Wartości rodzinne Ślązaków

Tradycyjna śląska rodzina charakteryzowała się przede wszystkim hierarchicznym układem pozycji swoich członków. Ojciec dbał o utrzymanie rodziny, a matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, które od najmłodszych lat były przyzwyczajane do różnych form pracy na rzecz domowników, uczone posłuszeństwa i poszanowania starszych. Dla ludowości o śląskim rodowodzie rodzina zawsze była wartością nadrzędną.

Tradycyjna rodzina górnicza jest symbolem przeszłości Górnego Śląska. Trudno jednak mówić o jakimś jednolitym modelu, charakterystycznym dla każdej śląskiej familii. Widoczna różnorodność jest wynikiem stopnia bądź etapu zachodzących w niej przemian. Zdaniem profesora Wojciecha Świątkiewicza można wyróżnić trzy typy rodziny śląskie

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Chłopi w powstaniach narodowych

W czasie polskich powstań narodowych najliczniejszą warstwę społeczeństwa polskiego stanowili chłopi. Nie dziwi, więc fakt, że zaangażowanie tej warstwy społecznej mogło zadecydować o powodzeniu kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych. Aby zachęcić chłopów do udziału w powstaniach obiecywano im wprowadzenie reform polepszających sytuację tej grupy. Tylko przekonanie chłopów, że powstania przyniosą im konkretne korzyści mogło spowodować ich masowy udział w walce przeciwko zaborcom.

W XIX w. kwestia chłopska miała duże znaczenie dla prób odzyskania niepodległości narodu polskiego. Przez setki lat chłopi znajdowali się na marginesie życia narodowego i byli najbardziej wyzyskiwaną klasą społeczną. Ich położenie społeczne i przeszłość historyczna były poważną przeszkodą w utożsamianiu się z narodem, w którym władzę dzierżyła szlachta. Doświadczenia powstańcze dowiodły, że narodowe zrywy podejmowane bez większego udziału chłopów nie mogły zakończyć się powodzeniem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...