Wspomnienia

Janina Leskiewicz, badaczka ziemiaństwa polskiego urodziła się na Ukrainie w okolicach Białej Cerkwi w 1917 roku. Uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Ukończyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej uczyła historii na tajnych kompletach. Była aktywną działaczką Solidarności, a po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w organizacji pomocy dla represjonowanych, głównie z regionu śląskiego. Była autorką i współautorką wielu publikacji, m.in.: dotyczącej historii szkoły im. Juliusza Słowackiego oraz redaktorką słownika „Ziemianie polscy XX wieku”. Od 1991 roku była członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego. „Za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” była uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Janina Leskiewicz zmarła 7 lipca br.

 

 

Mieczysław Dłużewski, wybitny specjalista z zakresu technologii żywności był absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz wieloletnim pracownikiem tejże uczelni. W latach 1972-1975 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Technologii Żywności. Kierował też Katedrą Inżynierii Żywności i Organizacji Przemysłu Spożywczego i Katedrą Technologii Zbóż, Nasion Oleistych i Koncentratów Spożywczych. Był członkiem rad naukowych zakładów badawczych i instytutów branżowych oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Na jego dorobek naukowy składa się wiele prac naukowych z dziedziny technologii mleczarstwa, ogólnej technologii żywności, biotechnologii żywności, technologii koncentratów żywności oraz projektowania zakładów przemysłowych.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „za Zasługi dla SGGW”.

Prof. dr hab. Mieczysław Dłużewski zmarł 14 września br.

 

 

Bogusław Imbs, wybitny specjalista w dziedzinie organizacji i ekonomiki przemysłu spożywczego był wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierował Zakładem Organizacji i Ekonomiki Przemysłu Spożywczego. Pełnił też funkcję wicedyrektora Instytutu Technologii Żywności Wydziału Technologii Żywności. Uniwersytet Humboldta w Berlinie nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Prof. dr hab. Bogusław Imbs zmarł 16 września br.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter