Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (Cz.2)

Rolnictwo ekologiczne

Poddziałanie 1: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
 • Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
 • Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
 • Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

Poddziałanie 2: Płatności w celu utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie

 • Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
 • Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
 • Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
 • Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
 • Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
 • Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

W Polsce istnieje specjalny system kontroli i certyfikacji, mający na celu zagwarantowanie, iż produkty oznakowane jako ekologiczne zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących w ramach tego systemu. Jednostki certyfikujące ściśle współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę instytucji wdrażającej działanie oraz agencji płatniczej.

Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji - zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania, przygotowanego przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, planu działalności ekologicznej. Zadaniem doradcy rolnośrodowiskowego jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Ponadto, na terenie całego gospodarstwa objętego działaniem Rolnictwo ekologiczne, istnieje obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

Uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach wszystkich pakietów podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących. Kontrola wykonywana przez jednostki certyfikujące corocznie obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji.

Wymogi wspólne dla wszystkich pakietów Rolnictwa ekologicznego w ramach poddziałania  Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

 1. Obowiązek posiadania planu działalności ekologicznej;
 2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody;
 3. Obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiedniego przeznaczenia plonu (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, spasania).

Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

 1. Obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów;
 2. Obowiązek utrzymania minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10 proc;
 3. Obowiązek uprawy gatunków drzew owocowych w okresie owocowania i/lub krzewów owocujących.

Rodzaj wsparcia:

 • do płatności w ramach pakietów uprawnione są gospodarstwa posiadające ważny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, tj. ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym i Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.
 • płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres maksymalnie do 3 lat, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie tych pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.
 • dla Pakietów 1- 5 płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone w przepisach krajowych.

Beneficjenci:

 • rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

 • posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
 • prowadzi produkcję rolną, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i posiada certyfikat wydany zgodnie z tymi przepisami;
 • posiada zwierzęta w przypadku Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;
 • posiada minimalną obsadę zwierząt w przypadku Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

Wsparcie:

Stawka płatności:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 zł/ha,

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1557 zł/ha,

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 1325 zł/ha,

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji - 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji - 787 zł/ha

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Stawki płatności są ustalone w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach pakietów 1 - 6. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono: utracony dochód (strata wartości plonów), dodatkowe nakłady pracy, większe zużycie paliwa z tytułu mechanicznej ochrony przed chwastami oraz koszt rozrzucenia obornika, natomiast po stronie korzyści oszczędności w środkach produkcji (kosztach bezpośrednich).

Koszty transakcyjne: 

 • płatność będzie powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych obejmujących koszt corocznych kontroli wykonywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące. Kwota ta będzie nie większa niż 20 proc. rocznej stawki płatności.
 • w celu uniknięcia podwójnego finansowania, pomoc w ramach kosztów transakcyjnych przyznawana jest pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest beneficjentem działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w zakresie poddziałania „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” w części dotyczącej rolnictwa ekologicznego.

Płatności w celu utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie

Pakiety obejmują gospodarstwa ekologiczne po okresie konwersji. Płatność w przypadku upraw znajdujących się po okresie konwersji przysługuje maksymalnie do 5 lat realizacji zobowiązania.

Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach powyższych pakietów podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących. Kontrola jednostek certyfikujących prowadzona jest corocznie i obejmuje wszystkie gospodarstwa po okresie konwersji.

Wymogi wspólne dla wszystkich pakietów w ramach poddziałania 11.2 Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego:

 1. Obowiązek posiadania planu działalności ekologicznej;
 2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody;
 3. Obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiedniego przeznaczenia plonu (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, spasania).

Wymogi dodatkowe dla Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

 1. Obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów;
 2. Obowiązek utrzymania minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10 proc;
 3. Obowiązek uprawy gatunków drzew owocowych w okresie owocowania i/lub krzewów owocujących.

Rodzaj wsparcia:

 • do płatności w ramach pakietów są uprawnione gospodarstwa posiadające ważny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, tj. ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym i Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.
 • płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres maksymalnie do 5 lat, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie tych pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Jeśli beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach Poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, to płatność przysługuje przez okres po zakończeniu okresu przestawiania, ale nie dłużej niż maksymalnie 5 lat.
 • dla Pakietów 7-11 płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie przepisów krajowych.

Beneficjenci:

 • rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

 • posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
 • prowadzi produkcję rolną, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i posiada certyfikat wydany zgodnie z tymi przepisami;
 • utrzymuje sad przez 2 lata po zakończeniu okresu zobowiązania w przypadku Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
 • posiada zwierzęta w przypadku Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji;
 • posiada minimalną obsadę zwierząt w przypadku Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Wsparcie:

Stawka płatności:

 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 zł/ha,

 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 1310 zł/ha,

 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1325 zł/ha,

 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),

 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji - 559 zł/ha,

 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Stawki płatności są ustalone w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietów 7 - 12. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono: utracony dochód (stratę wartości plonów), dodatkowe nakłady pracy, większe zużycie paliwa z tytułu mechanicznej ochrony przed chwastami oraz koszt rozrzucenia obornika. Natomiast po stronie korzyści: oszczędności w środkach do produkcji (kosztach bezpośrednich).

Koszty transakcyjne:

 • płatność będzie powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych obejmujących koszt corocznych kontroli wykonywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące. Kwota ta będzie nie większa niż 20 proc. rocznej stawki płatności.
 • w celu uniknięcia podwójnego finansowania, pomoc w ramach kosztów transakcyjnych przyznawana jest pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest beneficjentem działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w zakresie poddziałania „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” w części dotyczącej rolnictwa ekologicznego.

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter