Europejska Platforma ds. Innowacyjności środkiem do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała zdecydowane działania w celu sprostania trzem podstawowym wyzwaniom stojącym przed społecznością Unii, w takich kluczowych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dziedzinach jak: podaż surowców, zrównoważone rolnictwo oraz aktywne i zdrowe starzenie się społeczeństwa.

Wszystkie trzy dziedziny wymagają bardziej skoordynowanych i innowacyjnych wysiłków zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym,  w celu poprawy,  jakości życia i pozycji Europy,  jako światowego lidera. Stąd Komisja Europejska uruchomiła dwie nowe Europejskie Platformy ds. Innowacyjności (EIP) w zakresie surowców oraz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa.

Europejska Platforma ds. Innowacyjności to nowa koncepcja, stanowiąca flagowe rozwiązanie w ramach strategii Europa 2020 Innowacyjna Unia. Celem EIP jest współpraca mająca prowadzić do rozwiązywania problemów spowolniania w europejskim systemie badań i innowacji, które często uniemożliwiają  lub hamują wprowadzanie nowatorskich pomysłów na rynek.

Każda Platforma jest prowadzona  przez zespół pod przewodnictwem komisarza europejskiego lub komisarzy odpowiedzialnych za dany obszar polityki. W skład zespołów wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, branż, naukowców, społeczeństwa i innych kluczowych podmiotów. Podstawowym zadaniem EIP jest określenie, co należy zrobić, aby przezwyciężyć dalsze ograniczania rozwoju technologii oraz jak właściwie stymulować rozwój gospodarczy w sektorach publicznym i prywatnym.

EIP przyjmuje nowe podejście do łańcucha badawczo-rozwojowego,  łącząc podmioty publiczne i prywatne ponad granicami i sektorami w celu przyspieszenia wprowadzania  innowacji. Każda z nich ma ambitny cel do osiągnięcia do 2020 r. i oczekuje się, że  przyniosą pierwsze rezultaty w ciągu 1-3 lat. Powyższa propozycja wychodzi na przeciw oczekiwaniom Rady Europejskiej, co do tego, że badania i innowacja maja stanowić centrum europejskiego ożywienia gospodarczego.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, powiedział:  ”Potrzeba nam innowacji, aby przywrócić w Europie wzrost gospodarczy i zatrudnienia, jak również do rozwiązania najważniejszych problemów, takich jak dostęp do surowców, zrównoważone rolnictwo i starzejące się społeczeństwo europejskie. Celem nowych Europejskich platform ds. Innowacji ma być rozwiązanie spraw istotnych dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii”.

EIP dotycząca zrównoważonego i wydajnego rolnictwa, skupia się na Wspólnej Polityce Rolnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz bioekonomii, jako czynnikach kluczowych dla rozwoju produktywnego i zrównoważonego rolnictwa w Europie.

Świat się radykalnie zmieni w ciągu najbliższych dziesięcioleci” mówi Nathalie Moll, Sekretarz Generalny EuropaBio, a „skutki zmian klimatycznych,  rosnąca liczba ludzi na świecie oraz wzrost zapotrzebowania o 70 proc. żywności i o 100 proc. energii do roku 2050 spowoduje, że nastąpi wzrost popytu na zasoby naturalne. Niezbędnym jest, zatem, żeby nasza przyszła polityka rolna mogła sprostać tym wyzwaniom poprzez stymulowanie innowacyjności oraz zwiększonej produkcji mniejszym kosztem”.

Innowacje w celu wsparcia gospodarki opartej na biotechnologii zostały zidentyfikowane,  jako jeden z pięciu głównych tematów partnerstwa, ze szczególnym naciskiem na wspieranie biorafinerii oraz na wzmocnieniu  przepływu informacji w zakresie biotechnologii pomiędzy rolnikami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi i przemysłem .

W celu mocnego i dynamicznego rozwoju bioekonomii, będą potrzebne instrumenty wewnątrz EIP do wspierania bardziej efektywnego wykorzystania Unijnych zasobów biomasy. Oznacza to potrzebę rozwoju nowych obiektów i infrastruktur, takich jak demo biorafinerie i systemy logistyczne do zbierania i transportu biomasy. To wszystko musi być wdrożone w zrównoważony sposób ze względu na środowisko i gospodarkę.

Właściwa implementacja EIP, może być świetną drogą do zbudowania biotechnologicznej gospodarki w Europie” mówi Lars Hansen, Przewodniczący Rady Przemysłowej Biotechnologii w ramach EuropaBio. Informuje też, że „Musimy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby wyżywić rosnącą liczbą ludności,  aby odpowiedzialnie korzystać z cennych zasobów naturalnych Unii Europejskiej i przywrócić rolę rolnictwa,  jako siły napędowej gospodarki przemysłowej. Gospodarka w oparciu o biotechnologię może stanowić środek, który sprosta powyższym wyzwaniom.

 

Informacja Prasowa. Robert Gabarkiewicz GBE Polska

 

Bruksela, 29 Luty 2012 r.

 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter