Rynki rolne

Czas boomu, czas inwestycji / Joanna Górska

(Forum Mleczarskie Biznes 2014 nr I, s. 14-20)

Sytuacja w mleczarstwie systematycznie się poprawia. Rok 2013 był dla mleczarstwa światowego zdecydowanie lepszy od poprzedniego, chociaż nie ominęły go problemy. W minionym roku mleczarstwo światowe napotykało wiele przeszkód, głównie natury klimatycznej. Pierwszy kwartał 2013 r. charakteryzowała względna stabilizacja. Kolejne miesiące wskazywały na korzystne tendencje wzrostowe dla obszarów, które były wstanie dostarczyć surowiec i półprodukty na rynek. Momentem zwrotnym okazał się przełom marca i kwietnia, kiedy zaczęły systematycznie wzrastać ceny podstawowych produktów mlecznych tj. masło i mleko w proszku.

 

W 2013 r. wyprodukowano 770,8 mln ton mleka płynnego. Większość produkcji koncentruje się w krajach bloku OECD. W roku 2013 było to blisko 43 proc. Europa zajmuje drugie miejsce, z 20 proc. skalą produkcji światowej. Do największych producentów zaliczyć można Unię Europejską (UE-27), Indie, USA i Argentynę.

Wśród czynników wpływających na rozwój mleczarstwa na świecie można wymienić: politykę rolną danego regionu, warunki klimatyczne, rozwój technologiczny oraz trendy demograficzne, zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych. Zaś rynek podstawowych produktów mleczarskich stanowią m.in. masło, konfekcja serowarska, mleko w proszku oraz kazeina, serwatka, koncentraty białek mlecznych.

Na świecie wskazuje się 20 kluczowych producentów produktów mleczarskich. Do największych zaliczane są: Co-operative Group (3 proc. rynku światowego), numer 2 - Dairy Farmers of America (2,4 proc.) oraz – numer 3 - Grupę Lactalis-Parmalat (2,1 proc.). W rankingu TOP 20 największych przetwórców mleka – 50 proc. wszystkich firm pochodzi z Europy, 30 proc. z Ameryki Północne, a 20 proc. z innych regionów.

Największą produkcję mleka odnotowuje się w krajach najniżej rozwijających się (51 proc.), rozwijających się (49 proc.) oraz rozwiniętych (32,7 proc.). Za najbardziej rozwijające się rynki produkcji mleczarskiej uważane są: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Za największy uważa się rynek brazylijski i jego wartość szacuje się na 27 330,1 mln. Szacuje się, iż do 2016 r. wartość mleczarskiego rynku brazylijskiego osiągnie poziom 36 723,5 mln USD.

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ODCE) prognozują, że do 2022 r. produkcja mleka powinna być większa o 17,4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Wolumenowo szacuje się, iż w 2022 r. powinno to być około 905,2 mln ton, w ujęciu światowym. Największy wzrost oczekiwany jest w Azji (do 302 mln t), w tym głównie w Chinach (do 58 mln t), Pakistanie (do 41,5 mln t) i Indiach (do 176,4 mln t). Eksperci uważają, iż wzrost produkcji będzie wynikiem głównie dynamicznie rosnącej konsumpcji przetworów mlecznych w tym regionie generowany poprzez wzrost liczby ludności i potencjalną zmianę stylu życia.

Według prognoz krajem, który generować będzie największą produkcję mleka w Ameryce Południowej będzie Argentyna. Przewiduje się, iż w 2022 r. wyprodukuje się tu 106,6 mln t mleka, co stanowić będzie 19 proc. wzrost w stosunku do roku 2013. Autorzy raportu przewidują, iż, UE powinna nadal pozostać znaczącym producentem mleka na świecie. W swoich optymistycznych założeniach analitycy OECD szacują, iż do 2022 r. powinna wzrosnąć produkcja mleka także w Rosji i na Ukrainie (wzrost odpowiednio o 9,7 proc. i 15 proc.). Jednakże ze względu na niestabilność polityczną tego regionu szacunki mogą być obarczone dużym błędem.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce / Bohdan Czerniawski

(Opakowanie 2014 nr 2, s. 66-79)

Wielkość zużycia materiałów opakowaniowych i opakowań uznawana jest za jeden z istotnych wskaźników charakteryzujących rozwój przemysłu opakowaniowego. Jak wynika z badań COBRO, w okresie ostatnich kilkunastu lat w Polsce nastąpił zasadniczy rozwój produkcji i zużycia opakowań z tworzyw sztucznych.

Według opublikowanego w 2013 r. raportu Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics Europe zużycie tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań wyniosło w kraju w 2012 r. około 71 kg na mieszkańca – przy średnim zużyciu w 27 krajach UE na poziomie 90 kg na mieszkańca. Jak wskazuje raport zużycie opakowań z tworzyw sztucznych stanowi w krajach Europy Zachodniej ponad 39 proc. łącznego zużycia tych tworzyw. Tymczasem wg COBRO krajowe zużycie opakowań z tworzyw sztucznych w 2012 r. oszacowano na około 23,3 kg na mieszkańca i stanowiło w tym okresie około 32 proc. łącznego zużycia tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań.

W powołanych pracach COBRO, analizując rozwój rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wyodrębniono następujące cztery segmenty tego rynku:

 

Segmenty rynku opakowań z tworzyw sztucznych

Udział czterech analizowanych segmentów rynku opakowań z tworzyw sztucznych w łącznym zużyciu opakowań z tych tworzyw w kraju w 2012 r.

Materiały i opakowania giętkie

48 proc.

Opakowania ter formowane sztywne

9 proc.

Opakowania formowane metodą rozdmuchu

30 proc.

Opakowania formowane metodą wtrysku

13 proc.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Podsumowanie wyników sprzedaży przyczep / Krzysztof Grzeszczyk

(Agrotechnika 2014 nr 3, s.114-115)

W 2013 roku zarejestrowano 8054 przyczep rolniczych. Największym powodzeniem cieszyły się przyczepy wyprodukowane przez firmę Pronar (1889 sztuk). Na drugim miejscu uplasowała się firma Metal-Fach sprzedając 781 sztuk, a na kolejnym firma Metaltech, która wprowadziła na rynek 624 maszyny.

Analizując sprzedaż w poszczególnych województwach najlepsze wyniki osiągnęło województwo wielkopolskie, gdzie rolnicy kupili i zarejestrowali 1039 przyczep. Drugie miejsce zajęło województwo mazowieckie z liczbą 1018 zarejestrowanych maszyn, natomiast trzecie – województwo kujawsko-pomorskie z liczbą 740 nowych przyczep.

W ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się przyczepy o ładowności 10-12,9 ton (1871 kupujacych). Kolejne miejsca zajęły przyczepy o ładowności 6-6,9 ton (1412 sprzedanych egzemplarzy) i 8-8,9 ton (1081 zarejestrowanych przyczep). Zwiększył się również popyt na mniejsze maszyny o ładowności 4-4,9 ton (739 sprzedanych przyczep).

Najczęściej kupowanymi modelami były przyczepy: T653/2 firmy Pronar (408 zarejestrowanych sztuk), T710/1 firmy Metaltech (245 sprzedanych egzemplarzy), DB 12000 firmy Metaltech (166 sztuk) oraz PT612 firmy Pronar (110 sztuk).

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter