Pomoc covidowa dla rolników!

W trwającym od 9 września do 7 października 2020 r. naborze wniosków o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 z PROW 2014-2020 do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 195 tys. wniosków. Do 18 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze blisko 132 tys. rolników, przekazując im łącznie 888 mln zł! 

Rolnicy złożyli w sumie 195 tysięcy wniosków o pomoc covidową, po kontroli do naliczenia skierowano ponad 180 tys. wniosków, a wynikająca z nich kwota to blisko 1,2 mld zł.  Adresatem pomocy są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może jednak przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro). Liczba złożonych wniosków w podziale na poszczególne rodzaje produkcji rolnej to:

  • 93 363 w zakresie bydła mięsnego;
  • 120 986 w zakresie krów typu mlecznego i kombinowanego;
  • 34 801 w zakresie świń;
  • 3 168 w zakresie owiec;
  • 907 w zakresie kóz;
  • 388 w zakresie drobiu hodowlanego na potrzeby produkcji jaj kur rzeźnych;
  • 3 034 w zakresie kurcząt rzeźnych;
  • 483 w zakresie gęsi rzeźnych;

 • 816 w zakresie indyków rzeźnych;
 • 1 282 w zakresie uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych;
 • 1 644 w zakresie uprawy roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.

Pozostałe formy wsparcia i pomocy dla rolników i ich rodzin uruchomione w ostatnim czasie:

 • Pomoc za utracone dochody w związku z ASF – termin składania wniosków minął 21 grudnia 2020 r. Kwota przeznaczona na ten cel to 118 928 000 zł.
 • Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej – wnioski były przyjmowane do 30 grudnia 2020 r. Wysokość pomocy finansowej, którą można otrzymać wynosi 1500 zł.

W związku z obowiązkiem nauki zdalnej wiele rodzin stanęło przed problemem związanym z zaopatrzeniem dzieci w sprzęt potrzebny do uczestnictwa w lekcjach. Naprzeciw tej sytuacji wyszło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym zaoferowali pomoc rodzinom rolniczym o niższych dochodach. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszką, klawiaturą i ładowarką. Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. O pomoc mogły się ubiegać rodziny:

 • w których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w skład których wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do lat 18, będących uczniami szkoły podstawowej lub średniej;
 • gdzie łączny dochód uzyskany w roku 2019 podzielony na rodziców oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia nie przekroczył 1200 zł miesięcznie na osobę;
 • które nie otrzymały w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych przedmiotów.
 • Trwa zainicjowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi akcja #SolidarniZrolnikami, której celem jest, zachęcanie do zakupu potraw przygotowanych z produktów polskiego pochodzenia. Kampania ta uświadamia nam, że wybierając produkty lokalne, tradycyjne, produkty z oznaczeniami krajowymi i unijnymi, wybieramy nasze dziedzictwo kulinarne.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródło:

- Solidarni z rolnikami, https://www.niedziela.pl/artykul/62559/Solidarni-z-rolnikami

- www.gov.pl

- Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, www.arimr.gov.pl

- farmer.pl 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter