Polska wieś w 2016 roku

Polska wieś w 2016 roku

Wieś z roku na rok się zmienia. W 2016 r. zaobserwowano znaczącą migrację ludności z miast na wieś, wydłużanie się trwania życia na wsi, zwiększenie dochodów rolników oraz duże zaangażowanie ludności wiejskiej w pracę społeczną. Polska wieś, niestety staje się coraz mniej rolnicza, następuje jej dezagraryzacja, a mimo to przeprowadzone w 2015 roku badania pokazały, że zadowolenie z życia wśród mieszkańców wsi jest wysokie (80,6%) i wyższe niż średnio w kraju (78,4%). W ubiegłym roku wyłącznie z działalności rolniczej utrzymywało się niespełna 10% mieszkańców wsi, a udział dotacji w dochodach rolniczych osiągnął w Polsce 50%.

Wieś polska, pod wieloma względami, zbliża się do miast. Stopniowo zaciera się podział na Polskę A i Polskę B, np. pod względem poziomu dochodów, wskaźników edukacyjnych i podstawowej infrastruktury. Najważniejszym źródłem zmian i przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce jest integracja naszego kraju z Unią Europejską i korzyści z tego płynące. Poza tym obszary wiejskie są atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Liczba ludności wiejskiej i jej udział w ogólnej liczbie ludności kraju wzrastają od 2000 roku. Na obszarach wiejskich mieszka 15 262 mln osób (dane dla 2014 roku), a więc prawie 40% ludności kraju.

Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest wydłużanie się trwania życia na wsi, i to we wszystkich województwach. Jeśli chodzi o wykształcenie to najniższy poziom wykształcenia mają mieszkańcy wsi zatrudnieni w rolnictwie indywidualnym, ale w towarowych, dużych gospodarstwach jest już znacznie lepiej pod tym względem.

Z danych wynika, że dochody na wsi w przeliczeniu na osobę osiągnęły w 2016 r. poziom 82% średniej krajowej. Szacuje się, że już wkrótce dochody mieszkańców wsi nie będą różnić się znacząco od dochodów mieszkańców miast, zwłaszcza mniejszych. Mimo wzrostu dochodów mieszkańcy wsi stanowią ponad 60% osób żyjących w naszym kraju w skrajnym ubóstwie.

Członkostwo Polski w UE oraz związane z nim polityki wspólnotowe, zwłaszcza WPR, pozwoliły nadrobić niektóre zaległości i zmodernizować potencjał produkcyjny w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej, ale dystanse rozwojowe między polskim rolnictwem a rolnictwem najwyżej rozwiniętych krajów UE utrzymują się nadal. Na przykład 30% użytków rolnych w naszym kraju znajduje się obecnie w gospodarstwach większych obszarowo (powyżej 50 ha), podczas gdy w wielu krajach UE udział ten wynosi 80-90%.

W latach 2002–2014 obszar gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w Polsce zmniejszył się o 2,3 mln ha. To nie wykup ziemi przez obcokrajowców jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, lecz nieracjonalne gospodarowanie gruntami, do czego przyczyniają się wady zarówno polityki rolnej, jak i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Ziemia rolnicza jest źle chroniona i w znacznym zakresie źle wykorzystywana.  Mimo wszystko, sektor rolno-żywnościowy w Polsce rozwija się stosunkowo szybko i osiągnął znaczną konkurencyjność.

Wyraźnie poprawia się konkurencyjność inwestycyjna obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie turystyki, drobnego przemysłu, usług i handlu. Udział rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto wynosi obecnie w Polsce zaledwie 2,6%.

Rolnictwo w Polsce jest wielofunkcyjne i zasługuje na wsparcie i ochronę. Mamy u nas do czynienia z uprzywilejowanym traktowaniem rolnictwa jeśli chodzi o zakres i wysokość opodatkowania. Wyraźnie preferencyjny charakter ma też system ubezpieczeń społecznych rolników. Jak więc widać, rolnicy i ich rodziny korzystają z bardzo rozbudowanego systemu wsparcia poprzez ulgi i dofinansowanie z budżetu zarówno w odniesieniu do podatków centralnych i lokalnych, jak i ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych.

Wielokrotnie na przestrzeni lat elektorat wiejski przesądzał o wynikach wyborów. Podobnie było przy ostatnich wyborach. Zarówno nowy rząd, jak i nowy prezydent cieszą się od początku swego urzędowania dużą aprobatą wśród mieszkańców wsi, zwłaszcza rolników.

W listopadzie 2015 roku aż 88% rolników i 78% mieszkańców wsi popierało przynależność Polski do UE, przy średniej krajowej tego poparcia wynoszącej 84%. Co jednak nie przekłada się na zwiększone zainteresowanie rolników i mieszkańców wsi sprawami europejskimi.

Ludność wiejska w Polsce – 2016

 • podobnie jak w przypadku absolutnej liczby ludności wiejskiej lata 2012–2014 przyniosły dalszy wzrost jej udziału w ogólnej liczbie ludności z 39,4 do 39,7%,
 • w podziale według województw dodatni przyrost naturalny na wsi w 2014 roku odnotowano w 11 województwach, w pozostałych 5 - lubelskim, łódzkim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim - był on ujemny,
 • w 2014 roku poziom dzietności na polskiej wsi był niższy niż poziom dzietności ogółem średnio we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
 • w dalszym ciągu zwiększał się przeciętny czas trwania życia: wśród mieszkańców wsi wynosił on w 2014 roku dla mężczyzn 73,1 roku (72,1 roku w 2012 roku), a kobiet - 81,7 roku (81,0 lat w 2012 roku),
 • przeciętne trwanie życia mężczyzn było o 5,4 roku krótsze niż ogółu mężczyzn średnio we wszystkich krajach UE, a kobiet o 2,2 roku krótsze,
 • umieralność niemowląt na polskiej wsi była wyższa niż średnio w UE,
 • napływ ludności z miast na wieś był, podobnie jak w latach 2010–2012, większy niż odpływ ze wsi do miast,
 • ogólna liczba osób przebywających za granicą czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy w chwili przeprowadzenia NSP 2011 wynosiła 2 018 tys.,
 • ogólny wskaźnik zatrudnienia (w wieku 15 lat i więcej) na wsi wzrósł z 50,4% do 50,9%, w tym w wieku produkcyjnym z 64,8% do 66,0%,
 • mimo stopniowej poprawy wskaźniki zatrudnienia ludności wiejskiej są w Polsce nadal niższe w porównaniu z ogólnokrajowymi wskaźnikami większości krajów UE,
 • trwał, i to w tempie przyspieszonym, proces dezagraryzacji struktury zatrudnienia: odsetek pracujących w rolnictwie zmniejszył się w skali kraju z 12,6% w 2012 do 11,5% w 2014 roku,
 • w odróżnieniu od dominującej w ciągu uprzednich kilku lat tendencji do wzrostu liczby bezrobotnych lata 2012–2014 przyniosły odwrócenie się tej tendencji.

Społeczności wiejskie w Polsce

 • Wzrost atrakcyjności wsi opisanym w 2014 okazał się zjawiskiem trwałym, zmieniającym kierunek migracji
 • Wieś kojarzymy ze spokojem (48%), zdrowszym środowiskiem (19%), swobodą, przestrzenią (13%) oraz bliskością natury (12%)
 • Wieś systematycznie skraca dystans dzielący ją od miasta, m.in. poprzez dostęp do Internetu, znajomość języków obcych
 • Warunki materialne własnego gospodarstwa domowego jako dobre oceniło 52% Polaków, 47% mieszkańców wsi oraz 32% rolników
 • Zadowolenie z życia w Polsce (ogólnie biorąc) zadeklarowało w 2015 roku 78,4% ogółu badanych, 83,6% pracujących najemnie, 82,9% pracujących na własny rachunek oraz 80,6% rolników
 • Religijność mieszkańców wsi jest zdecydowanie większa niż w miastach

Rolnictwo polskie na tle UE

 • systematycznie zmniejsza się udział rolnictwa w tworzeniu produktu globalnego i produktu krajowego brutto - w dwóch ostatnich analizowanych latach spadł poniżej odpowiednio 4% i 3%,
 • w 2014 roku w sektorze rolnym zatrudnionych było 2 332,5 tys. osób co stanowiło 16% zatrudnionych ogółem,
 • w rolnictwie polskim wciąż występuje niekorzystna relacja praca-ziemia, negatywnie determinowana ubytkiem obszaru UR (użytki rolne) i utrzymującymi się wysokimi nakładami pracy,
 • rolnictwo polskie w 2014 roku dysponowało 8,3% zasobów ziemi oraz angażowało blisko 20% nakładów pracy i 5,2% nakładów kapitałowych w rolnictwie UE-28,
 • analiza przemian struktury obszarowej gospodarstw rolnych i struktury użytkowania ziemi według grup obszarowych wskazuje na pozytywny ich kierunek,
 • prawie połowę polskich gospodarstw stanowią jednostki wytwarzające do 4 tys. euro SO (współczynnik SO wynika z wartości wytworzonych produktów) i z tych gospodarstw pochodzi blisko 6% Standardowej Produkcji ogółem,
 • przeciętne stado bydła w Polsce, liczące 13,9 szt., należy do najmniejszych w UE-28, a w porównaniu do przeciętnej w krajach UE-15 jest blisko 6-krotnie mniejsze,
 • w latach 2004–2014 pogorszeniu w relacji do okresu przedakcesyjnego uległy warunki cenowe wymiany dla rolnictwa - realne ceny nakładów wzrosły o 18%, a realne ceny produktów rolnych - o 5%,
 • udział rolnictwa polskiego w wolumenie produkcji tworzonym w rolnictwie UE-28 w 2014 roku wyniósł 5,7%. Konfrontacja tego wyniku z udziałem w nakładach pracy (19,8%) i w zasobach ziemi (8,3%) wskazuje na wyraźnie niższą produktywność tych czynników w polskim rolnictwie.

W rolnictwie naszego kraju obserwujemy zarówno procesy, których kierunek i dynamikę należy ocenić pozytywnie, jak i utrzymywanie się cech i struktur, które nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa i poprawie jego konkurencyjności. Bezsprzecznie można powiedzieć, że dzięki dostępowi do znaczących funduszy członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szansę na zdynamizowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego i jego ekspansję sektorową. Wciąż jednak jednostki produkcyjne w rolnictwie stoją przed koniecznością dokonywania zmian poprawiających ich możliwości konkurencyjne na rynku globalnym.

Oprac. Aleksandra Szymańska
Na podstawie: „Polska wieś 2016 – raport o stanie wsi”
pod red. Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej
Warszawa 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - nowa instytucja wspierająca polską wieś

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - nowa instytucja wspierająca polską wieś

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma przejąć część obowiązków Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz wszystkie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623) uległy likwidacji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zaczął działalność od 1 września 2017  roku, ma być odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wszystkie kwestie finansowe, związane z płatnościami, będą rozstrzygane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która przejmie zadania Agencji Rynku Rolnego.

Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Zakłada się, że w ciągu 11 lat oszczędności związane z utworzeniem KOWR-u wyniosą 1 mld 264 mln zł. Natomiast wydatki związane z koniecznością wprowadzenia nowych systemów informatycznych - 169 mln zł. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę w Warszawie oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która stanie się jedyną jednostką  płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Z racji tego, że instytucja ta posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie oraz biura powiatowe, rolnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do  środków oferowanych w ramach pomocy finansowej. W powiatowych biurach ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Natomiast Oddziały Regionalne zajmą się obsługą instrumentów finansowych takich, jak: Pakiet Hogana - nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, jak również wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.

Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie realizowała zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Natomiast Centrala ARiMR zajmie się sprawami administracyjnymi związanymi z rozdziałem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. ARiMR przejmie też obowiązki związane z prowadzeniem „Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”.

Od Agencji Nieruchomości Rolnych Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie zadania związane z tworzeniem oraz poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz restrukturyzacją i prywatyzacją rolniczego mienia Skarbu Państwa. Nowa instytucja będzie odpowiedzialna za obrót nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Skarbu Państwa. W ramach powierzonych jej kompetencji będzie uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpracy z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR zajmie się również wspieraniem działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, Będzie nadzorował produkcję biogazu rolniczego, rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcję biopłynów. Planowana jest również współpraca nowopowstałej jednostki z doradztwem rolniczym oraz jej uczestnictwo w programowaniu urbanistyczno-planistycznym, w zakresie wsparcia obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Ponadto, rząd będzie mógł powierzyć KOWR realizację innych zadań związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych.

Dodatkowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie: 

 • kontrolował pisemne umowy, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
 • zajmował się problemami handlu zagranicznego,
 • wspierał działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • administrował potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,
 • prowadził monitoring rynku cukru,
 • zajmował się Funduszami Promocji, systemami jakości, wsparciem działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,
 • realizacją programu dla szkół,
 • wsparciem dla pszczelarzy,
 • wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

KOWR będzie sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym.

Oprac. Joanna Radziewicz

Literatura:

 1. arimr.gov.pl
 2. arr.gov.pl
 3. Rusza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Farmer z dnia 31.08.2017 r. (online)
 4. Szymańska M.: KOWR czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast 2 agencji: ANR i ARR. Tygodnik Poradnik Rolniczy z dnia 30 maja 2017 r. (online).
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter