Pożegnania

Prof. dr hab. Andrzej Bernacki

Prof. dr hab. Andrzej Bernacki był emerytowanym nauczycielem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swoją współpracę z tą uczelnią zapoczątkował w 1961 roku studiami doktoranckimi w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, z którą był związany ponad 40 lat. W tym okresie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej, począwszy od starszego asystenta, poprzez adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, do tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych.

Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej pełnił też wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W latach 1988-1991 zajmował stanowisko prodziekana i krótko dziekana tego Wydziału, w latach 1992-1996 kierował Zakładem Rachunkowości i Finansów, natomiast w latach 1994-1996 stał na czele Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych.

Prof. Andrzej Bernacki prowadził również szeroką współpracę z praktyką rolniczą, wdrażając m.in. autorski program skomputeryzowanej księgowości „Rolin”, Rolin 2000” i Rolin Analiza 2000”. Był autorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości rolniczej, skryptów, podręczników i ekspertyz. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiał również w placówkach zagranicznych. Współpracował z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi.

W dowód uznania za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę Honorową „Za zasługi dla SGGW”.

Prof. dr hab. Andrzej Bernacki zmarł 23 czerwca br. w Warszawie.

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Neryng

Prof. dr hab. Andrzej Neryng urodził się 22 czerwca 1936 roku w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na którym w 1971 roku zdobył tytuł doktora nauk technicznych. W 1977 obronił pracę habilitacyjną, dziesięć lat później został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 roku został profesorem zwyczajnym.

Dużą część życia zawodowego profesor spędził na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, gdzie rozpoczął pracę w 1978 roku. Jego zaangażowanie i zdolności organizacyjne zostały docenione przez władze uczelni. W latach 1982-1984 powierzono mu pełnienie funkcji Prodziekana ds. Rozwoju, a w latach 1984-1986 – Wicedyrektora Instytutu Żywienia Człowieka. W okresie od 1984 roku do 2005 roku kierował Zakładem Techniki Żywienia, początkowo w Instytucie, a następnie w katedrze Techniki i Technologii Gastronomicznej.

Prof. Andrzej Neryng specjalizował się w dziedzinie technologii żywności, a zwłaszcza bioinżynierii, maszynoznawstwie oraz gospodarce energią i wodą w przemyśle spożywczym. Opublikował wiele oryginalnych prac naukowych dotyczących nowych rozwiązań w praktyce gospodarki żywnościowej. Jego badania miały zazwyczaj charakter wdrożeniowy, o czym świadczy fakt, że był autorem 4 zastrzeżeń i patentów.

Za swoja działalność dydaktyczną i naukową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Do najważniejszych należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW” oraz nagroda pierwszego stopnia Ministra Rolnictwa za udział w skonstruowaniu i produkcji maszyny formującej, a tym samym za swój wkład w rozwój sektora rolno-spożywczego.

Prof. dr hab. Andrzej Neryng zmarł 9 czerwca br. w Warszawie.

 

Prof. dr hab. Henryk Michał Manteuffel

 

Prof. dr hab. Henryk Michał Manteuffel był wybitnym specjalistą z zakresu ekonomii, ekonomiki środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, ekonomiki budownictwa oraz ekologistyki. Zawodowo był związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1997-1999 roku pełnił tam funkcję kierownika Katedry Rolnictwa Światowego, w latach 1997-2005 stał na czele Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Zakresie Gospodarki Żywnościowej, a w latach 2003-2012 kierował Katedrą Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Był redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego oraz członkiem Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych. Dał się poznać jako utalentowany organizator i koordynator badań naukowych oraz wspaniały pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Za swoje zasługi dla rozwoju nauki otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi i Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Prof.  dr hab. Henryk Michał Manteuffel zmarł 1 czerwca br. w Warszawie.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter