Pożegnania

Prof. Alina Myrcha była absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy magisterskiej podjęła studia doktoranckie, które ukończyła w 1966 roku uzyskując tytuł doktora nauk przyrodniczych. W 1973 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, w zakresie fizjologii zwierząt w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1989 roku uzyskała tytuł profesora, a w 1999 roku objęła stanowisko profesora zwyczajnego.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży, a następnie kontynuowała ją w Zakładzie Ekologii PAN, Zakładzie Parazytologii PAN oraz w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN. Przez wiele lat była pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Stworzyła tam Zakład Biologii (późniejszy Instytut Biologii), którym kierowała niemal przez 20 lat. Pełniła też funkcję prodziekana, i dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Równolegle kierowała Zakładem Fizjologii Zwierząt.

W pracy naukowej prof. Alina Myrcha zajmowała się zagadnieniami z pogranicza fizjologii porównawczej i ekologii ewolucyjnej zwierząt (czynnikami fizjologicznymi, które wyznaczają granice wydolności organizmów), w szczególności ssaków i ptaków.

Była członkiem Rad Naukowych kilku placówek m.in. Wigierskiego Parku Narodowego. Przez dwie kadencje (w latach 1987-1992) pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Zoologii PAN. Dowodem uznania dla jej osiągnięć były liczne nagrody i odznaczenia, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Uniwersytetu w Białymstoku, Srebrna i Złota Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie.

Prof. Alina Myrcha zmarła 30 czerwca br. w Białymstoku i została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

 

Prof. Bartłomiej Miczulski ukończył Wydział Rolniczy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk rolno-leśnych na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. W 1968 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony roślin, w 1977 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku na profesora zwyczajnego nauk rolniczych. W swojej pracy zawodowej specjalizował się w zakresie entomologii rolniczej i techniki ochrony roślin.

W latach 1956-1959 i 1971-1975 prof. Bartłomiej Miczulski pełnił funkcję przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był stypendystą naukowym Fundacji Rockefellera w USA. Za swoje zasługi otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal "Za Zasługi dla Rozwoju Polskiego Towarzystwa Entomologicznego”

Prof. Bartłomiej Miczulski zmarł 18 czerwca br. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

Prof. Marek Gabriel Niemiałtowski był twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana tego Wydziału, natomiast w latach 2003-2007 i 2007-2010 piastował obowiązki przewodniczącego Komitetu Mikrobiologii PAN.

Dziedziną zainteresowań profesora była immunologia i mikrobiologia weterynaryjna. Za swoją pracę i zasługi dla polskiej nauki otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Honorową „ Za zasługi dla SGGW”.

 

Prof. Marek Niemiałtowski zmarł 15 czerwca br. i został pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.

 

Prof. Barbara Rejduch pracowała w Zakładzie Biotechnologii Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytucie Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie-Balicach, gdzie pełniła funkcję kierownika Działu Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt, a także członkiem Polskiej Akademii Nauk. Specjalizowała się w zakresie genetyki molekularnej, immunogenetyki i cytogenetyki zwierząt. Za swoje zasługi została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. Barbara Rejduch zmarła 1 lipca br. i została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter