Pożegnania

Prof. dr hab. Andrzej Depta był absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swoją karierę naukową i zawodową od roku 1967 związał z Wydziałem Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie a następnie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. dr hab. Andrzej Depta był wybitnym autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych, a szczególnie w zakresie gastroenterologii małych zwierząt, autorem wielu publikacji naukowych i redaktorem naukowym podręczników akademickich. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, od początku kierując Sekcją Gastroenterologii. Był cenionym nauczycielem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej i pracowników naukowo-dydaktycznych, promotorem szeregu prac doktorskich.

Dowodem uznania dla Jego pracy były liczne nagrody i odznaczenia, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Honorowa Odznaka Szkoły, Medal Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Prof. dr hab. Andrzej Depta zmarł 15 lutego 2014 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

 

Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, emerytowany profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor zwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu w Ciężkowicach, a po wojnie pracował jako nauczyciel z tamtejszym gimnazjum. Ukończył studia ekonomiczne, na Krakowskiej Akademii Handlowej. Pochodząc z rodziny o bogatych tradycjach myśliwskich i przejmując po ojcu zamiłowanie do myślistwa, zaprzyjaźnił się z dr Włodzimierzem Tomkiem, z którym po wojnie przez wiele lat polował w miejscowym kółku łowieckim.

Po ukończeniu studiów w 1947 roku przez pewien czas pracował jako księgowy w jednej z krakowskich firm, a następnie został asystentem w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1953-1955 był prodziekanem Wydziału Przemysłu, następnie kierownikiem i prodziekanem Studium Zaocznego WSE. Pełnił też funkcję prezesa Krakowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, kierownika Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Za swoją pracę i zaangażowanie dla nauki otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, między inymi.: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Signum Gratiae Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Medal Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania, Medal Karola Adamieckiego - zasłużony w dziedzinie zarządzania, Odznakę Zasłużonego dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Odznakę Grunwaldzka, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznakę za „Zasługi dla województwa tarnowskiego”, Złota Odznaka „Za zasługi dla ziemi krakowskiej”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Krakowa”.

Do ostatnich dni swojego życia prof. dr hab. dr h. c. Jerzy Trzcieniecki był aktywny zawodowo i angażował się w życie akademickie swojej rodzimej uczelni. Zmarł 27 stycznia 2014 roku w Krakowie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu w Ciężkowicach.

 

Prof. dr hab. Danuta Wójcik-Wojtkowiak ukończyła Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł inżyniera rolnictwa. Studia drugiego stopnia podjęła już w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Od 1963 roku przebywała na studiach doktoranckich w Akademii Rolniczej w Moskwie, a w stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie chemii rolnej uzyskała na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Całą swoją karierę zawodową profesor Danuta Wójcik-Wojtkowiak związała z Katedrą Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Począwszy od 1956 roku pełniła w niej kolejno funkcje: asystenta, adiunkta, docenta i profesora. Przez 16 lat kierowała Katedrą. Na zasłużoną emeryturę przeszła po 45 latach pracy, w październiku 2001 roku.

W swojej pracy naukowej zajmowała się głównie problematyką humifikacji materiałów roślinnych. Przez wiele lat współpracowała z profesorem Tadeuszem Pudelskim z Katedry Warzywnictwa, prowadząc badania nad możliwością wielokrotnego użytkowania roślinnych podłoży organicznych w uprawie warzyw pod szkłem, a także nad określeniem przyczyn spadku produktywności podłoży w szklarniowej uprawie ogórka. Profesor Danuta Wójcik-Wojtkowiak była również inicjatorką nowatorskich badań dotyczących zjawiska alleopatii.

Jej dorobek naukowy to ponad 140 pozycji literaturowych. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Federation European Societes of Plant Physiology oraz International Alleopathy Society. Prowadziła szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną i organizacyjną, za którą otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Była uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Profesor Danuta Wójcik-Wojtkowiak zmarła 13 lutego 2014 roku i została pochowana na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter