Aktualności

ROLNICZY ŚWIAT

  • Zbiory zbóż w 2017 r. wyniosą w Polsce ok. 30 mln ton, podobnie jak w 2016 r. Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych, tj. żyto, pszenica, jęczmień, pszenżyto i owies wynosi obecnie w Polsce ok. 7 mln ha (w 2016 r. było o 3% więcej).
  • Polski eksport ziarna wyniósł w okresie lipiec 2016 - maj 2017 6,2 mln ton. Import 1,3 mln ton.
  • Już tylko 1,38 mln ha pozostało z pierwotnego stanu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, który w latach 90-tych XX w. wyjściowo wynosił 4,7 mln ha.
  • Produkcja wody mineralnej w Polsce wynosi 3,9 mld l. Spożycie wody butelkowej bez dodatków cukrów w 2016 r. wyniosło 112 l/os., podczas gdy jeszcze w 2013 r. było to zaledwie 86 litrów.
  • W rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i rybactwie jest najmniej wolnych miejsc pracy w kraju - 0,2 tys.

Źródło: Top Agrar Polska 2017 nr 9

 OD 1 PAŹDZIERNIKA ŻEGNAMY KWOTY CUKROWE

Od 1 października w UE przestanie obowiązywać system kwotowania produkcji cukru i izoglukozy. Znikną zatem minimalne ceny skupu buraków cukrowych. Utrzymane natomiast zostaną instrumenty wzmacniające relacje w łańcuchu marketingowym (zrzeszenia, organizacje producentów), kryzysowe instrumenty wsparcia rynku oraz ochrona celna.

Szczególnego znaczenia nabierze mechanizm stabilizacji rynku, polegający na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania cukru, czyli niewprowadzania go na rynek w przypadku nadmiernej podaży i znaczącego spadku cen.

Źródło: Top Agrar Polska 2017 nr 9

ZALICZKI NA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 

Komisja Europejska zgodziła się na wypłatę zaliczek rolnikom dotkniętym trudnymi warunkami klimatycznymi, w pierwszej części 2017 r. Zezwolenie dotyczy płatności bezpośrednich i niektórych płatności z tytułu PROW, które zwykle przyznawane są przez kraje członkowskie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku. Kraje członkowskie mogą zdecydować się na wypłacenie zaliczek na te płatności od 16 października 2017 r., maksymalnie do 50% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich, a 75% z tytułu płatności PROW. Zmiany te dotyczą krajów: Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii i Włoch.

Źródło: Agroserwis 2017 nr 18

ODSTRZAŁ ŁOSI

Z projektu Ministerstwa Środowiska wynika, że od września do końca grudnia będzie można polować na łosie na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach na terenie całych województw. Z kolei w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz pomorskim strzelać do łosi będzie można jedynie na wschód od Wisły.

Moratorium na odstrzał łosi obowiązuje od 2001 roku, kiedy ich liczba sięgała około 2 tysięcy sztuk, obecnie jest ich blisko 20 tysięcy. Jak czytamy w projekcie noweli rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, od 1 września do 30 listopada będzie można polować na byki, czyli na samce. Okres polowań na klępy (samice) oraz łoszaki (młode osobniki) ma obowiązywać od 1 października do 31 grudnia. Zgodnie z projektem, na łosie będzie można polować tylko na niektórych obszarach kraju.

Zebrane informacje od leśników i myśliwych wskazują na rosnące szkody w lasach spowodowane łamaniem młodych drzew, zdeptywaniem oraz zgryzaniem upraw i młodników, zwłaszcza sosnowych. Innymi przesłankami zniesienia moratorium na odstrzał łosia są też między innymi: rosnące straty w uprawach rolnych powodowanych przez łosie (w 2016 roku wypłacono ponad 4 miliony złotych odszkodowań), czy coraz większa liczba wypadków drogowych z udziałem tych zwierząt.

Źródło: www.mos.gov.pl

TYTOŃ – DECYZJA RADY MINISTRÓW 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Projekt ustawy ma na celu, m.in. wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających należnych podatków). Szara strefa w handlu wpływa bowiem negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. Zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki, która w wyniku nieuczciwych działań na rynku tytoniu traci dochód.

Proponuje się objęcie monitorowaniem krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzór nad tymi uprawami. Zadania w ww. zakresie ma wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W części dotyczącej zmiany ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.:

  • opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
  • nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

Źródło: www.minrol.gov.pl

BRONISZE: JABŁKA DROŻSZE O POŁOWĘ, WARZYWA DUŻO TAŃSZE 

Na Broniszach ceny jabłek są o połowę wyższe niż rok temu. Niskie są natomiast ceny warzyw i grzybów. Kwietniowe i majowe przymrozki dały się we znaki producentom jabłek. Najbardziej uszkodzone są w tym roku stare odmiany takie jak Lobo, Cortland, Jonagoldy i Idared. Najmniej ucierpiały Gloster, Ligol, Gala i Champion. Z tej przyczyny podaż jabłek jest niższa. Wyższe są natomiast ceny, nawet o połowę. Ceny jabłek, w ofercie hurtowej za skrzynkę 15 kg, wahają się od 30 zł do 45 zł, czyli od 2 do 3 zł za kilogram. Jest to o połowę więcej niż rok temu.

W tym roku będzie także mniej śliwek. Plony są prognozowane na poziomie 60 proc. ubiegłorocznych. Ceny niektórych odmian śliwek są nawet dwukrotnie wyższe niż rok temu. Ceny wahają się od 3,50 do 6 zł za krajowe węgierki i odmiany wielkoowocowe.

Mniej jest również gruszek i są one znacznie mniejsze, z powodu braku w owocach gniazd nasiennych.

W tym roku na rynku hurtowym niskie są ceny warzyw - pomidorów, ziemniaków, papryki - oraz grzybów. Ceny pomidorów gruntowych wahają się od 80 groszy za kilogram do 1,20 zł (opakowania po 18 kg). Ceny papryki są zbliżone do ubiegłorocznych. Papryka kolorowa sprzedawana jest od 3 do 3,75 zł za kilogram (opakowania po 5 kg), zielona od 2 do 3 zł za kilogram.

Źródło: www.agronews.com.pl

OD 1 PAŹDZIERNIKA NOWY WIEK EMERYTALNY ROLNIKA 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. KRUS informuje, że wiek emerytalny - podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. - w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące - dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące - dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto Kasa informuje, że rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Źródło: www.agronews.com.pl

SKAŻONE JAJA 

8 września 2017 Główny Inspektor Sanitarny podał, że co najmniej w 6, z 89, próbkach jaj z ferm w Polsce wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm fipronilu, szkodliwej dla ludzi substancji. Jaja z tych ferm przeznaczone były m.in. do sklepów sieci Biedronka i Tesco. Fermy z których pochodziły skażone jaja, mieszczą się, m.in. w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Z komunikatu GIS wynika, że następujące próbki były niezgodne z wymaganiami.

W związku ze stwierdzonymi przez Sanepid nieprawidłowościami, Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania kontrolne na wskazanych fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych gospodarstw do obrotu.

Fipronil jest insektycydem używanym przeciwko wszom, kleszczom i pchłom. Jest on często stosowanym składnikiem w produktach weterynaryjnych, aby pozbyć się insektów. Jednak nie wolno go używać do leczenia zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia, fipronil przy wysokich stężeniach może zaburzać funkcjonowanie nerek, wątroby i tarczycy. Dopuszczalny poziom fipronilu w jajach wynosi 0,005 mg/kg, natomiast w skażonych próbkach poziom tej substancji wynosił od 0,013 do 0,11 mg/kg.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 39

BEZSKUTECZNA WALKA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM 

Bilans afrykańskiego pomoru świń to 94 ogniska w stadach trzody chlewnej i 470 przypadków u dzików. 71 ognisk zanotowano od czerwca 2017 r. Rośnie też liczba dzików z wirusem ASF w Czechach - znaleziono ich w sumie 97.

W związku z coraz większą liczbą ognisk Komisja Europejska zmieniła zasięg stref ASF. Największe zmiany dotyczą województwa lubelskiego. Do strefy niebieskiej dołączono, między innymi, wybrane gminy powiatu radzyńskiego, parczewskiego i włodawskiego, w których w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe ogniska. Zmienia się także zasięg stref czerwonych, do których dołączono teren wybranych gmin z powiatu rydzyńskiego, bialskiego i kolneńskiego. Znacznie zwiększyła się również strefa żółta. Włączono do niej tereny gmin powiatu chełmskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łukowskiego i siedleckiego.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 38

NA DZIKI MOŻNA POLOWAĆ PRZEZ CAŁY ROK!

Rośnie liczba przypadków ASF wśród dzików, stwarzając coraz większe zagrożenie dla trzody chlewnej. By ograniczyć rozwój choroby, Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy umożliwiające całoroczne polowanie na dziki w całym kraju. Jak poinformował resort, decyzja została podjęta, m.in. na skutek licznych wystąpień rolników i organizacji rolniczych.

Odstrzał dzików prowadzony będzie także na terenie parków narodowych. Działanie to wynika z rekomendacji „Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP”.

Określono w nich, że dla zahamowania choroby trzeba zmniejszyć zagęszczenie populacji dzików na obszarze kraju do 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy na wschód od Wisły oraz 0,5 osobnika na kilometr kwadratowy na zachód od Wisły.

Redukcje dzików w parkach narodowych będą realizowane przede wszystkim przez ich pracowników.

Źródło: Agro Serwis 2017 nr 17

PRODUCENCI WIN W POLSCE

Do ewidencji Agencji Rynku Rolnego wpisano 197 producentów wina z winogron pozyskanych z upraw położonych na terytorium Polski. Pierwszy raz taką ewidencję wprowadzono w roku 2009/2010, wówczas zarejestrowano 26 producentów, a w 2016/2017 r. już 151.

Agencja prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, które jest przeznaczone do rynkowej sprzedaży. Wniosek o wpis do ewidencji na rok 2017/2018 powinien być złożony do 15 lipca.

W ciągu ostatnich trzech lat produkcja i sprzedaż polskich win rosła rocznie o kilkadziesiąt procent. Mimo to jesteśmy bardzo małym producentem. W roku 2009/2010 zgłoszono produkcję 412 hektolitrów wina, w ostatnim zaś roku było to 6 tys. 993 hektolitrów, w tym 3,8 tys. hektolitrów wina białego, pozostałe - to wina czerwone i różowe.

Według ARR winorośle uprawiane są na powierzchni ok. 222 hektarów na terenie całego kraju.

Źródło: Agro Serwis 2017 nr 17 

RYNEK RESTAURACJI 2017 

W 2017 r. na posiłki poza domem wydamy 36 mld zł. To aż o 9 proc. więcej niż przed rokiem i ponad dwa razy więcej, niż wynosi obecne i tak już wysokie tempo wzrostu całej krajowej gospodarki. Można się spodziewać około 5-procentowego wzrostu liczby placówek gastronomicznych w Polsce, do 77 tys. Obecnie Polacy najwięcej wydają w sieciach fast food, restauracjach i barach, których udział w ogólnych wydatkach gastronomicznych wynosi ok. 50 proc. Jak zauważają eksperci, wraz z bogaceniem się Polaków zmienia się sposób odżywiania i styl spędzania wolnego czasu. Dlatego obroty gastronomii będą rosły.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

DODATKOWE PIENIĄDZE NA REKOMPENSATY ZWIĄZANE Z ASF 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy przewiduje przekazanie dodatkowych środków na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń.

Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Odszkodowania będą dotyczyć ok. 40 tys. świń, co oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel ok. 21 mln 520 tys. zł.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter