PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna

 Celem tego działania jest zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich, wzmacnianie powiązań pomiędzy rolnictwem i leśnictwem, a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie oraz aktywizacja do ciągłego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rolnym i leśnym.

 Szkolenia i materiały informacyjne udostępnione w ramach działania będą poświęcone aktualnym zagadnieniom w rolnictwie i leśnictwie, zapewniając zainteresowanym osobom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań, również z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu.

 Zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących transferu wiedzy i działalności informacyjnej będzie obejmować tematy horyzontalne oraz tematy dedykowane poszczególnym grupom odbiorców, przy czym możliwe jest wprowadzenie preferencji w dostępie, w szczególności dla beneficjentów działań PROW 2014-2020. Przy określaniu tematów i zakresu poszczególnych operacji  w szczególny sposób traktowane będą zagadnienia związane z celami przekrojowymi Programu, dotyczącymi m.in.: podniesienia wiedzy i świadomości na temat prowadzenia gospodarstw w sposób zgody z potrzebami środowiska oraz łagodzenia i przystosowywania się do zmian klimatu, w tym wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Identyfikacji potrzeb szkoleniowych będzie służył system oddolnego pozyskiwania informacji w tym zakresie, co pozwoli na lepsze dostosowanie tematyki realizowanych operacji do wymagań uczestników szkoleń i zapewni optymalne ukierunkowanie na specyficzne potrzeby odbiorców.

 

W ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” realizowane będą następujące poddziałania:

 1. Wsparcie dla kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności;
 2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne;
 3. Wsparcie dla korzystających z usług doradczych;
 4. Wsparcie na szkolenia doradców;
 5. Współpraca w ramach grup EPI.

 

Wsparcie dla kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

 Pomoc będzie udzielana na organizację szkoleń ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i leśnictwem. Ich tematyka może obejmować zagadnienia związane z:

 • zarządzaniem,
 • technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej,
 • bezpieczeństwem pracy,
 • marketingiem,
 • rachunkowością,
 • ubezpieczeniami w gospodarstwie,
 • korzystaniem z instrumentów finansowych,
 • ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystanie OZE),
 • wykorzystaniem TIK,
 • spółdzielczością,
 • tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów,
 • skróceniem łańcucha żywnościowego.

 

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań transferu wiedzy.

  Wsparcie: 100 % kosztów kwalifikowanych operacji.

 

 

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

 Pomoc udzielana będzie na demonstracje służące promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej, leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań dotyczących  ochrony środowiska i klimatu, w tym OZE.

 

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST, lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

  

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań transferu wiedzy;
 • zapewni odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową do prowadzenia demonstracji.

 Wsparcie: 100 % kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Wsparcie dla korzystających z usług doradczych

 Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika, grupy rolników lub właścicieli lasów. Jej zakres obejmuje świadczenie kompleksowej porady dla rolnika i świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu.

 Świadczenia kompleksowej usługi doradczej dla rolników lub grupy producentów rolnych będą dotyczyły w szczególności:

 • zobowiązań na szczeblu gospodarstwa rolnego wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
 • praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, działań na szczeblu gospodarstwa rolnego przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich służących modernizacji gospodarstw rolnych, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości,
 • wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów,
 • norm higieny pracy lub norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem rolnym,
 • szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 • ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi wynikami gospodarstwa rolnego (np. opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, techniki produkcyjne),
 • rozwojem krótkich łańcuchów dostaw,
 • rolnictwem ekologicznym,
 • aspektami zdrowotnymi chowu zwierząt.

 Beneficjenci:

 Publiczne i prywatne podmioty doradcze.

 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, z wniosku którego wynika, że:

 • operacja wpisuje się w priorytety PROW 2014-2020,
 • prowadzi działalność doradczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dysponuje odpowiednią liczbą doradców (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę), posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe biura, pozwalające na efektywne i sprawne wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług doradczych,
 • posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych,
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program doradczy, dla rolników z terenu danego województwa,
 • zapewni, że dany program doradczy obejmuje jednego rolnika jeden raz,
 • zakres usług doradczych dla rolnika będzie powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem, o których mowa w ogólnym opisie działania,
 • zakres usług doradczych w przypadku grupy rolników będzie powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem, o których mowa w ogólnym opisie działania i co najmniej 5 rolników zadeklaruje chęć objęcia takim grupowym programem doradczym,
 • przedłoży informację o niekaralności za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów.

 

Wsparcie:

 Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3 letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2 letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników.

 Rolnik lub grupa rolników może skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014-2020.

 

 Porady dla właścicieli lasów, obejmują obowiązki w ramach następujących obszarów:

 • ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tj. wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,
 • ochrony dzikiego ptactwa, tj. wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,
 • ram działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, tj. dyrektywa 2000/60/WE.

 

Beneficjenci:

 Publiczne i prywatne podmioty doradcze.

 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, z wniosku którego wynika, że:

 • operacja wpisuje się w priorytety PROW 2014-2020,
 • prowadzi działalność doradczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dysponuje odpowiednią liczbą doradców (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę),
 • posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe biura, pozwalające na efektywne i sprawne wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług doradczych,
 • posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych,
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program doradczy, dla właścicieli lasów z terenu danego województwa,
 • zapewni, że dany program doradczy obejmuje jednego właściciela lasu jeden raz,
 • zakres usług doradczych dla właścicieli lasów będzie powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem i będzie obejmować co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach obszarów, o których mowa w ogólnym opisie działania,
 • zakres usług doradczych w przypadku grupy właścicieli lasów będzie powiązany z co najmniej jednym unijnym priorytetem, i będzie obejmować co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach obszarów, o których mowa w ogólnym opisie działania, i co najmniej 3 właścicieli lasów zadeklaruje chęć objęcia takim grupowym programem doradczym.

 

 Wsparcie:

 Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • 500 euro za poradę - opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela / grupy właścicieli lasów.

 

Właściciel lasu lub grupa właścicieli lasów może skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014-2020.

 

Wsparcie dla szkolenia doradców

 Celem tego działania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców rolniczych pozwalające na udzielanie szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym rolnikom.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Beneficjenci:

 Jednostki doradztwa rolniczego.

 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, z wniosku którego wynika, że:

 • operacja wpisuje się w priorytety PROW 2014-2020,
 • prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dysponuje odpowiednim personelem, w tym kadrą dydaktyczną,
 • posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe biura, pozwalające na efektywne i sprawne wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych,
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową,
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń,
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program szkoleniowy wraz z harmonogramem,
 • zakres programu szkoleniowego obejmuje obszary, o których mowa w ogólnym opisie działania, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników lub grupy rolników lub właścicieli lasów, lub grupy właścicieli lasów.

 

Wsparcie:

  Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż: 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców.

 

Współpraca w ramach grup EPI

 Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach.

 

Beneficjenci: grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii z wymienionych poniżej:

 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • naukowcy: instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie,
 • przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego ( w tym usług gastronomicznych),
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji),
 • podmioty doradcze,
 • konsumenci i ich organizacje,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

 

Zakres Działania:

 1. tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
 2. rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym,
 3. projekty pilotażowe dotyczące wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji operacji z zakresu wskazanego w punkcie 2.

 

Wsparcie:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dotyczących funkcjonowania grypy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI), studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji,
 • 90% kosztów kwalifikowanych dotyczących prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,
 • 50% kosztów kwalifikowanych możliwych do refundacji m. in. w ramach Działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji)

 

Limit środków:

 • 2 miliony złotych na tworzenie i funkcjonowanie grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI) i nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji z zakresu b) i c)
 • 10 milionów złotych na operacje z zakresu 2 i 3.

  Oprac. Joanna Radziewicz.

   

Na podstawie materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter