Producenci rolni zatrudniający cudzoziemców a COVID-19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny opublikowało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Podobnie jak w 2020 r. pracownika, który przekroczy granicę obowiązywać będzie 10-dniowa kwarantanna, którą może odbyć w gospodarstwie docelowym już pracując. Tę pracę odbywać może w siedzibie gospodarstwa oraz na działkach do niego należących.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 10-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

 1. Procedur zapobiegawczych dot. zapewnienia transportu i warunków kwarantanny.
 2. Procedur ograniczających szerzenie się wirusa.
 3. Procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane zalecenia, które szczegółowo omówiono na stronie ministerstwa rolnictwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych

Rolnik, który jest objęty obowiązkową kwarantanną może prowadzić prace w obrębie gospodarstwa rolnego nawet jeśli nie tworzy ono zwartego kompleksu. Istotne jest ich funkcjonalne powiązanie, które pozwala na stwierdzenie, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą. Kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego jest jednak, aby przestrzegać reguł dystansu fizycznego od innych osób, a dojazd na miejsce wykonywania pracy możliwy jest tylko własnym środkiem transportu (nie można korzystać z transportu publicznego) samodzielnie lub w towarzystwie osób, które razem odbywają kwarantannę w jednym gospodarstwie.

W przypadku osoby, który przebywa w izolacji (co oznacza, że potwierdzono u niego laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2) nie ma możliwości prowadzenia prac polowych.

Ponadto niektóre osoby przekraczające granice mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. osoby:

 • którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która dopuszczono do obrotu w UE,
 • posiadające (dla pracowników z krajów strefy Schengen) negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV- (antygenowego lub PCR) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin. Licząc od momentu wyniku tego testu
 • z krajów spoza strefy Schengen, które wykonały test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2  (antygenowy lub PCR) po przyjeździe do Polski, w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2;
 • które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane wytyczne wskazują także na obowiązek zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny wraz z numerem telefonu, pod którym można kontaktować się z właścicielem. 

Oprac. Aleksandra Szymańska na podstawie:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter