PROW 2014-2020

Rozwój terytorialny (cz.2)

Działania:

 1. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 2. Leader
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

 

Leader (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Podstawa prawna:

Art. 32-35 rozporządzenia ramowego oraz art. 42-44 rozporządzenia EFRROW.

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

W ramach LEADER wspierane będą operacje mające na celu:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR);
 2. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 3. Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz innowacji.

 

Poddziałanie 1: Wsparcie przygotowawcze 

Jego celem jest wsparcie lokalnych grup działania (LGD) i lokalnych społeczności w przygotowaniu LSR, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD lub jego zbudowanie na obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader.

 

Beneficjenci:

 • stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

Rodzaj wsparcia:

Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.

Wsparcie przygotowawcze może być wypłacone pod warunkiem zakończenia realizacji operacji w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013.

Warunkiem wypłaty ostatniej raty pomocy jest złożenie wraz z ostatnim wnioskiem o płatność projektu LSR spełniającego kryteria dostępu do wyboru LSR.

 

Koszty kwalifikowalne:

            Nie określa się.

 

Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy jeżeli:

 • obszar objęty działalnością, na którym realizowana ma być LSR zamieszkiwany jest przez nie więcej niż 150 000 mieszkańców, jest obszarem wiejskim lub zawiera obszar wiejski i nie jest objęty działalnością innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW;
 • obszar wiejski stanowiący lub zawierający się w obszarze objętym działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR, składa się z obszaru przynajmniej 2 gmin i zamieszkiwany jest przez nie mniej niż 30 000 mieszkańców;
 • wszystkie gminy, na obszarze objętym wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków PROW są członkami (partnerami) wnioskodawcy i nie są członkami (partnerami) innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW;
 • członkiem (partnerem) wnioskodawcy jest przynajmniej po jeden przedstawiciel z każdego sektora (społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, której obszar objęty jest działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR;
 • do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze wnioskodawca załączył koncepcję rozwoju lokalnego obszaru LSR, zawierającą przynajmniej: opis obszaru i jego spójności, plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie lokalnej strategii rozwoju wraz z harmonogramem.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

 • 110 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców obszaru wiejskiego;
 • 132 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców obszaru wiejskiego;
 • 154 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców obszaru wiejskiego.

 

Poddziałanie 2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

 

W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Nie mogą nimi być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

 1. osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą;
 2. osobom prowadzącym działalność gospodarczą;
 3. osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych, beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Beneficjentem może być LGD jedynie w przypadku: „operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać konfliktów interesów); „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników”.

 

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

 

Koszty kwalifikowalne obejmują(nie dotyczy operacji, na które pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej):

 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu, przy czym koszt nie może przekroczyć 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • inne koszty związane z realizacją operacji.

 

Wsparcie nie dotyczy zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia EFRROW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy.

 

Pomoc może być przyznana jeśli:

 • wnioskodawca wykaże doświadczenie, uzasadni swój potencjał ikwalifikacje lub prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji;
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu: infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym producentom, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne, szkoleniowej, promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów lokalnych, rynków lokalnych, polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego;
 • operacja realizowana będzie na nieruchomości będące własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji lub wsparcia przygotowawczego dla lokalnych grup działania);

Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji projektu grantowego. W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, natomiast w przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).

 

Pomoc nie jest przyznawana na:

 • operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta;
 • organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR;
 • promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

 

Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu.

Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana.

W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców:

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 zł. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20 proc. danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.

W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie.

Limity pomocy na operacje:

Limit na operacje – 300 000 zł kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 zł kwoty pomocy.

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 zł  kwoty pomocy.

Limit na operację własną – 50 000 zł kwoty pomocy.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 zł.

Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 zł.

Intensywność pomocy wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.

Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.

 

Poddziałanie 3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

 

Beneficjenci:

 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

 

Rodzaj wsparcia:

            Pomoc ma formę refundacji.

 

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • zakup dóbr, usług;
 • roboty budowlane;
 • organizację i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.;
 • najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji;
 • tłumaczenia;
 • najem lub dzierżawę pomieszczeń, obiektów lub gruntu;
 • promocję i informację;
 • wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy;
 • inne koszty związane z realizacją operacji.

Koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy, nie są kosztem kwalifikowalnym działania. Zadania w tym zakresie mogą podlegać finansowaniu ze środków KSOW. W ramach KSOW udzielane będzie również wsparcie techniczne dla LGD mające na celu inicjowanie współpracy pomiędzy LGD, szczególnie w zakresie projektów współpracy międzynarodowej, a także przygotowanie dobrych jakościowo projektów.

 

Pomoc może być przyznana jeśli projekt współpracy:

 • jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu w ramach Programu;
 • jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia;
 • przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu.

Jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, musi to mieć odzwierciedlenie w przewidzianychw strategii wskaźnikach. Powinno być jasno wskazane, które cele szczegółowe zostaną zrealizowane przez dany projekt współpracy i na osiągnięcie jakiego wskaźnika wpłynie realizacja projektu. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR wynosi minimum 50 proc.

Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa, jeżeli zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt współpracy. Pozostałe zasady są analogiczne jak w przypadku projektu od początku zawartego w LSR.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.

Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5 proc. wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Intensywność pomocy wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Poddziałanie 4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające efektywną pracę, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji działań.

Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR).

Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a co za tym idzie do aktywizacji społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

 

Beneficjenci:

 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe (flat-ratefinancing), obliczonego przez zastosowanie wartości procentowej do wydatków poniesionych w ramach wsparcia wdrażania LSR, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Koszty kwalifikowalne:

            Nie określa się.

 

Warunki kwalifikowalności:

 • wybór do realizacji i finansowania ze środków Programu LSR, opracowanej przez LGD;
 • możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, których LSR wspierane są ze środków EFRROW, zgodnie z decyzją o wyborze LSR. Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem kosztów bieżących i aktywizacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Kwoty i wielkość wsparcia:

Wysokość stawki ryczałtowej mającej zastosowanie w przypadku danej LGD ustalona zostanie jako iloraz kwoty wsparcia kosztów bieżących i aktywizacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013 oraz kwoty wsparcia wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, przysługujących w ramach LSR realizowanej przez tą LGD. Tak wyznaczona stawka zostanie zaokrąglona w górę do pełnych procent.

Stawka procentowa nie może być wyższa niż 25 proc.

Mając na uwadze zasady ustalania budżetu LSR i spodziewane wielkości poszczególnych LSR, stawka procentowa ustalona w powyższy sposób zawierać się będzie w przedziale 17-25 proc., w przypadkach gdzie EFRROW będzie jedynym EFSI współfinansującym LSR (LSR jednofunduszowe), oraz w przedziale 12-20 proc., w przypadkach gdzie EFRROW będzie wskazany jako fundusz wiodący (LSR wielofunduszowe).

Wyższe stawki będą miały zastosowanie w przypadku LSR z niższymi budżetami, a niższe – z wyższymi.

 

Oprac. na podstawie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (wersja skrócona) wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostępnej na stronie: www.minrol.gov.pl oraz materiałów dostępnych na stronie: www.arimr.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter