Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin

„Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas jego trwania: wrzesień 2011 r. – kwiecień 2013 r. Działania w nim podejmowane stanowią uzupełnienie projektu pt. „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin, którego celem jest wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” (Covenant of Mayors, CoM) poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających, pomoc w opracowaniu i wdrożeniu „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) w miastach i gminach oraz promocję „Porozumienia”.

Polskie gminy (władze i społeczności lokalne) - wdrażając programy oszczędzania energii, wykorzystując odnawialne źródła energii i angażując się w działania na rzecz ochrony klimatu - w sposób zrównoważony gospodarują zasobami naturalnymi oraz wykorzystują najlepsze, pro-energetyczne, europejskie doświadczenia w praktyce na co dzień. Szczegółowym celem projektu jest wypromowanie i wdrożenie wśród polskich gmin (władz i społeczności lokalnych) ponadnarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską pn. „Porozumienie Burmistrzów”, jako narzędzia budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej, kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” są sygnatariusze „Porozumienia Burmistrzów”. Projekt przyczyni się także do rozszerzenia tej inicjatywy pośród nowych samorządów. W Polsce do „Porozumienia” przystąpiło zaledwie kilkanaście miast i gmin, podczas gdy w Europie ponad 2800 (liczących w sumie powyżej 130 mln obywateli). Beneficjentami projektu są także wszyscy mieszkańcy gmin biorących w nim udział – poprzez Dni Energii, stronę internetową projektu czy też materiały informacyjno-edukacyjne będą mogli poznać metody oszczędzania energii oraz działania, które pozwolą chronić klimat.

Działania organizowane w ramach projektu to:

 • Seminarium dla gmin – polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym (wrzesień 2011 – grudzień 2011);
 • Warsztaty dla gmin – praktyczne aspekty wdrażania „Porozumienia Burmistrzów” i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie (wrzesień 2011 – kwiecień 2012);
 • Międzynarodowe warsztaty dla gmin – europejski energetyczny „okrągły stół” (marzec – maj 2012);
 • Dni Energii w gminach – kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa (wrzesień 2011 – kwiecień 2013);
 • Kampania edukacyjno-promocyjna (wrzesień 2011 – kwiecień 2013).

Rezultaty tych działań to:

 • 24 zaplanowane inwestycje pro-ekologiczne,
 • 23 gminy wypromowane na arenie międzynarodowej,
 • 15 nowych sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów”,
 • 8 „Planów na rzecz zrównoważonej energii”,
 • 2 nowe Struktury Wspierające,
 • 1 gmina wdrażająca System Zarządzania Energią EMS (EN 16001).

W ramach działań projektu, w dniach 6-7 grudnia 2011 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Polskiego i Europejskiego kontekstu zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”. Szczegółowy program seminarium, obejmował 5 bloków tematycznych, tj.

 • Europejski kontekst zrównoważonego rozwoju,
 • „Porozumienie Burmistrzów” – idea i wdrażanie,
 • Zarządzanie jakością w gospodarce energetycznej i ochronie środowiska gminy,
 • Finansowanie przedsięwzięć pro energetycznych,
 • Rozwój zrównoważonej energii na Mazowszu.

Zasadniczym celem seminarium było przedstawienie idei Porozumienia Burmistrzów, dobrych przykładów miast sygnatariuszy, możliwości finansowania przedsięwzięć proenergetycznych i przede wszystkim zachęcenie władz lokalnych do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Ta ambitna inicjatywa stanowi znakomite narzędzie budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu. Organizatorem konferencji było  Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

W części pierwszej seminarium omówiono: kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczności lokalnej na przykładzie Wielkiej Brytanii; polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, a zrównoważone gospodarowanie energią w Polsce i w Europie; dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020; kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczeństwa, przedstawiono najlepsze polskie praktyki na poziomie lokalnym; oraz kluczową rolę władzy lokalnej/gminy w procesie wdrażania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

W części drugiej „Porozumienie Burmistrzów” zaprezentowano: istotę inicjatywy Komisji Europejskiej – jej cele, dokumenty i strukturę organizacyjną; współpracę Struktur Wspierających i sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów – elektroniczny „toolbox”; metodologię inwentaryzacji i obliczania emisji (ekwiwalentu) CO2; Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii – priorytetyzację inwestycji/działań, budżet, monitoring, raportowanie, ewaluację; Dni Zrównoważonej Energii – pro klimatyczna współpraca władzy i społeczności lokalnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W części trzeciej przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem w gminach; doświadczeniami gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation; systemem Zarządzania Energią BS EN 16001 dla gminy; oraz doświadczeniami gminy Trzebinia we wdrażaniu EMAS.

W części czwartej zaprezentowano referaty nt.

 • „Po pierwsze oszczędności” – wdrażanie przedsięwzięć w dziedzinie energooszczędności; wykorzystanie OZE; nowoczesne planowanie przestrzenne – osiedla niskoemisyjne i inne,
 • „Po drugie inwestycje” – dostępne środki i programy krajowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w okresie 2011-2013,
 • Case Study – innowacyjny montaż finansowy w realizacji Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii.

A w części piątej:

 • Stan wdrażania programów na rzecz zrównoważonej energii na Mazowszu,
 • oraz Plan rozwoju energetyki na Mazowszu – Projekt CENTRAL.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter