Aktualności I kw 2017 r.

 • NOWE ZASADY WYCINANIA DRZEW NA PRYWATNEJ POSESJI

 

Od 2017 roku wycinka drzew na prywatnej posesji będzie możliwa bez zezwolenia pod warunkiem, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaproponowane w nowelizacji ustawy zmiany zakładają, że osoby fizyczne nie będą musiały występować o zgodę na wycięcie drzewa na prywatnej działce, a co za tym idzie, nie będzie również potężnych kar za jej brak.

Dzięki tej regulacji nastąpi ograniczenie zupełnie niepotrzebnej biurokracji. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody zakłada również zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów. Podwyższone zostaną m.in. obwody drzew, co do których nie ma obowiązku zdobycia zezwolenia, a także obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie.

Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,  kasztanowca zwyczajnego, wierzby, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew - 50 cm. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany umożliwiające gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawki te nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Celem ustawy jest także umożliwienie zachowania na terenie lasów oraz w ich sąsiedztwie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony, szczególnie gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE i chronionych gatunków ptaków.

Źródło: Top Agrar Polska 2017 nr 3

 

***

 • MLEKO I OWOCE W SZKOLE

 

Na rok szkolny 2017/2018 zostały rozdzielone środki z budżetu UE w celu wsparcia promowania dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach nowego programu, łączącego od 1 sierpnia 2017 r. dotychczas realizowane przez państwa członkowskie programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla UE-28 wynosi w skali roku szkolnego 250 mln euro. Jego ostateczny podział na państwa członkowskie został przyjęty na Komitecie ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 9 marca 2017 r.

W wyniku przyjętych ustaleń Polska otrzyma łącznie na realizację programu dla szkół ok. 26 mln euro, w tym na komponent owocowo-warzywny 14,98 mln euro, a na komponent mleczny 11,04 mln euro, zajmując 4 miejsce w UE-28, po Niemczech, Francji i Włoszech.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 

***

 

 • PTASIA GRYPA W WIELKOPOLSCE

 

1 marca 2017 r. służby weterynaryjne potwierdziły 12. ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce, a dokładnie na fermie w gminie Mikstat w powiecie ostrzeszowskim. Wirus H5N8 wykryto tam u kaczek. Padło aż 11 tys. tych ptaków.

Następnie 6 marca Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził wystąpienie choroby w gospodarstwie utrzymującym 28 kur w gminie Otyń (lubuskie). To już 20. ognisko w tym województwie.

7 marca zostało potwierdzone wystąpienie choroby w gospodarstwie hodującym 55 kur i gołębi w gminie Mogilany pod Krakowem.

Do 10 marca 2017 r. były to 60., 61. i 62., potwierdzone ogniska ptasiej grypy u drobiu w Polsce. Od grudnia 2016 r. - do pierwszej połowy marca 2017 r. z powodu ptasiej grypy padło już 1,089 mln ptaków.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 12

 

***

 

 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA – JUŻ OD WRZEŚNIA 2017

 

Od września 2017 r. zamiast do Agencji Nieruchomości Rolnych czy Agencji Rynku Rolnego rolnicy udadzą się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To ważna zmiana na mapie agencji, które zostaną przekształcone w KOWR. Część zadań płatniczych przejmie ARiMR. Zmianie ulegną 43 ustawy.

Do zadań KOWR będzie należeć m.in.

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa (SP) użytkowanego na cele rolnicze,
 • administrowanie zasobami majątkowymi SP przeznaczonymi na cele rolne,
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych,
 • popieranie organizowania na gruntach SP gospodarstw rolnych.

Źródło: Farmer 2017 nr 3

***

 

 • OCHRONA PRAWNA ODMIAN

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt nowelizacji przewiduje nowe rozwiązania:

 • w relacjach między hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych w zakresie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru odmiany chronionej (tzw. opłat od rozmnożeń własnych).

W dokumencie przewidziano elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych. Przewidziano także rekomendowaną przez Izby Rolnicze możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.

Źródło: Agrotechnika 2017 nr 3

 

***

 

 • SATELITA A ROLNICTWO!

Na początku marca 2017 Europejska Agencja Kosmiczna wysłała na orbitę nowego satelitę obserwacyjnego, który ma pomóc w precyzyjnym rolnictwie, w zarządzaniu gruntami i ochroną środowiska przez rolników z państw Unii Europejskiej.

Nowy satelita o nazwie Kopernik Sentinel-B2 może robić zdjęcia o wysokiej rozdzielczości o jakości 20-krotnie lepszej niż dostarczane do tej pory. Zdaniem Komisji Europejskiej, szybciej dostarczane zdjęcia satelitarne wysokiej jakości, mają pozwolić rolnikom śledzić stan upraw i przez to podejmować lepsze decyzje np. odnośnie terminu siewu, nawożenia czy zbioru plonów oraz w jaki sposób stosować środki ochrony roślin.

Nowy satelita ma także pomóc europejskim urzędnikom w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym oraz zapewnić efektywną kontrolę nad niektórymi aspektami polityki rolnej UE, tj. płatności bezpośrednie czy niektóre działania z PROW.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 13

 

***

 

 • ZMIANY W PŁATNOŚCIACH BEZPOŚREDNICH

 

Dwa nowe projekty rozporządzeń, dotyczących systemu wsparcia bezpośredniego, zostały opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W projektach określono gatunki roślin wysokobiałkowych w poszczególnych podsektorach, uchylenie wykazu obszarów wyłączonych ze wsparcia i dostosowanie przepisów w związku z wprowadzeniem systemu bezwnioskowego w odniesieniu do płatności do owiec i płatności do kóz.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno  będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi, natomiast płatność do roślin pastewnych – do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki. W odniesieniu do wyki siewnej i wyki kosmatej płatność będzie przysługiwała także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.

Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia będzie oznaczał, że w przypadku gruntów, na których - poza działalnością rolniczą - prowadzona jest działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

Źródło: Agrotechnika 2017 nr 3

 

***

 • HODOWLA ZWIERZĄT POD WIĘKSZĄ OCHRONĄ

 

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, zmieniającego poprzednie, z 18 września 2003 r.

W myśl rozporządzenia wymagane będzie prowadzenie:

 • spisu wyjeżdżających i wjeżdżających do gospodarstwa środków transportu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ściółki lub pasz;
 • spisu wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie.

Poza tym trzeba zapewnić, że narzędzia i sprzęt wykorzystywane do obsługi zwierząt będą używane tylko w danym gospodarstwie.

Źródło: Farmer 2017 nr 3

 

***

 

 • REKORDOWY EKSPORT ROLNICTWA UE

 

Komisja Europejska podała wstępne dane dotyczące eksportu produktów rolno-spożywczych z UE do innych krajów. Wynika z nich, że tak dobrego roku jak 2016 jeszcze nie było. Łączna wartość wszystkich wyeksportowanych produktów rolno-spożywczych z Unii przekroczyła 130,7 mld euro, co oznacza wzrost o 1,7 mld euro, w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie kraje UE importowały nieco mniej produktów rolnych - o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Na wskutek tego cały sektor rolno-spożywczy Unii wypracował prawie 19 mld euro nadwyżki handlowej. Największy wzrost eksportu unijne rolnictwo odnotowało w handlu z USA (o 1,26 mld euro) oraz z Chinami (o 1,06 mld euro).

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 12

 

***

 

 • ZALECENIA JAKOŚCIOWE DLA OZDOBNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendował do dobrowolnego stosowania opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl). Resort rolnictwa zachęca wszystkich zainteresowanych do ich stosowania. Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych. Rekomendacja wychodzi naprzeciw wysokim oczekiwaniom konsumentów w zakresie jakości roślin ozdobnych.

Zalecenia są obecnie jedynymi aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi regulującymi kwestie jakości roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci. Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych, przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np.  na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej - w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

***

 

 • Gospodynie z Tomaszewa na targach Green Days

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszewie bardzo aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności organizując różnego rodzaju festyny i imprezy okolicznościowe.  Przewodnicząca koła KGW w Tomaszewie, Aleksandra Kwiecińska przypomina również, że w sołectwie zostały też zorganizowane trzy projekty: budowa wiaty integracyjnej, boiska wielofunkcyjnego oraz przystani turystycznej. Do organizacji należą 24 gospodynie. 

KGW podlega pod kółko rolnicze i działa w oparciu o jego statut. Współpraca z kółkiem jest bardzo korzystna dla obu stron.

Gospodynie z Tomaszowa wzięły także udział w Green Days - nowych targach ogrodniczych  w Nadarzynie, 7-9 kwietnia 2017.  Razem z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich  z regionu przygotowały tam wspaniały stół wielkanocny,  na którym znalazły się przysmaki kuchni regionalnej, palmy wielkanocne i wszelkie inne ozdoby świątecznego stołu. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter