Ekologia i środowisko

Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska. Warszawa 2012

 

Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy kosztów-korzyści, uwzględniając, z jednej strony, matematyczną złożoność problematyki, z drugiej, już istniejącą literaturę na ten temat. Interesującym elementem teoretycznej części książki jest dyskusja wokół sposobów pojmowania racjonalności, efektywności i skuteczności w ekonomii. Podstawową częścią pracy jest jej warstwa implementacyjna, zawierająca między innymi omówienie głównych wyzwań metodyki analizy kosztów-korzyści w kontekście środowiska przyrodniczego oraz etapów praktycznej realizacji takiej analizy. Niezwykle cenną częścią jest przedstawienie możliwości wykorzystania metod waloryzacji środowiska przyrodniczego i zastosowania ich w analizie kosztów-korzyści. Książka jest pierwszą próbą takiego ujęcia analizy kosztów-korzyści w literaturze polskiej.

 

 

 

 

 

 

Systemy krajobrazowe: struktura -funkcjonowanie - planowanie. Tadeusz Jan Chmielewski. Warszawa 2012

 

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Ma także na celu wypracowanie nowych elementów ogólnej teorii systemów krajobrazowych, a niezwykłą jego zaletą jest powiązanie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniem w praktyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia roślin. Krystyna Falińska. Warszawa 2012

 

Autorka dokonuje przeglądu teorii ekologicznych, a w kolejnych częściach książki ukazuje jak teoretyczne idee i modele są weryfikowane przez rezultaty badań eksperymentalnych i obserwacji w warunkach naturalnych. Procesy ekologiczne (stabilizacja, fluktuacja, sukcesja, degeneracja i regeneracja roślinności) analizowano w świetle teorii strategii życia roślin, adaptacji, niszy, konkurencji, teorii dynamiki roślinności oraz koncepcji równowagi i nierównowagi. Dużo miejsca poświęcono wzorcom: historii życia roślin, różnorodności dynamiki populacji gatunków, a także wzorcom przestrzennego zróżnicowania roślinności oraz ekologicznym podstawom ochrony przyrody i ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska glebowego. Piotr Kowali. Warszawa 2012

 

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski. Michał grabowski, Radomir Jaskuła, Krzysztof Pabis. Warszawa 2012

To obszerna, bardzo bogato ilustrowana publikacja dla wszystkich, nie tylko dla miłośników polskiej przyrody. Obszerne kompendium wiedzy o zwierzętach zamieszkujących wszystkie regiony i środowiska naszego kraju. Doskonałe źródło informacji naukowych, ale także ciekawostek. Przedstawiono gatunki, które potrafią przetrwać zero absolutne i warunki próżniowe, zwierzęta oszukujące ludzi i przynoszące prezenty, świecące dżdżownice, jadowite ssaki, biegające ropuchy, ryby wykorzystywane do przewidywania burz i służące niegdyś za test ciążowy. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym przygotowanym przez doświadczonych naukowców i wybitnych specjalistów na co dzień zajmujących się obserwacją zwierząt w ich naturalnym środowisku: w powietrzu, na lądzie i w wodzie, których przy pracy nad encyklopedią połączyła nie tylko ogromna wiedza, miłość do przyrody, ale także pasja do zgłębiania jej tajników.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuda natury. Magdalena M. Kastelik. Warszawa 2012

 

W książce przedstawiono bajeczne krajobrazy dostarczające niesamowitych wrażeń, roztaczające czar przedziwne formy skalne, niezamieszkane przez ludzi zakątki, a także unikatowe gatunki roślin i zwierząt. Te i inne obrazy składają się na zdumiewające zjawiska natury zasługujące na miano cudów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promieniowanie UV a środowisko. Lidia Latanowicz, Jolanta Latosińska. Warszawa 2012

 

Ogólna tendencja do nadużywania ultrafioletu oraz niekontrolowana ingerencja w prawa natury doczekały się odpowiedzi ze strony świata naukowego. Publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy na temat promieniowania UV i skutków jego działania. Autorki lokują promieniowanie ultrafioletowe w szerszym kontekście, jako jeden ze składowych elementów fal elektromagnetycznych. W części pierwszej przekazują niezbędną dawkę fizyki na ten temat. Przystępny i ciekawy sposób prezentacji powoduje, że nawet dla nieprzygotowanego czytelnika ten fragment jest zrozumiały. Druga część książki to odwołanie do spraw życia codziennego, przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. poparzenia skóry, uszkodzenia oczu czy fotosyntezy witaminy D. Autorki odnoszą się do wciąż aktualnej tematyki związanej z dziurą ozonową, prezentują regulacje prawne dotyczące stosowania promieniowania UV i ochrony przed nim. Przytaczane przykłady pozwalają dostrzec źródła zagrożeń w otaczającym świecie, pokazując jednocześnie związki przyczynowo-skutkowe i mechanizmy sterujące pewnymi procesami. W książce znajdziemy odpowiedzi na wiele frapujących pytań. Jest to cenna lektura zarówno dla studentów nauk przyrodniczych, specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką promieniowania UV.

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko. Warszawa 2012

 

W książce omówiono podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania środowiskiem i scharakteryzowano makrosystem społeczeństwo - gospodarka - środowisko jako obiekt zarządzania. Przedstawiono poszczególne elementy systemu zarządzania środowiskiem, a w tym: regulacje prawne, środki zarządzania środowiskiem, politykę ekologiczną i strategię zrównoważonego rozwoju, instrumenty zarządzania środowiskiem. Przedstawiono także zarządzanie głównymi elementami systemu, tj. ochroną przyrody, ochroną atmosfery, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, bezpieczeństwem ekologicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia środowiska. Elżbieta Kociołek-Balawejder. Wrocław 2012

 

Przedstawiono w sposób możliwie uproszczony najważniejsze zagadnienia związane z charakterystyką fizykochemiczną i skażeniami atmosfery (m.in. efekt cieplarniany, pierwotne zanieczyszczenia powietrza, wtórne zanieczyszczenia powietrza, smog klasyczny, kwaśne deszcze, fotochemiczne zanieczyszczenie powietrza, skutki wprowadzenia do atmosfery freonów i halonów), litosfery (powstawanie i skład litosfery, budowa gleby, czynniki wpływające na obieg jonów metali w glebie, problemy związane z zakwaszaniem gleb, składniki troficzne – znaczenie i formy występowania, nawozy mineralne i mechanizmy ich działania, degradacja gleb, zanieczyszczenia chemiczne gleb, rekultywacja i remediacja gleb) oraz hydrosfery (rodzaje i skład wód naturalnych, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne wskaźniki jakości wód naturalnych, skażenia wód naturalnych zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia ewolucyjna. Adam łomnicki. Warszawa 2012

Dlaczego ludzie starzeją się i umierają? Dlaczego niektóre zwierzęta żyją krótko, jak motyle, a inne długo, jak żółwie? Dlaczego w przyrodzie utrzymuje się tendencja do współpracy z osobnikami spokrewnionymi, a nie z obcymi? Dlaczego współpraca z osobnikami obcymi, nawet z innych gatunków, jest niekiedy możliwa, a czasami zupełnie nieznana? Dlaczego u wielu gatunków ptaków samce są kolorowe i głośne, a samice szare i ciche? Dlaczego pewne chorobotwórcze drobnoustroje stają się dla nas bardzo niebezpieczne? Czy ewolucja wybiera zawsze rozwiązania optymalne? Na przedstawione powyżej i podobne pytania znajdzie czytelnik odpowiedź w tej książce, która stanowi próbę zwięzłego przedstawienia obecnego stanu biologii ewolucyjnej w relacji do ekologii. Obecnie przyjmuje się, że teoria doboru naturalnego jest teorią tłumaczącą, w jaki sposób powstały i utrzymują się wszelkie właściwości roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Ekologia ewolucyjna prezentuje te tłumaczenia tak jak one są akceptowane przez współczesną naukę. Z tej książki mogą korzystać nie tylko studenci, ale także inni czytelnicy szukający odpowiedzi na intrygujące pytania o funkcjonowanie organizmów w ich środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Władysław Matuszkiewicz. Warszawa 2012

 

Praktyczne narzędzie do identyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski, a zarazem swoista monografia roślinności naszego kraju. Bardzo ważna publikacja oczekiwana przez studentów i pracowników różnych urzędów. Nowe, zmienione i uzupełnione wydanie tej pozycji zostało wyposażone w schematy obrazujące strukturę opisywanych zbiorowisk oraz niezbędne skorowidze i mapy rozmieszczenia zbiorowisk leśnych Polski. Uwzględniono też poprawki wynikające z nowej systematyki roślinności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielona energia w Polsce. Dorota Niedziółka. Warszawa 2012

 

W książce podjęto próbę identyfikacji uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przesłanek opłacalności działalności gospodarczej w tym segmencie rynku energii, czyniąc to na przykładzie Polski. Zagadnienia zostały ujęte w sposób problemowy, aby nie tylko wyjaśniać złożoność omawianych procesów, ale także wskazywać obszary ważne dla dalszej dyskusji, uwzględniającej zarówno tło międzynarodowe, jak i interesy wszystkich uczestników rynku energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownik gospodarki wodnościekowej angielsko-polski. Krzysztof Czekierda. Brzezi Łąka 2011

 

 

Słownik poświęcony jest ochronie środowiska związanej z gospodarką wodną i ściekową. Obejmuje on nie tylko hasła podstawowe w układzie alfabetycznym, ale także liczne praktyczne zwroty i pojęcia z obu dziedzin. Poszczególne hasła zostały opatrzone kwalifikatorami, przyporządkowującymi je do określonych działów nauki, techniki i praktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Red. Andrzej Chodyński. Kraków 2011

 

Za słowa kluczowe monografii można przyjąć pojęcia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (sustainable development of enterprise), zrównoważonego rozwoju regionów i gmin (sustainable development of regions and communes), odpowiedzialności ekologicznej (environmental sustainability), środowiska naturalnego jako zasobu (natural environment as a resource), zarządzania ekologicznego w przedsiębiorstwie i regionie (enterprise and regional environmental management).

Monografia nawiązuje do wydanych już przez Oficynę Wydawniczą AFM i Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pozycji: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania (2007) oraz Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko-domy: projektowanie. Mariana R. Eguaras Etchetto. Warszawa 2011

 

Coraz popularniejsze obecnie budynki ekologiczne mają na celu wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie pozostawienia go w stanie nienaruszonym dla przyszłych pokoleń. Książka zawiera 24 projekty budynków ekologicznych z przykładowymi planami funkcjonowania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

 

 

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter