Modernizacja gospodarstw rolnych – pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Nabór potrwa do 19 sierpnia 2021 r. 

Wnioski o przyznanie pomocy po raz pierwszy można składać w tym samym terminie. Wsparcie dotyczy wszystkich obszarów wiejskich w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.:

 • Obszar A - rozwój produkcji prosiąt
 • Obszar B - rozwój produkcji mleka krowiego
 • Obszar C - rozwój produkcji bydła mięsnego
 • Obszar D - inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. 

W całym okresie realizacji PROW 2014-2020  limity wsparcia, jaki można otrzymać wynoszą:

 • Obszar A – 900 tys. zł
 • Obszar B – 500 tys. zł
 • Obszar C – 500 tys. zł
 • Obszar D – 500 tys. zł

W powyższych obszarach dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;

 • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania m.in.:

- w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa

 • w przypadku operacji w obszarze a, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro
 • w przypadku operacji w obszarze b, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro
 • w przypadku operacji w obszarze c, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro;
 • w przypadku operacji w obszarze d, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro
 • w przypadku gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 13 tys. euro.

- wielkości gospodarstwa rolnego - o pomoc może ubiegać się rolnik będący posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa o wielkości co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), realizacji operacji, która prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto co najmniej o 10 % oraz dostosowania zakresu rzeczowego operacji do skali i potrzeb gospodarstwa,

- prowadzonej działalności rolniczej - w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,

- ma nadany numer identyfikacyjny - w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku tegorocznych naborów można złożyć tylko jeden wniosek, ale jest wyjątek, o którym szerzej można przeczytać na stronie Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Na podstawie:

Ruszyła modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie, www.arimr.gov.pl

Fot. pixabay.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter