 r.

Spożycie ryb, przetworów rybnych i owoców morza wyniosło w 2012 r. 11,70 kg na mieszkańca i było o 4,2 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Obroty handlu zagranicznego rybami, ich przetworami i owocami morza były w 2013 r. determinowane głównie przez wysokie ceny transakcyjne łososi, które dominują w jego strukturze.

W 2013 r., mimo znacznego ograniczenia tempa wzrostu cen detalicznych ryb i owoców morza, obserwowanego w 2012 r., nadal należą one do szybciej drożejących grup żywności.

 

 • Rynek rzepaku

Po wzroście światowych zbiorów nasion oleistych o 5 proc. w sezonie 2012/13, w sezonie 2013/14 przewiduje się dalszy ich wzrost o 4,5 proc. do 484,8 mln ton. Spodziewany jest wzrost zbiorów wszystkich głównych roślin oleistych, z wyjątkiem bawełny i kopry. Produkcja soi, najważniejszej rośliny oleistej na świecie, może zwiększyć się o 5,4 proc., rzepaku o 3,5proc., a słonecznika o 13,4 proc.

Zbiory rzepaku w skali globalnej (w sezonie2013/14) mogą wynieść 65 mln t. W 2013 r. zbiory rzepaku w UE-27 zwiększyły się o 6,4 proc. do 20,8 mln t, w wyniku większego wzrostu areału uprawy niż plonów. Zbiory rzepaku w Polsce w 2013 r. były rekordowe, wyniosły 2,6 mln t i były o 36,8 proc. większe niż w roku poprzednim.

Przy bardzo wysokich zbiorach rzepaku, przewiduje sie duży wzrost jego przerobu i eksportu w sezonie 2013/14. Import rzepaku będzie mniejszy, ale nadal wysoki, zapasy na koniec sezonu nadal będą niskie.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, 2013 nr 38
 • Rynek cukru: stan i perspektywy, 2013 nr 44
 • Rynek drobiu: stan i perspektywy, 2013 nr 44
 • Rynek mleka: stan i perspektywy, 2013 nr 45
 • Rynek ryb: stan i perspektywy, 2013 nr 20
 • Rynek rzepaku: stan i perspektywy, 2013 nr 44
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter