Mazowsze to nie tylko Warszawa

Mazowsze. Jolanta Choińska-Mika. Warszawa 2011

 

Publikacja została przygotowana z myślą o ludziach młodych – ma ich zachęcić do pogłębienia wiedzy o regionie, w którym żyją i pomóc w budowaniu tożsamości regionalnej. To pierwsza tak kompleksowa publikacja o Mazowszu, która uwzględnia również najnowszą historię województwa.
Książka w całości poświęcona województwu mazowieckiemu. Odnaleźć w niej można zarówno podstawowe informacje o regionie – środowisko naturalne, położenie geograficzne, ludność, jak i szczegółowe dane dotyczące obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej województwa mazowieckiego. Duży nacisk położono na historię Mazowsza, nie tylko tę dawną sięgającą rodu Piastów, ale także najnowszą przełomu XX i XXI w. Wiele miejsca poświęcono kulturze i tradycjom regionu.

 

 

 

 

 

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. Jacek Żabicki. Warszawa 2010

Autor, historyk i pasjonat-regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury z województwa mazowieckiego i podlaskiego. W 720 miejscowościach opisane zostały budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, pałace i dwory, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze i inne. Wybór szczególnie cennych i ciekawych obiektów obejmuje także te często zapomniane, położone w małych miejscowościach, poza głównymi szlakami turystycznymi. Cennym uzupełnieniem jest 150 rzutów ich powstawania, plany historycznych centrów miast, mapy powiatów oraz liczne barwne zdjęcia wykonane w znacznej części przez autora

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazowsze: tradycja i współczesność. Wojciech Dziemianowicz. Warszawa 1999

 

Jest to książka o Mazowszu i województwie mazowieckim, pierwsza tego rodzaju. Pokazuje złożone problemy, a zarazem ogromny potencjał rozwojowy tego największego i najzamożniejszego województwa w Polsce, jego cywilizacyjne osiągnięcia, gospodarkę, walory przyrodnicze i turystyczne. Przedstawia także powikłane i barwne dzieje Mazowsza, poczynając od początków państwowości polskiej, aż po dzień dzisiejszy. Przeciwstawia się stereotypom, które redukują znaczenie regionu do Warszawy i bliskich okolic.

 

 

 

 

 

 

Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszawskiego). Red. Andrzej Stawarz. Warszawa 1998

 

Książka powstała jako zbiór artykułów wygłoszonych na konferencji poświęconej Mazowszu w okresie międzywojennym. Praca ta ma na celu wypełnienie luki, jaka powstała w opisywaniu dziejów Mazowsza. Jest to jedna z niewielu pozycji omawiających ten ważny dla regionu okres (porusza zagadnienia gospodarcze i społeczne, jak i kulturalne, skupia się właśnie na ukazaniu przełomowości tego okresu), a każdy z prezentowanych tekstów może i powinien chyba posłużyć jako podstawa do szerszego opracowania.

 

 

 

 

 

 

Mazowsze Północne w XIX-XX w. Materiały źródłowe 1795-1956. Oprac. Janusz Szczepański. Warszawa-Pułtusk 1997

 

Autor niniejszej publikacji w wyniku mozolnej kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych, zgromadził niezwykle interesujący, bogaty i wartościowy naukowo materiał źródłowy, odzwierciedlający burzliwe dzieje lat 1795-1956 w regionie północnomazowieckim. Ramy chronologiczne jego pracy, od III rozbioru aż po upadek stalinizmu w Polsce, są szerokie. Godne podkreślenia jest wykorzystanie wielu źródeł archiwalnych dotychczas nie publikowanych.

Książka ta, z uwagi na jej walory naukowe, w pełni zasługuje na szerszą popularyzację nie tylko w kręgach historyków, archiwistów, ale również wśród studentów humanistyki bądź uczniów związanych z tymże regionem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzea na Mazowszu. Oprac. zbiorowa. Warszawa 1996

 

Publikacja przybliża Czytelnikowi ogólną charakterystykę zbiorów zgromadzonych w muzeach, zasięgiem swym obejmujących ziemie Mazowsza i Podlasia. Autorstwo tekstów zawdzięcza się kierownictwu poszczególnych muzeów. Omówione placówki to m.in. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Muzeum Okręgowe w Ciechanowie, Wiejska Galeria Sztuki Wojciecha Siemiona w Petrykozach, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, Muzeum Regionalne w Pułtusku i wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułtusk w XIX-XX w. Materiały źródłowe 1795-1956. Adam Koseski, Janusz Szczepański. Pułtusk 2003

 

Materiały źródłowe zamieszczone w niniejszym tomie prezentują działalność różnych nurtów życia politycznego, stosunki narodowościowe i wyznaniowe, przemiany społeczno-gospodarcze, życie kulturalne i szkolnictwo w Pułtusku i ziemi pułtuskiej w XIX i XX w. Obejmują one wydarzenia od utraty niepodległości w 1795 r., aż po 1956 r. - zamykający tragiczny rozdział stalinizmu w najnowszych dziejach państwa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błonie na dawnej fotografii. Pod red. Romana Nowoszewskiego. Błonie 2003

 

Album ukazał się na rynku wydawniczym dzięki staraniom członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Przygotowanie i druk publikacji sfinansował Urząd Miasta i Gminy Błonie. Album narodził się z pasji, zmarłej w 1998 r. Janiny Janiszewskiej oraz Mieczysława Zientala, który kontynuował zapoczątkowane przez nią dzieło w postaci prowadzenia i powiększania zbiorów archiwum starych fotografii z Błonia. Prezentowane w albumie zdjęcia to tylko część z zasobów archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej. Pod red. Mariana Chudzyńskiego. Sierpc 2003

 

Monografia ta przeznaczona jest szerokim rzeszom społeczności sierpeckiej, szczególnie młodzieży uczącej się i studiującej. Obejmuje całość dziejów Sierpca, od czasów prehistorycznych aż po najnowsze czasy. Przedmiotem rozważań są dzieje miasta i regionu w granicach powiatu sierpeckiego z lat 1867-1955. Zadaniem książki jest służenie popularyzacji wiedzy o historycznym Sierpcu, jak i współczesnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Ostrołęki. 1944-2000. Jerzy Kijowski. Ostrołęka 2002

W pracy omówiono dzieje Ostrołęki od przełomu 1944 i 1945 r., lata powojenne i odbudowę miasta ze zniszczeń wojennych; lata 1949-1956 jeszcze przed uprzemysłowieniem miasta; pierwszy etap budowy przemysłu w Ostrołęce (1957-1967) i zmiany w życiu codziennym mieszkańców; problematykę lat 1968-1975 związaną m.in. z dalszym uprzemysłowieniem miasta i awansem Ostrołęki na stolicę podregionu kurpiowskiego; oraz najważniejsze wydarzenia i fakty lat 1975-2000. Publikacja ta jest typową pracą regionalną i bez wątpienia stanowi wkład w badania nad dziejami Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrołęka – dzieje miasta. Zofia Niedziałkowska. Ostrołęka 2002

 

Książka ta jest publikacją niezwykłą, wyróżniającą się wśród monografii miast. Tak uważają historycy i prawdę tę potwierdzili czytelnicy. Jest to jej czwarte wydanie, uzupełnione. Książka o Ostrołęce Zofii Niedziałkowskiej jest przedsięwzięciem trudnym, ale udanym – stanowiącym istny wkład do nauki. Autorka omówiła w niej historię Ostrołęki od zarania dziejów, poprzez okres rozkwitu i sytuację gospodarczą miasta od XVI do XVII w., powstanie kościuszkowskie, wojny napoleońskie, I i II wojnę światową, okres dwudziestolecia międzywojennego oraz rozkwit miasta po 1945 r. …

 

 

 

 

 

 

 

Wołomin. Cezary Waszczyński i Jolanta Lejk. Wołomin 2000

 

Każde miasto posiada swój niepowtarzalny klimat i urok. Ma je również Wołomin, dzięki swoim Mieszkańcom, którzy kształtują jego wizerunek i kierunki rozwoju. Dzięki tej pozycji można zapoznać się z historią miasta, jego zabytkami, osiągnięciami itd. Całość wzbogacona licznymi ilustracjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce. Janusz Kuligowski, Mariusz Dzienio. Mińsk Mazowiecki 2000

 

W książce zaprezentowano pokaźny zbiór kart pocztowych z widokami Mińska. Pocztówki te są cenną dokumentacją ikonograficzną historii miasta, wyglądu, niekiedy zapomnianych lub nieistniejących już widoków Mińska. Karty ukazują reprezentacyjne fragmenty miasta np. rynek z kościołem, pałac, park, ulice, gmachy dworca kolejowego i fabryki Rudzkiego, czy unikalne zdjęcie wiaduktu w Kędziarku i koszar wojskowych przy ul. Warszawskiej. Prezentację mińskiej pocztówki kończą karty, przedstawiające widoki z podmińskich miejscowości, wzbogacając je zdjęciami pamiątkowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobyłka – perła baroku na Mazowszu. Karol Guttmejer. Kobyłka 1998

 

Mało osób wie, że Kobyłka posiada prawdziwą perłę nie tylko tego miejsca, ale i Mazowsza. Ten klejnot to późnobarokowy kościół Świętej Trójcy wzniesiony w połowie XVIII w. I zastanawiające, jak to dzieło architektury i sztuki jest mało znane szerszemu ogółowi. O tym właśnie traktuje niniejsza publikacja. Autor przeprowadził analizę istniejących dokumentów i nowych badań nad zabytkiem, co pozwoliło na rozszerzenie informacji na temat tego interesującego dzieła i zaprezentowanie go większemu kręgowi odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065-1956. Oprac. Andrzej Grochowski i Ryszard Juszkiewicz. Mława-Ciechanów 1998

„Źródła…” są adresowane głównie do nauczycieli i studentów, a także do tych, którzy rozumieją przesłanie, iż „historia jest mistrzynią życia” oraz jej wagę dziś, w momencie zderzenia dwóch światów i kultur, umierającego socjalizmu w wydaniu sowieckim i kapitalizmu. W książce zamieszono dokumenty z kancelarii królów, książąt, generałów, pamiętniki, wspomnienia, artykuły prasowe, relacje pochodzące od żołnierzy Września, podziemia antyniemieckiego, czy też niepodległościowego z lat 1945-1956. Wszystkie te źródła stanowią w miarę reprezentatywny zestaw dokumentów do poznania historii regionu w jej różnych warstwach, choć niekiedy niespójnych i dziś mało zrozumiałych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939-1956. Pod red. Witolda Grzebskiego. Warszawa 1998

 

W niniejszej publikacji można znaleźć kompleksowe opracowanie przedstawiające zarys genezy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz ich działalność na terenie ówczesnego powiatu płońskiego i na terenach do niego przyległych w latach 1939 – 1956.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Wyszkowa i okolic. Janusz Szczepański. Warszawa 1998

 

Niniejsza publikacja książkowa jest pierwszą próbą przedstawienia w całości dziejów Wyszkowa i jego okolic, od średniowiecza aż po czasy współczesne. Jej celem jest popularyzacja historii miasta, zainicjowanie dalszych badań nad jego przeszłością, nauczenie młodego pokolenia wyszkowian miłości do ziemi ojczystej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karczew – dzieje miasta i okolic. Pod red. Leszka Podhorodeckiego. Karczew 1998

 

W 1998 r. Karczew, jako jedno z miast południowego Mazowsza, obchodziło jubileusz 450-lecia uzyskania praw miejskich. Z tej okazji powstała niniejsza praca, będąca pierwszą monografią historyczną miasta. Obejmuje ona dzieje Karczewa i jego okolic, wchodzących dziś w skład Gminy Karczew. Część materiałów dotyczy miejscowości tworzących przed laty tzw. Karczewszczyznę, a obecnie nie leżących w jej granicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój Wyszków. Eugeniusz A. Daszkowski. Szczecin 1996

 

W „Moim Wyszkowie” językiem nie zbeletryzowanych opowiadań czy powieści, ale prostym, odpowiadającym atmosferze tamtych lat, a więc tym bardziej przemawiającym do wyobraźni Czytelnika, wspomina autor przedwojenne lata swego dzieciństwa, surowe i trudne okupacyjne i wreszcie pierwsze cztery lata w wyzwolonym mieście. Rysuje obraz rodziny, szkoły i Wyszkowa, miasta zupełnie innego, od tego, jakie dziś znamy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Gąbina do roku 1945. Janusz Szczepański. Warszawa 1984

 

Zadaniem niniejszej monografii, poza popularyzacją historii Gąbina w szerokich kręgach społeczeństwa miasta i jego okolic, było emocjonalne związanie młodego pokolenia ze swoim miastem i regionem. W zamierzeniu autora, monografia Gąbina miała także wypełnić znaczne luki w studiach nad średniej wielkości miastami zachodniego Mazowsza. Może być ona przydatna przy opracowaniu syntezy społeczno-gospodarczych dziejów Mazowsza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter