PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna

 Celem tego działania jest zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich, wzmacnianie powiązań pomiędzy rolnictwem i leśnictwem, a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie oraz aktywizacja do ciągłego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rolnym i leśnym.

 Szkolenia i materiały informacyjne udostępnione w ramach działania będą poświęcone aktualnym zagadnieniom w rolnictwie i leśnictwie, zapewniając zainteresowanym osobom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań, również z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej (KE). Zgodnie z przepisami UE, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...