Ochrona roślin

Przytulia czepna do poprawki / Marcin Bortniak – Ochrona roślin

(Farmer 2021 nr 4)

Przytulia czepna jest rośliną łatwą do identyfikacji nawet w fazie siewki ze względu na charakterystyczne, pokryte drobnymi, haczykowatymi szczecinkami liście, które skupione są w okółki. Podczas wzrostu chwast ten „przytula się” do źdźbeł zbóż i wspinając po nich, sięga − długimi nawet na prawie 2 metry pędami − ponad łan. W rezultacie zboża uginają się pod ciężarem chwastów i wylegają, co utrudnia ich późniejszy zbiór.

Dojrzałe egzemplarze przytulii wydają średnio 300-500 owoców. Bez utraty zdolności do kiełkowania mogą przetrwać w glebie 7-8 lat. Według różnych autorów potrafią kiełkować z głębokości sięgającej 8-9, a nawet 20 cm, przy czym optymalną jest 2-5 cm. Minimalna temperatura wystarczająca do pojawienia się siewek wynosi 1-2°C. Najczęściej spotykana jest na glebach ciężkich, gliniastych i ilastych, ale przy odpowiedniej zasobności w składniki pokarmowe może występować też na innych typach gleb.

Przytulia czepna jest gatunkiem wybitnie konkurencyjnym dla zbóż. W badaniach przeprowadzonych w IUNG stwierdzono, że wystąpienie tego chwastu w liczbie 2-10 szt./m2 może spowodować spadek plonowania pszenicy ozimej o 4-12 proc. Przytulia czepna jest bardzo wrażliwa na działanie amidosulfuronu, fluroksypyr, halauksyfenu metylu. Decyzję o wyborze konkretnego preparatu należy podjąć w oparciu o stopień rozwoju zarówno chronionych zbóż, jak i zwalczanego chwastu. 

Oprac. Martyna Niewiadomska 

Fot. pixabay.com

Fot. kowr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Hodowla zwierząt gospodarskich

Alternatywne metody walki z mastitis / Aleksander Szelech

(Farmer 2021 nr 5)

Już od 28 stycznia 2022 roku wymogi Zielonego Ładu wprowadzą poważne ograniczenia w stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt.  O zmianach w leczeniu, a zwłaszcza o ograniczeniach w stosowaniu antybiotyków, mówiło się już od dawna. Mastitis, czyli inaczej zapalenie gruczołu mlekowego, jest schorzeniem występującą niezwykle często. Choroba ta jest powszechnie leczona za pomocą antybiotyków.

Alternatywą dla stosowania antybiotykoterapii ma być przede wszystkim profilaktyka i diagnostyka. Leczenie musi być podparte badaniami i celowane. Od dawna dostępne są leki i mieszanki paszowe zawierające witaminy i minerały oraz pierwiastki śladowe, których działanie wspomaga układ odpornościowy krów mlecznych podczas leczenia, ale także podczas stosowania profilaktycznego. Najskuteczniejszym momentem na pozbywanie się zapaleń wymienia jest okres zasuszenia. Wyeliminowanie antybiotyków spowoduje używanie innych metod np. tub zasuszeniowych zawierających,, zamiast antybiotyku, substancje zamykające kanał strzykowy.

Odsadzanie prosiąt bez strat / Bartosz Wojtaszczyk

(Farmer 2021 nr 5)

Odsadzanie prosiąt to jeden z najtrudniejszych etapów całego cyklu produkcji żywca wieprzowego. Układ odpornościowy zwierząt jest w tym czasie jeszcze mało wydolny, co w połączeniu z oddziaływaniem czynników stresowych sprawia, że bezproblemowe odsadzanie prosiąt wymaga podjęcia szeregu działań.

Przygotowanie żywieniowe prosiąt powinno się rozpocząć od odpowiedniego zadbania o lochy – ważne są takie czynniki, jak szczepienia, właściwy schemat żywienia (rozkarmianie) i dobrze zbilansowana pasza. Ma to istotne znaczenie, jeśli chodzi o zdrowotność lochy oraz takie parametry jak, jakość siary i ilość produkowanego mleka. Siara musi być pobrana przez prosięta jak najszybciej i w odpowiedniej ilości (ok. 250 ml). Już po 4-5 godzinach ilość immunoglobulin w siarze spada o połowę, a prosięta są bardziej narażone na czynniki chorobowe.

Jednym z najbardziej istotnych czynników, w takiej sytuacji, jest jak najwcześniejsze podanie paszy o parametrach zbliżonych do mleka lochy. Kolejnym ważnym krokiem jest bezpośrednie przygotowanie prosiąt do etapu odsadzenia. Osiągamy to poprzez stosowanie paszy zawierającej dodatki paszowe wspomagające pracę przewodu pokarmowego prosiąt oraz rozwój pożytecznych drobnoustrojów, poprzez przyuczenie prosiąt do pobierania paszy stałej. Na 3-4 dni przed planowaną datą odsadzenia zwierzęta muszą rozpocząć pobieranie paszy odsadzeniowej, wymieszanej z wcześniej stosowaną mieszanką. Zabezpiecza ona zwierzęta przed wystąpieniem biegunek, co z kolei wpływa na ograniczenie śmiertelności prosiąt na tym etapie produkcji. 

Oprac. Martyna Niewiadomska

Fot. pixabay.com

Fot. kowr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolniczy świat

Wpływ COVID-19 na codzienne życie mieszkańców wsi

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2021 nr 4, s.15-16)

Finansowe i społeczne skutki pandemii dotknęły wszystkich. Co prawda, jeszcze jesienią 2020 roku, ponad połowa mieszkańców wsi biorących udział w badaniu „Polska Wieś i Rolnictwo 2021” odpowiedziała, że ich dochody są takie same jak przed epidemią COVID-19, ale co trzeci badany wskazał, że dochody jego gospodarstwa domowego zmalały.

Oceniając ograniczenia związane z organizacją sprzedaży, mieszkańcy wsi wskazywali na trudności w dostępności do zakupu: ubrań, butów, kwiatów i sadzonek ogrodniczych oraz chemii gospodarczej, w okresie obostrzeń wynikających z pandemii. Mieszkańcy wsi identyfikowali również zwiększone trudności w znalezieniu pracy w miejscu swojego zamieszkania lub jego najbliższej okolicy, spowodowane pandemią COVID-19. Blisko połowa mieszkańców wsi biorących udział w badaniu oceniała, że w okresie pandemii znacznie częściej potrzebny był dostęp do sieci, kontakt z bliskimi, nauczanie zdalne czy zakupy.

Ponieważ w okresie epidemii wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji współpracujących na co dzień z rolnikami, mieszkańcy wsi korzystali z możliwości kontaktu elektronicznego lub telefonicznego z pracownikami ARiMR, KOWR i KRUS. Skuteczność e-kontaktu oceniono, przez osoby badane, na poziomie średnio 94%.

Co ma RODO do koła gospodyń? / Karolina Kasperek

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 1) 

Kiedy w 2018 roku wchodziła w życie ustawa o kołach gospodyń, aktywistki i aktywiści wiejscy wiedzieli, że mogą otrzymać wsparcie finansowe na swoje działania. Aby jednak móc realizować swoje projekty, muszą sprostać wymogom RODO, czyli rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Każda organizacja pozarządowa musi stosować się do tych przepisów. Przechowywanie i zbieranie danych osobowych członków, zbieranie składek członkowskich, upomnienia, rejestry księgowe – to już przetwarzanie danych osobowych. Posiadanie tych informacji na prywatnych kontach mailowych osób z zarządu kół lub organizacji, obciążone jest obowiązkiem posiadania zgód na przetwarzanie takich informacji. Jeśli dojdzie do naruszenia wymogów RODO może zostać nałożona kara finansowa, której górna granica wynosi nawet 20 mln euro.

Trzeba więc przeprowadzić pogłębioną analizę: co będziemy przetwarzać, w jakich celach, jak dane będą przesyłane czy gromadzone, jakie są zagrożenia, co może się wydarzyć z tymi danymi. Jeśli osoba, która utraciła dane miała wcześniej od członków zgody na ich przetwarzanie i prowadziła dokumentację, wystarczy, że wpisze wydarzenie do tzw. rejestru naruszeń i poinformuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wytyczne jak sporządzić taki dokument znaleźć można na stronie ngo.pl.

Dobrze jest również skorzystać z porad prawnika, dokumentacja taka musi przewidywać, w jakich sytuacjach wykorzystujemy dane. Koła piszą projekty, zatrudniają specjalistów, wolontariuszy, współpracują z okolicznymi firmami. Należy więc ustalić, jak dane będą przechowywane, jak będą przepływać, kto może je zobaczyć, kto będzie ich odbiorcą, w jakim celu je zbieramy.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Fot. pixabay.com

Fot. kowr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolnictwo ekologiczne

Działania dla żywności i rolnictwa ekologicznego

(Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2021 nr 5 s. 19)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2027 celem ukierunkowania i koordynacji działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Celem Ramowego Planu Działań jest stały rozwój sektora rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej, zwiększenie produkcji oraz udziału produktów ekologicznych na rynku. Plan realizowany będzie poprzez działania doskonalące, informacyjne i promocyjne. Służyć temu będą także innowacje w produkcji ekologicznej, wsparcie producentów ekologicznych oraz utrzymanie zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego.

Plan powstał we współpracy z Radą Rolnictwa Ekologicznego, partnerami społecznymi oraz organizacjami skupiającymi podmioty działające w sektorze produkcji ekologicznej.

Oprac. Martyna Niewiadomska 

Fot. pixabay.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Programy, projekty, dopłaty

Platforma Żywnościowa

(Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2021 nr 5, s. 7)

Projekt pn. Platforma Żywnościowa, wdrażany jest od 2018 roku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przy współudziale Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB oraz Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego. Jest to innowacyjne narzędzie umożliwiające uczestnikom rynku dokonywanie obrotu giełdowego krajowymi produktami rolno-spożywczymi o wystandaryzowanych parametrach jakościowych. Działanie giełdy umożliwia koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, co pozwala na tworzenie dużych, jednorodnych partii towarów oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym ograniczenie ryzyka cenowego w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty.

Dzięki giełdzie powstały dodatkowe możliwości oferowania polskich produktów na rynkach UE, rynkach poza UE oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku globalnym. Obecnie, towarami notowanymi na giełdzie są pszenica, żyto i kukurydza, zaś w następnych etapach do obrotu sukcesywnie będą wprowadzane kolejne, najbardziej perspektywiczne produkty rolno-spożywcze, takie jak rzepak, koncentrat soku jabłkowego, cukier biały, odtłuszczone mleko w proszku czy półtusze wieprzowe. Planowane jest również uruchomienie rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Od 7 czerwca wnioski o pomoc z tytułu klęski żywiołowej

(Tygodnik Poradnik Rolniczy, 2021 nr 2, s. 7)

Rząd przyjął rozporządzenie, dzięki któremu możliwa będzie wypłata finansowej pomocy dla gospodarstw. Rolnicy, którzy w 2020 roku zostali poszkodowani, między innymi przez deszcze nawalne, powódź, suszę, grad czy przymrozki. Na pomoc finansową przeznaczono 150 mln zł. Pomoc będzie wynosiła od 500 do 1200 zł na hektar. Aby ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek do ARiMR. Wnioski są przyjmowane od 7 czerwca. Nabór przewidziany był do końca czerwca. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy indywidualni oraz mikro- i małe przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w rejestrze producentów rolnych. Poza wnioskiem konieczne było, między innymi, przedstawienie kopii protokołu sporządzonego przez komisję szacującą straty.

Modernizacja rusza 21 czerwca pełną parą

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 24, s. 10)

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu jej obszarach, będą przyjmowane od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 roku przez ARiMR. Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w poszczególnych obszarach, wynoszą odpowiednio na rozwój produkcji: prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł; bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową oraz modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł; nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pszczelarze będą mogli wnioskować o wsparcie do ARiMR

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 21, s. 5) 

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 roku pszczelarze mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Mogli się o nią ubiegać pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość dofinansowania wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować, przy czym liczba przezimowanych rodzin pszczelich nie może być większa niż liczba utrzymywanych pni pszczelich.

Biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski od pszczelarzy do 30 czerwca. Powinny one zawierać wyłącznie niezbędne dane osobowe oraz adres pszczelarza. Potrzebne będzie również zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki, o wpisaniu do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w bieżącym roku.

Pszczelarze, którzy nie posiadają numeru identyfikacyjnego nadawanego przez ARiMR, wraz z wnioskiem o pomoc musieli złożyć wniosek o wpis do tej ewidencji. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski można składać co roku.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Fot. pixabay.com

Fot. kowr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter