Rozwój terytorialny (cz.1)

Rozwój terytorialny (cz.1)

Działania:

 1. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 2. Leader
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Podstawa prawna:

Art. 20 rozporządzenia EFRROW

Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach.

W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnychtypów operacji.

Poddziałanie 1: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji

 • Gospodarka wodno-ściekowa

.

Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych terenach oraz ma negatywny wpływ na poziom życia ich mieszkańców. Uzyskanie odpowiednich środków pozwoliłoby na rozwójgospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia.

 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

 

Beneficjenci:

 • gmina,
 • spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
 • związek międzygminny.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

 • wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu;
 • poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnychprojektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta;
 • w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.
 • Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

 

Barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu małych miejscowości i wsi w naszym kraju jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnejprzedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia pozamiejscem zamieszkania oraz korzystaniaz usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Beneficjenci:

 • gmina, powiat lub ich związki

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lubgminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planemrozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tejoperacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawodo dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

 • wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu;
 • poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta;
 • w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

 

Poddziałanie 2: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsco wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Znajdujące się na obszarach wiejskich obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo-ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, bardzo często na skutek braku odpowiednich środków na renowację ulegają stopniowej degradacji. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Beneficjenci:

 • gmina;
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Pomoc może być przyznana że jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub wnioskodawca posiadaprawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;
 • dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Kwoty i wielkość wsparcia:

 • wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektówspołeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałaniaInwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.
 • poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnychprojektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta;
 • w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

 

Poddziałanie 3: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Mieszkańcy terenów wiejskich,  z reguły mają utrudniony dostęp do podstawowych usług kulturalnych. Często wynika to z braku funduszy na budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Realizacja inwestycji w tego typu obiekty zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.

Beneficjenci:

 • gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;
 • gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji

 

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lubgminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.

Kwoty i wielkość wsparcia

 • wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej;
 • poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnychprojektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta;
 • w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.
 • Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone we własnym gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa tego typu obiektów ułatwi dystrybucję produktów rolnych.

 

Beneficjenci:

 • gmina, powiat lub ich związki.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana że jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tejoperacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

Kwoty i wielkość wsparcia

 • wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu;
 • poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnychprojektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta;
 • W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

Oprac. na podstawie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (wersja skrócona) wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostępnej na stronie: www.minrol.gov.pl oraz materiałów dostępnych na stronie: www.arimr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter