Wybór terminu i jakość siewu decydują o sukcesie w uprawie kukurydzy

Prawidłowy wybór terminu siewu pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału wybranej odmiany w danych warunkach klimatycznych. Podłoże powinno być ogrzane, ale nie wysuszone. Kukurydza kiełkuje, kiedy temperatura gleby osiąga 6 do 8°C. Co, w naszej sferze klimatycznej następuje zwykle począwszy od 1 kwietnia. Przypomnijmy, że temperatura gleby na wiosnę wzrasta sukcesywnie i regularnie bez względu na to jak waha się temperatura powietrza. Ponieważ nasiona potrzebują do kiełkowania wilgoci, profil glebowy nie powinien być zbyt przesuszony, ponieważ może to spowodować nieregularne wschody, co niekorzystnie wpływa na plonowanie. Należy wziąć pod uwagę ryzyko przygruntowych przymrozków, ale nasiona zasiane wystarczająco głęboko (> 5 cm) w podłożu osuszonym (powietrze jest izolatorem) są przed nimi chronione. Rodzaj podłoża ma bardzo istotny wpływ na szybkość wschodów: ciemna gleba w wyniku powierzchniowej absorbcji promieniowania nagrzewa się wiosną szybciej, niż gleba jasna. Różnica stadium rozwojowego na tym samym polu, może wynosić 2 do 3 liści, w zależności od koloru gleby. Różnica ta utrzymuje się aż do zbiorów.

W krajach Europy Zachodniej, a szczególnie jej części śródziemnomorskiej (Francja, Włochy, Portugalia) obserwuje się wyraźne przyspieszanie terminów siewu. Korzystając z wiosen suchszych i cieplejszych i chcąc „uniknąć” deficytu wilgoci przy końcu cyklu rozwojowego, lub ataków szkodników wydających wiele pokoleń, takich jak omacnica, upowszechnia się wczesne siewy. Przesunięcie to wydaje się nie mieć ujemnego wpływu na fizjologię kukurydzy, ponieważ obserwuje się dzisiaj kwitnienie roślin na końcu czerwca bez negatywnych skutków dla plonowania. We Francji, w ciągu ostatnich 20 lat, siewy zostały przyspieszone średnio o 20 dni i zaczynają się obecnie w końcu marca. Strategia ta, przyjęta przez wielu rolników jest możliwa do zastosowania w regionach o klimacie umiarkowanym, gdzie ryzyko silnych wiosennych przymrozków nie jest zbyt duże. W klimacie kontynentalnym pole manewru jest bardziej ograniczone, ze względu na późne przymrozki. Siewy zbyt późne także mogą szkodliwe, ponieważ zwiększają ryzyko ucierpienia z powodu wczesnych przymrozków jesienią, z poważnymi konsekwencjami dla kukurydzy, która nie osiągnęła jeszcze pełnej dojrzałości.

Jeśli chodzi o głębokość siewu, to w zależności od typu gleby i daty siewu nasiono umieszczamy na głębokości od 4 do 7 cm. Bardzo ważne jest utrzymanie równomiernego zagłębienia nasion, gdyż nieregularne wschody będą powodowały konkurowanie roślin między sobą.

Przesiewanie plantacji kukurydzy rzadko jest dobrym rozwiązaniem. W przypadku nierównomiernych wschodów, należy wykluczyć przesiewanie „w mozaikę” obok roślin, które miejscami wzeszły. Rośliny z drugiego siewu zostaną poddane konkurencji roślin starszych i nie wydadzą kolby. Jeśli przesiewanie ma mieć miejsce, to najlepiej, aby objęło obszar całej plantacji, na której doszło do złych wschodów. Biorąc pod uwagę koszty przesiewania, a także straty z plonie w wyniku późnego siewu, ustala się próg dla przesiewania w liczbie 55 tys. roślin, które wzeszły na hektar dla kukurydzy wczesnej i 45 tys. roślin, które wzeszły na hektar dla kukurydzy późnej. Trzeba wziąć także pod uwagę datę przesiewania, a także wczesność wybranej odmiany, tak aby umożliwić roślinie osiągnięcie stanu dojrzałości.

Trzeba dodać, że równie istotny dla odniesienia sukcesu w uprawie kukurydzy jest odpowiedni dobór odmiany. W tym roku Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru piętnastu nowych odmian kukurydzy w tym:

  • 4 odmiany przeznaczone na kiszonkę: Deresz (FAO 260) i Legion (FAO 270) – HR Smolice, Giancarlo (FAO 240-250) i Prestoso ( FAO 240) - Saatbau Polska

 

  • i 11 odmian przeznaczonych na ziarno: DKC3623 (FAO 280) i DKC3711 (FAO 250)- Monsanto Polska, ES Concord (FAO 250) i ES Tolerance (FAO 250) -Euralis Saaten Polska, P9027 (FAO 270) - Pioneer Hi-Bred, Rivaldinio KWS (FAO 240) - KWS Polska, Rogoso (FAO 210-220)- Saatbau Polska , SY Enigma (FAO 260) i SY Multipass (FAO 240-250) – Syngenta Polska ,Tonacja ( FAO 230) - HR Smolice, Urani CS ( FAO 270)- Caussade Nasiona Polska. www.coboru. pl

www.kukurydza.org.pl,

www.coboru.pl

Kukurydza Informacje nr 84/2014

Red. A.S.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter