Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmocnienia współpracy w łańcuchu żywnościowym. Udział w tego typu działaniach wiąże się z wyższymi kosztami produkcji, dlatego istotna wydaje się pomoc dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności, zwłaszcza, że rynek wyrobów wysokojakościowych rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat.

Działanie to wiąże się z realizacją Priorytetu 3, który uwzględnia wsparcie dla organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na lepszą integrację producentów rolnych z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe.

 1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
 2. Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

 

Podstawa prawna:

Art. 16. rozporządzenia EFRROW

 

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów finansowych, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniem go wymaganym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami. Wsparcie ma charakter motywacyjny. Jego celem jest ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach oraz umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

 

Beneficjenci:

 • rolnicy aktywni zawodowo

 

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który:

 • wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości i nie otrzymywał wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013.
 • nie uzyskał wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”.

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

 

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru:

Kryteria wyboru uwzględniają w szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca prowadzi wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

            Do 2 tysięcy euro rocznie na gospodarstwo rolne przez 3 lata – za uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości żywności.

 

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na ich promocję i działalność informacyjną, dlatego też konieczne jest wsparcie pozwalające na dotarcie do potencjalnych odbiorców. W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy w zakresie funkcjonowania unijnych i krajowych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty. W rezultacie wciąż utrzymuje się niski popyt na tego typu produkty.

Celem wsparcia jest dostarczenie konsumentom informacji o produktach wysokojakościowych oraz zwrócenie uwagi na ich walory, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia popytu. Dla producentów możliwość uzyskania dodatkowej pomocy finansowej ma być zachętą do zwiększania skali  produkcji lub do jej rozpoczęcia. Większy popyt na ten rodzaj produkcji może pozytywnie wpłynąć na aktywizację mieszkańców terenów wiejskich oraz na wzrost zatrudnienia na tych terenach.

Przez zespół promocyjny należy rozumieć podmiot, niezależnie od posiadania przez niego formy prawnej, integrujący uczestników systemu jakości, np.: Grupę Producentów, Organizację Producentów, Organizację międzybranżową, Organizację branżową, Konsorcjum, Stowarzyszenie, Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnię, Izbę gospodarczą.

 

Beneficjenci

 • podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym”.

 

Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego:

 • członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach systemu jakości przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Koszty kwalifikowalne:

Koszty poniesione w celu przeprowadzenia działań promocyjnych. Rodzaje kosztów określone zostaną w przepisach krajowych.

 

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymywali tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013. Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania krajowych systemów jakości żywności:

 • Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455);
 • System Jakość Tradycja uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;
 • System jakości QMP uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.;
 • System jakości QAFP uznany za krajowy system jakości żywności w zakresie mięsa wieprzowego i drobiowego na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r. oraz z dnia 13 stycznia 2011 r.;
 • System jakości QAFP uznany za krajowy system jakości żywności w zakresie produkcji wędlin na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2012 r.;
 • System jakości PQS uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

 

Oprac. na podstawie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (wersja skrócona) wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostępnej na stronie: www.minrol.gov.pl oraz materiałów dostępnych na stronie: www.arimr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter