Ustawa o odnawialnych źródłach energii - uchwalona.

16 stycznia 2015 roku sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej   z takich źródeł.

Odnawialne źródła energii to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych i aby się rozwijały, trzeba je wspierać (dotować). Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

Zdaniem polityków ustawa o odnawialnych źródłach energii - stabilizuje sektor OZE, daje również pewną perspektywę rozwoju odnawialnych źródeł energii, pozwoli na uruchomienie szerokich inwestycji w OZE, które od kilku lat były zamrożone. Wiceminister Janusz Piechociński mówił, że „OZE polskie to OZE rozproszone, ze szczególną rangą dla konsumenta; OZE oparte o nasze naturalne surowce wykorzystujące biomasę, wiatr, odpady komunalne”. Dodał też, że rząd wyciągnął przy tym wnioski z doświadczeń innych krajów, gdzie doprowadzono do niekontrolowanego rozwoju OZE, często kosztem stabilności systemu energetycznego.

Kalendarium:

 • 8 lipca 2014 r. - do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt dotyczy dostosowania przyjętych w Polsce rozwiązań prawych do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej obowiązujących w innych wiodących krajach UE i ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych.
 • 14 lipca - projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu w Sejmie.
 • 22 lipca - I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Skierowano do: Komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

 • 15 września - praca w komisjach po I czytaniu.
 • 4 grudnia - wysłuchanie publiczne.
 • 16 grudnia - Sprawozdanie podkomisji. Wniosek komisji: załączony projekt ustawy.
 • 13 stycznia 2015 r. - II czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

 • 14 stycznia - Praca w komisjach po II czytaniu. Wniosek komisji: przyjąć część poprawek.
 • 16 stycznia - III czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Głosowanie: całość projektu ustawy. Wynik: 238 za, 167 przeciw, 36 wstrzymało się. Decyzja: uchwalono

Komentarz: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości, wnioski mniejszości, poprawki.

 • 20 stycznia - Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Jedną z podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania Odnawialnych Źródeł Energii jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma być tańszy dla budżetu państwa o ponad 7 mld zł. Po zmianach, do 2020 r. w budżecie ma pozostać 20 mld zł.

Rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE i rozpisuje aukcje, które wygrywa ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Aukcje będą oddzielne dla różnych technologii, dla dużych i małych instalacji. Wspieranie źródeł odnawialnych zostanie przerzucone na konsumentów, którzy mają mieć doliczoną do rachunku „opłatę OZE”. W pierwszym roku obowiązywania ustawy ma być to 2,27 zł za jedną megawatogodzinę prądu.

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczyły m.in. odbiorców energochłonnych, zwolnień z opłat i innych wskaźników intensywności produkcji oraz zasad dotyczących produkcji ciepła z OZE. Sejm przyjął też poprawkę, określającą, że ustawa wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia. Część przepisów zacznie obowiązywać w kwietniu i październiku 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.

Przeszło kilka wniosków mniejszości, m.in. o obowiązku zakupu energii i gwarantowanych taryf na odsprzedaż energii elektrycznej przez beneficjentów programu Prosument. Stała cena za prąd ze źródeł do 3 kW przez 15 lat ma wynosić 75 groszy za kilowatogodzinę energii z hydroenergii, energii wiatrowej i słonecznej. Stała cena energii ma obowiązywać też dla źródeł między 3 kW a 10 kW - za jedną kilowatogodzinę energii z biogazu rolniczego - 70 groszy, biogazu ze składowisk - 55 groszy a z oczyszczalni ścieków - 45 groszy. Stała stawka 65 groszy za kilowatogodzinę energii ma obowiązywać dla hydroenergii, energetyki wiatrowej i słonecznej. Dla tych źródeł zapisano również obowiązek zakupu przez 15 lat od oddania instalacji do użytku.

Koszt skutków regulacji ocenia się na ok. 4 mld zł rocznie. Do działalności prosumenckiej - dla instalacji o mocy poniżej 40 kW nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

 • Agroenergetyka, 2014 nr 3 i 4
 • Aura, 2015 nr 1
 • www.sejm.gov.pl
 • odnawialnezrodlaenergii.pl
 • agronews.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter