Skarby w zbiorach CBR

Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi, T. 1-3

Agaton Giller (1831-1887)

Reprint wydania z 1867 r., Lipsk

Warszawa 2016

Książka napisana przez Agatona Gillera działacza niepodległościowego, członka Rządu Narodowego poświęcona jest MĘCZENNIKOM SPRAWY NARODOWEJ ZMARŁYM NA WYGNANIU NERCZYŃSKIM. W swojej książce przedstawił obraz sytuacji gospodarczo-politycznej Zabajkala, sił zbrojnych, ludności, ich zwyczajów i obyczajów oraz stosunku do Polaków. Ukrywając swoje intencje, zbierał informacje z narażeniem życia, by przekazać rzetelną informację o kraju, o pięknej krainie, którą zamieszkują nie zawsze przyjaźnie nastawieni do Polaków tubylcy i ich najeźdźcy.

 

Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej

z serii: Powstania Polskie: 1794, 1830-31, 1863

Kazimierz Bartoszewicz (1852-1930)

Reprint wydania z 1913 r., Berlin-Wiedeń

Warszawa 2016 

Autor niniejszej książki omówił w niej przebieg kolejnych bitew podczas Powstania Kościuszkowskiego oraz załączył do każdej bitwy kolorową rozkładaną mapę. W 31 rozdziałach opisał m.in. okoliczności towarzyszące rozbiorom Polski, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, obrady Sejmu Wielkiego, zawiązanie Konfederacji Targowickiej, wybuch Insurekcji i jej przebieg w różnych częściach Rzeczpospolitej, postawę Państw sąsiadujących wobec rozgrywających się wydarzeń, siły walczących armii, rzeź Pragi i ostateczny upadek Powstania.

 

Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831

z serii: Powstania Polskie: 1794, 1830-31, 1863

August Sokołowski (1846-1921)

Reprint wydania z 1936 r., Berlin-Wiedeń

Warszawa 2016

Jest to II tom z serii Powstania Polskie. Pozostałe tomy to Insurekcja Kościuszkowska oraz Powstanie styczniowe.

Komplet tych trzech tytułów opartych na solidnym materiale archiwalnym stanowi efektownie wydane monografie powstańcze. Bogata ikonografia; na tablicach mundury, portrety dowódców, drzewa genealogiczne, podobizny banknotów i faksymilia dokumentów z epoki.

 

Bitwa Warszawska 1920: bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 VIII 1920

Bolesław Waligóra (1898-1940)

Reprint wydania z 1932 r., Warszawa

Warszawa 2015

Na temat walk pod Ossowem powstało już sporo wspomnień i opracowań, a nawet utworów poetyckich, lecz książka Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 VIII 1920, wydana w 1932 roku przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie, zajmuje w tej grupie miejsce szczególne. Autor przedstawił w niej ówczesny stan wiedzy na ten temat rzetelnie i wyczerpująco, prowadząc historyczną narrację w taki sposób, że jest ona i dzisiaj fascynującą lekturą.

 

Historja powstania Narodu Polskiego w 1861-1864 r., T. 1

Agaton Giller (1831-1887), T. 1-4

Reprint wydania z 1867 r., Paryż

Warszawa 2016

Autor przedstawia w sposób obiektywny fakty z historii Polski drugiej połowy XIX w. W pierwszych dwóch tomach omawia i recenzuje wybrane tytuły znanych i mniej znanych pisarzy, wydane zaraz po powstaniu. Jako uczestnik powstania styczniowego i naoczny świadek, prostuje błędy historyczne i w swoich komentarzach uświadamia, że historia musi opierać się na prawdzie, faktach, a nie na emocjach i politycznym zaangażowaniu. Opisuje sytuacje, wydarzenia i postacie powstania. Kolejne dwa tomy to już szczegóły, ułożone w sposób chronologiczny, dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej Polski po powstaniu listopadowym, represje po kolejnych wybuchach patriotyzmu, wynaradawianie i zezwierzęcenie urzędników trzech zaborców, przyczyny, które doprowadziły do wybuchu postania styczniowego.

 

Pamiętniki z pobytu na Syberii

W jednym woluminie tomy I, II i III

Rufin Piotrowski (1806-1872)

Reprint wydania z 1860 r., Poznań

Warszawa 2014

Pamiętniki zawierają wiele cennych informacji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji oraz ludów koczowniczych zamieszkujących opisywane tereny. Z kart pamiętnika wyłania się interesujący obraz krainy widzianej oczami zesłańca, który stara się obiektywnie przedstawić miejsce swej katorgi. Relacja autora dotycząca społeczeństwa syberyjskiego świadczy o dużej znajomości przedmiotu.

 

Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu

Stanisław Zieliński (1880-1936)

Reprint wydania z 1913 r., w Rapperswilu

Warszawa 2014

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono 1229 bitew i potyczek. Do publikacji dołączone są:

  • mapa bitew-potyczek na Litwie i Rusi z datami starć, przez S. Zielińskiego, (66x44cm);
  • mapa bitew potyczek w Królestwie Kongresowem, (88x65 cm) - przez s.z.;
  • tabela - rozwój i upadek ruchu zbrojnego (60x44 cm) s.z.
 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter