MYŚLIWI ZAPOWIADAJA ZINTENSYFIKOWANY ODSTRZAŁ I POSZUKIWANIE DZIKÓW

Od 1 listopada br. do 31 stycznia 2022 r. w każdym obwodzie łowieckim mają odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, w trakcie których ich zarządcy i dzierżawcy będą prowadzić odstrzał dzików.

O "Ogólnokrajowym skoordynowanym odstrzale dzików połączonym z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych", którego celem jest nie tylko spełnienie postulatów rolników o rozrzedzenie populacji dzików, ale również współpraca w celu zwalczania wirusa ASF, rozmawiano w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Jak podkreślano, podczas łowów, nagonka i podkładacze z psami zobowiązani są do monitorowania obszaru pod kątem odnajdywania padłych dzików lub ich szczątków.

"W przypadku ich odnalezienia należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego polowanie, który zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania informacji do właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii oraz po zakończeniu polowania przygotowania raportu o przebiegu odstrzału dzików i poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków" - wskazuje PZŁ.

Każdy łowczy okręgowy, by usprawnić proces raportowania, w każdym powiecie wyznacza osobę odpowiedzialną za zbieranie danych dotyczących skoordynowanych odstrzałów dzików połączonych z poszukiwaniem tych zwierząt lub ich szczątków, w ramach wszystkich odbywających się w danym powiecie polowań zbiorowych.

Zarząd Główny PZŁ zapowiedział też podjęcie działań, by m.in. uprościć procedury związane z odstrzałem dzików i zwiększyć skuteczność akcji. Chodzi np. o włączenie się do realizacji przedsięwzięcia Lasów Państwowych, czy zapewnienie zabezpieczenia policyjnego odbywających się polowań zbiorowych, w trakcie których odbywają się skoordynowane odstrzały dzików połączone z poszukiwaniem padłych osobników lub ich szczątków.

Źródło:https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/mysliwi-zapowiadaja-zintensyfikowane-odstrzaly-i-poszukiwania-dzikow,3194.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Donny Kroon/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

NOWE ZASADY SCALANIA GRUNTÓW

Na wniosek Ministra Rolnictwa 19 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nowe rozwiązania mają usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie.

Planowana ustawa wprowadzi możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Rozwiązanie to przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego.

Wprowadzony został obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Wprowadzone zostały też terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Rozwiązanie to pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych.

W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne uwzględniające skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Według nowych przepisów przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.

Natomiast starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

Źródło: https://www.wrp.pl/scalaniu-i-wymianie-gruntow-na-nowych-zasadach/

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Carlo Verso/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ZANIEDBAŁEŚ RÓW MELIORACYJNY - ZAPŁACISZ KARĘ

Nowa specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadzi nie tylko większy podatek od deszczu, od nowego roku. Znowelizuje również ustawę Prawo Wodne, poprzez dodanie i doprecyzowanie przepisów regulujących zasady i obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych i rowów melioracyjnych.

Obecna ustawa Prawo wodne (art. 205) nakłada obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych na właściciela nieruchomości, na której położone są m.in rowy melioracyjne. Wynika to z faktu, że korzystanie z wód nie może wpływać negatywnie na stosunki wodne w zlewni, czy też zagrażać gruntom przyległym.

W obecnie obowiązującej ustawie Prawo Wodne nie ma żadnych przepisów pozwalających organom takim, jak urzędy gmin, nakładanie dodatkowych kar finansowych np. z powodu nieprawidłowego eksploatowania urządzeń wodnych lub np. z tytułu rażących zaniedbań wynikłych z braku regularnych konserwacji  rowów melioracyjnych. W takich wypadkach jedynie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie może nakazać przywrócenie odpowiedniego stanu tych urządzeń. Nowa specustawa  zmieni ten stan w sposób zasadniczy.

Od nowego roku zaczną obowiązywać regulacje, które wprowadzą nowe obowiązki na właścicieli nieruchomości. Chodzi oczywiście o korzystanie i konserwację urządzeń wodnych położonych na terenach należących do właścicieli nieruchomości.

Do art. 205 w nowelizowanej ustawie Prawo Wodne dodano punkt 2, w którym ustawodawca doprecyzował obowiązki związane z eksploatacją, konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych, które są nakładane na właścicieli gruntów, na których położone są urządzenia wodne (o tym mówi obecny art. 205 Prawo wodne).

Co więcej, zgodnie z nowelizowanym art. 205, punkt 3 ustawy Prawo wodne, właściciele nieruchomości, na których umiejscowione są urządzenia wodne (z wyjątkiem parków narodowych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) będą zobowiązani do opracowywania, w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub trzyletnich wykazów niezbędnych prac utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych, zwanych dalej "wykazem prac utrzymaniowych", uwzględniających działania mające na celu zachowania funkcji tych urządzeń i przekazywania ich właściwym gminom w celu zatwierdzenia, w terminie do 1 lutego roku, w którym ma rozpocząć się wykonanie tego planu.

Jeżeli właściciele nieruchomości zaniedbają powyższe obowiązki lub je naruszą, wtedy będą podlegać karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Kary pieniężne, w drodze decyzji, będą wymierzać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Co więcej, powyższa kara pieniężna wraz z odsetkami za zwłokę będzie podlegać przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I będą stanowiły dodatkowy dochód budżetu właściwej gminy.

Specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, nowelizująca ustawę Prawo wodne, jest na etapie konsultacji publicznych. Najprawdopodobniej zostanie ona skierowana do Sejmu już na początku 2022 r.

Źródło:[https://www.farmer.pl/finanse/jakie-nowe-obowiazki-i-kary-finansowe-za-zaniedbanie-rowow-melioracyjnych,112212.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Mariola Grabowska/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

CENY MLEKA BĘDĄ ROSŁY?

Według danych GUS, przeciętna cena skupu mleka w Polsce we wrześniu 2021 r. wyniosła 155,71 zł/hl.  Daje to wzrost, w stosunku do sierpnia. o 3,4 proc. Cena z września bieżącego roku jest również o 12,7 proc. wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom rok temu.

Najwyższą cenę mleka we wrześniu br. odnotowano w województwach:

 • podlaskim – 164,85 zł/hl
 • lubuskim – 161,09 zł/hl
 • warmińsko-mazurskim – 158,11 zł/hl

Najniższą cenę za mleko wypłacano zaś w województwach:

 • małopolskim – 142,19 zł/hl
 • łódzkim – 146,23 zł/hl
 • podkarpackim – 149,90 zł/hl

Podwyżki cen mleka są obecnie niezbędne, aby przy rosnących kosztach produkcji utrzymać minimalną rentowność. Jednak, jak podkreślają sami producenci, proponowane podwyżki nie są adekwatne do wzrostu cen środków produkcji. Według różnych prognoz zapowiada się dalszy wzrost cen mleka w skupie, co łączy się dobrą koniunkturą na globalnym rynku produktów mleczarskich.

Źródło: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/cena-mleka-w-skupie-na-krzywej-wzrostowej,112235.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Meguin Macev/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

PIENIĄDZE W DRODZE DO ROLNIKÓW

18 października 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR wypłaciła blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe około 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. W przeciwnym wypadku pieniądze wrócą na konto Agencji.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Źródło:https://pleszew.naszemiasto.pl/rolnictwo-wystartowala-wyplata-zaliczek-na-poczet-doplat/ar/c1-8505665

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Visual Stories Micheile/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

CZTERNASTA EMERYTURA DLA ROLNIKÓW

KRUS rozpoczęła przygotowania do wypłaty, kolejnych w 2021 r., dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, KRUS wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. „czternastą emeryturę”. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r. 

 „Czternastą emeryturę” KRUS wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Przysługuje ona osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

 • emerytury rolniczej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

 „Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

 • 250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 • 250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury, jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł. 

Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie równe lub wyższe 4.150,88 zł, nie otrzymają „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje. 

Źródło: Czternasta emerytura dla emerytów i rencistów KRUS (farmer.pl)11.10.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: kolejne solidne podwyżki (cenyrolnicze.pl)

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Alpay Tonga/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

WSPARCIE DLA PRZETWÓRCÓW

Od 31 października 2021 roku będzie można składać wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada. Dokumenty można składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR.

Program ma służyć wsparciu inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych oraz obrotu nimi. Dlatego jest skierowany głównie do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowo wprowadzany sektor).

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację danej inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

Z informacji biura prasowego Agencji wynika, że wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast, gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.

Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. O kolejności przyznawania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów. Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji.

Źródło: Rolnictwo. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych. Wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków | Pleszew Nasze Miasto

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Łukasz Radziejewski/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

BĘDĄ WIĘKSZE KARY ZA NIEPRAWIDŁOWE OZNACZENIA ŻYWNOŚCI

Trwają prace nad nowymi przepisami o rolnictwie ekologicznym. Procedowana ustawa rozszerza obowiązujący zakres kar za fałszywe sugerowanie, że dana żywność jest ekologiczna. Nowe przepisy przewidują sankcje nie tylko za wprowadzanie takich produktów do obrotu, ale też stosowanie nieprawdziwych oznaczeń „eko” czy „bio” w reklamach i opisach handlowych. Regulacje mają określić także kwestię nadzoru nad produkcją ekologiczną, ułatwić import dozwolonych, przy takich uprawach, nawozów oraz wprowadza opłatę za wykorzystanie środków ochrony roślin.

Nowa ustawa zastąpi tę z 2009 roku, a powodem jej wprowadzenia jest m.in. dostosowanie do dwóch unijnych nowelizacji. Pierwsza dotyczy urzędowych kontroli wprowadzonych na podstawie obowiązujących od grudnia 2019 roku przepisów rozporządzenia 2017/626 i zakłada sprawowanie nadzoru nad rynkiem przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, natomiast druga wynika z uchwalenia nowego rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, które zacznie być stosowane od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto, ustawa przewiduje pobieranie opłaty od stosowania środków ochrony roślin, ma też ułatwić import nawozów z innych państw UE oraz Turcji, dzięki czemu preparaty dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, będzie można łatwiej sprowadzać do Polski. Pieniądze pozyskane z tych opłat mają być przeznaczone na dopłaty dla placówek oświatowych na zakup żywności ekologicznej oraz dopłaty na zakup ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin dla rolników.

W UE trwają prace nad kolejnymi przepisami dotyczącymi oznakowania żywności, jako że konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani kwestią wpływu upraw i hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

Nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-nowego-roku-wejdzie-w-zycie-nowa-ustawa-o-rolnictwie-ekologicznym-Wiekszy-zakres-kar-za-stosowanie-nieprawdziwych-oznaczen-8201187.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Caroline Attwood/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

KOSZTY PRODUKCJI ROLNEJ GWAŁTOWNIE ROSNĄ

Eksperci z całej Unii Europejskiej zwrócili uwagę na ogromny problem związany ze wzrostem kosztów produkcji, czyli m.in. rosnące ceny energii, nawozów oraz transportu, które, jak oceniono "stawiają rolników przed bardzo trudnymi wyborami".

"Ta sytuacja doprowadziła nawet nie do ograniczenia opłacalności produkcji, ale do podważenia jej sensowności. Na przykład w Holandii znaczny wzrost cen gazu spowodował, że rolnicy zastanawiają się nad kontynuacją upraw pomidorów szklarniowych" – powiedział, cytowany w informacji, wiceprezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Prezes organizacji producentów La-Sad Michał Lachowicz.

"Podobna sytuacja panuje też w Polsce. Przy tej skali rosnących kosztów nie będziemy mieć innego wyjścia, jak podnieść nasze ceny. Do tego dochodzą problemy z brakiem dostępności do siły roboczej, a musimy pamiętać, że produkcja owoców i warzyw jest bardzo pracochłonna" -  czytamy w informacji Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Źródło: https://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/rosnace_koszty_uderzaja_w_sektor_owocow_i_warzyw,28003.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot. Mika Baumeister/Unsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

POLSKI ŁAD DLA ROLNICTWA W 7 PUNKTACH

9 października w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi. Główne propozycje Programu obejmują:

 - dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw,

 - przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa,

 - nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników,

 - 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie,

 - bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach,

 - 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym,

 - więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej.

Twórcy programu zwrócili również uwagę na zbyt dużą rozbieżność pomiędzy cenami płaconymi rolnikom, a cenami produktów oferowanych konsumentom. Podczas prezentacji przypomnieli też o wprowadzonych ułatwieniach dla rolników w rolniczym handlu detalicznym, a także poinformowali o kolejnych inicjatywach pozwalających na eliminowanie zbyt dużej liczby pośredników. Zapowiedzieli odbudowę pogłowia trzody chlewnej oraz walkę z ASF. Zwrócili przy tym uwagę na znajdujący się w Sejmie nowy projekt ustawy o prawie łowieckim, który powinien przyczynić się do skuteczniejszej walki z populacją dzików, a także ułatwić rolnikom uzyskiwanie odszkodowań za szkody łowieckie. Odszkodowania te będzie rolnikom wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/5340090,Polski-Lad-dla-rolnictwa.html

Oprac. Rafał Karpiński

Fot: Yuriy Bogdanov/Umsplash

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter