PROW 2014-2020

Rozwój terytorialny (cz.3)

Działania:

 1. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 2. Leader
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)

W Polsce wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ich ilości oraz do powiększenia średniej wielkości. W ramach projektu scalenia realizowane są również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują przede wszystkim stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnychoraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na tym obszarze.

Beneficjenci:

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.

Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy na operacje:

 • zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50 proc. właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,
 • dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
 • zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,
 • dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w przypadku każdej operacji – screening, a w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego – ocenę oddziaływania na środowisko),
 • w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, a w przypadku braku tych planów – zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).

Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.

 

Kwoty i wielkość wsparcia:

100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Przewiduje się preferencję w przyznawaniu pomocy na operacje, które będą miały wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych.

Oprac. Joanna Radziewicz

Oprac. Na podstawie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (wersja skrócona) wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostępnej na stronie: www.minrol.gov.pl oraz materiałów dostępnych na stronie: www.arimr.gov.pl

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter