Aktualności

 • PROPOZYCJE ZMIAN W OCHRONIE ZIEMI

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji.

Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:

 1. ułatwienie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
 2. rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową;
 3. wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
 4. umożliwienie nabywania nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez: a) uczelnie publiczne na cele dydaktyczne, b) państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne, c) spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia;
 5. doprecyzowanie trybu postępowania oraz przesłanek warunkujących wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej;
 6. umożliwienie sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w  posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne;
 7. zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez Dyrektora Generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej a nie przez sąd;
 8. wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Projektowane zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

 1. zniesienie konieczności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych;
 2. umożliwienie nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) jednostkom samorządu terytorialnego  na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku gdy są one przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na te cele;
 3. zaliczenie do 3 letniego okresu dzierżawy nieruchomości ZWRSP również okresu:
 • w którym nieruchomość była dzierżawiona przez poprzedniego dzierżawcę, który scedował prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy tej nieruchomości,
 • dzierżawy innej nieruchomości ZWRSP, która została przez dzierżawcę zwrócona na realizację celów publicznych;
 1. umożliwienie udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości ZWRSP rolnikom posiadającym akcje lub udziały w spółce, będącej grupą producentów rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;
 2. umożliwienie organizowania przetargu ograniczonego, w którym oprócz rolników indywidualnych mogą uczestniczyć osoby:
 • które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub
 • które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, lub
 • które nie posiadają kwalifikacji rolniczych – pod warunkiem, że osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości ZWRSP  przeznaczonych do sprzedaży będą mieć nie więcej niż 40 lat.

Termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw upłynął 30 listopada 2017 r.       

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • ZBLIŻA SIĘ KONIEC KOPCĄCYCH PIECÓW

6 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy tej regulacji, która zaczęła obowiązywać od października 2017 r., przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce, rozwiązania te dotyczyć mają kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie można uznać za przełomowe w dotychczasowej walce ze skutkami niskiej emisji.

Źródło: Ewa Kwapich

Poradnik Gospodarski 2017 nr 11

 • PARKI NARODOWE – 20 MLN NA NOWE TECHNOLOGIE

Parki narodowe otrzymają 20 mln zł na wykorzystanie nowoczesnych technologii. O pieniądze na inwestycje mające na celu ochronę stanu zasobów przyrodniczych w parkach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, mogą się starać władze parków w unijnym konkursie. Jest on realizowany w ramach II unijnej osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ (Program Infrastruktura i Środowisko) na lata 2014-2020, działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, typ projektu 2.4.4 „Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych”.

Działania zaplanowane w projektach powinny służyć realizacji szerokiego zakresu badań jakościowych i ilościowych stanu środowiska przyrodniczego parków narodowych w oparciu o technologie teledetekcyjne przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych, w powiązaniu z funkcjonalnością systemów informacji przestrzennej.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2018 r.

Źródła: Las Polski 2017 nr 20

 • WNIOSKI – OD PRZYSZŁEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek). Obowiązek taki wynika z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zgodnie z którym od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku.

Kierownictwo resortu przyjęło projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w którym wprowadzany jest taki obowiązek. Nadal możliwe będzie złożenie wniosku w formie papierowej, jednak rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej.

W 2018 r. przewiduje się także wprowadzenie dodatkowego, uproszczonego trybu ubiegania się o przyznanie płatności, dostępnego dla rolników, których sytuacja nie zmieniła się względem roku 2017. W takim przypadku wystarczy, w terminie  od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r., złożyć oświadczenie o braku zmian względem zeszłorocznego wniosku.

       Źródło: www.minrol.gov.pl

 • UBEZPIECZENIA DZIECI ROLNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października 2017 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14 października 2017 r. do 13 października 2018 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego przedsięwzięcia, dzięki któremu zabezpieczonych zostało przed skutkami nieszczęśliwych wydarzeń ok. 500 tys. dzieci rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Wszelkie szczegółowe informacje (takie jak m.in. zakres ubezpieczenia, telefony kontaktowe oraz formularz zgłoszeniowy wraz z wykazem niezbędnej dokumentacji) dotyczące ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

       Źródło: www.minrol.gov.pl

 • CENY JAJ W POLSCE

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach 2017 r. ceny jaj, zarówno konsumpcyjnych jak i do przetwórstwa, rosły. Wzrost cen w Unii Europejskiej, a także w Polsce jest skutkiem ograniczonej podaży jaj na rynku wspólnotowym. Taka sytuacja wynika z ograniczenia liczby kur niosek z powodu:

 • wykrycia fipronilu na fermach kur niosek w Holandii, Belgii, Niemczech, a następnie w innych krajach UE,
 • wystąpienia we Włoszech – największego producenta jaj – grypy ptaków.

Ograniczenie liczby kur niosek zbiegło się w czasie z sezonowym spadkiem produkcji jaj.

Wzrost cen na rynku wspólnotowym obserwujemy od sierpnia 2017 r. W większości krajów UE ceny wzrosły w stosunku do lipca 2017 r. o ponad 30%. Spowodowało to zwiększoną sprzedaż polskich jaj do krajów UE i mniejszą ich podaż na rynku krajowym. Wcześniejsze zakupy jaj uruchomiła też branża spożywcza, w obawie przed brakami w okresie przedświątecznym.

Czynniki te były przyczyną wzrostu cen jaj na rynku krajowym. W październiku 2017 r. średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w kraju wyniosła 40,60 zł/100 szt. i wzrosła o ponad 20% w stosunku do października 2016 r., a w porównaniu do czerwca 2017 r. wzrosła o około 40%.

Na początku listopada 2017 r. średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Polsce była jedną z najwyższych w UE i wynosiła 178,15 Euro/100 kg (wyższa była tylko w Austrii - 188,90 Euro/100 kg). Od tamtej pory średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w UE rośnie z każdym tygodniem o około 5%.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • ZBIERZEMY DUŻO WIĘCEJ ZIEMNIAKÓW, ALE ICH JAKOŚĆ BĘDZIE GORSZA

Analitycy szacują, że zeszłoroczne zbiory ziemniaków w Polsce będą rekordowe. Producenci zbiorą ponad 9,8 mln ton,  czyli o 1 mln ton więcej niż w ubiegłym sezonie. Zdaniem analityków wzrost zbiorów jest konsekwencją zarówno zwiększenia areału ich uprawy, jak i wyższych plonów, których poziom był determinowany pełnym zaopatrzeniem roślin w wodę podczas okresu wegetacji ziemniaków.

Źródła: www.agronews.pl

 

 

 

 • BÓJ O UBÓJ. ZAKAZ UBOJU RYTUALNEGO POGŁĘBI KRYZYS W SEKTORZE WOŁOWINY

Organizacje zrzeszające rolników zajmujących się hodowlą i opasem bydła sprzeciwiają się projektowi zmian w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie zakazu uboju rytualnego.

W Sejmie w 2017 r. został złożony projekt ustawy, która m.in. poważnie ogranicza możliwość uboju rytualnego w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że proponowane przepisy zostaną przyjęte i już w 2018 r. wejdą w życie.

Nie podoba się to organizacjom zrzeszającym rolników zajmujących się hodowlą i opasem bydła. Ich zdaniem proponowane zmiany przyniosą nieodwracalne straty dla polskiego sektora wołowiny. Przede wszystkim utratę ważnych rynków.

Resort rolnictwa stara się obecnie o uzyskanie dostępu dla polskich produktów rolno-spożywczych na rynek iracki, w tym dla  wołowiny. Jeśli ubój rytualny w Polsce zostanie zakazany, wówczas nasze mięso nie trafi do tamtejszych sklepów.

Obecnie proponowana nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, oprócz ograniczenia w Polsce możliwości uboju rytualnego, ma wprowadzić m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz trzymania psów na łańcuchach i wystawiania zwierząt w cyrkach, a także obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz obowiązkowe chipowanie.

Źródła: Kamila Szałaj

 www.agronews.pl

 • KUKURYDZY BĘDZIE MNIEJ NIŻ W UBIEGŁYM SEZONIE

Z najnowszych prognoz wynika, że w sezonie 2017 rolnicy na świecie zbiorą 1043,9 mln t kukurydzy. To o prawie 31 mln t mniej niż rok wcześniej.  Spadek zbiorów spodziewany jest praktycznie we wszystkich ważnych regionach uprawy, w tym głównie w Stanach Zjednoczonych. Jednak mimo iż ziarna będzie mniej o 3 proc.  całkowita podaż kukurydzy zmniejszy się tylko 1,5 proc.

W Polsce zbiory kukurydzy w 2017 r. oceniane są przez GUS na 3,9 mln t, wobec 4,3 mln t w 2016 roku. Z kolei zagraniczne podmioty analityczne szacują je na poziomie 4,3 mln t.

Większa w 2017 r.  powierzchnia zasiewów kukurydzy (650 tys. ha, czyli o 70 tys. ha więcej) nie przełoży się jednak na wzrost zbiorów. Winne są nawracające opady deszczu, które uniemożliwiają wjazd kombajnem w pole.

Źródła: Kamila Szałaj

www.agronews.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter