Rynek wina - branża z potencjałem

Rynek wina – branża z potencjałem

Sprzedaż wina w Polsce od lat nieprzerwanie rośnie i w 2016 roku wzrost wyniósł 5,1 procent. Rynek osiągnął wielkość 127 miliona litrów oraz wartość 2,46 miliarda złotych wobec 2,34 miliarda w 2015 roku, gdy rynek wzrósł o 5,7 proc. W 2017 r. krajowy rynek wina może osiągnąć wartość 2,6 miliarda złotych.

Rynek wina w Polsce ma silny potencjał wzrostu i może przyspieszyć w 2017 roku, a jego dynamika może wynieść około 7,0 proc. Na rynku tym umacnia się trend premiumizacji (trend, który coraz wyraźniej dyktuje kierunki zmian na rynku alkoholi i będzie dominował na nim w najbliższych latach), szybko rosną wydatki na wina stołowe i musujące, a Polacy kupują wina przede wszystkim w super- i hipermarketach.

Konsumpcja wina w Polsce jest najniższa w Europie - na jednego mieszkańca nie osiągnęła jeszcze poziomu 4 litrów. Spożycie wina w Polsce wynosi 3,2 litra na osobę, podczas gdy w Hiszpanii jest to 21,3 l, w Wielkiej Brytanii – 22 l, w Niemczech – 24,8 l, Szwecji - 26 l, we Włoszech – 33,3 l, a we Francji – 42,5 l.

Zdaniem ekspertów siły, które budują i oddziałują obecnie na rynek wina w Polsce  to rosnące dochody per capita, zwiększający się poziom wykształcenia, rosnący wpływ kobiet na decyzje konsumenckie, rozwój turystyki, zmiana stylu życia i rosnąca skłonność do zakupu dóbr luksusowych.

Aktualną sytuację na krajowym rynku wina określa (w odniesieniu do konkretnych lat gospodarczych):

 • liczba producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR;
 • areał uprawy winorośli, z których pozyskiwane są winogrona przeznaczone do wyrobu wina;
 • wielkość zbiorów winogron;
 • wielkość produkcji wina;
 • ilość wina wprowadzona do obrotu.

Pierwsze zgłoszenia o wpis do ewidencji wpłynęły do ARR w 2008 r. i dotyczyły roku gospodarczego 2008/2009. Do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok gospodarczy 2008/2009 wpisanych zostało 35 producentów. Jednakże w trakcie tego roku gospodarczego wpłynęło do ARR wiele wniosków o skreślenie z ewidencji, i w związku z tym, na koniec roku gospodarczego 2008/2009 liczba podmiotów wpisanych do ewidencji wyniosła 28.

W następnych 3 latach gospodarczych, tj. 2009/2010 - 2011/2012 ilość wpisów do ewidencji była na podobnym poziomie. Znaczący wzrost producentów i przedsiębiorców zainteresowanych wyrobem wina na sprzedaż zauważyć można od roku gospodarczego 2012/2013. Związane było to m.in. z:

 • kolejną nowelizacją ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina – dalsze ułatwienia administracyjne;
 • wchodzeniem w fazę produkcyjną nowych nasadzeń winorośli.

WAŻNE DANE:

W latach gospodarczych 2016/2017 liczba producentów wina wpisanych do ewidencji wyniosła 151 osób.

Powierzchnia upraw winorośli w latach gospodarczych:

 • 2009/2010 – 35 ha
 • 2016/2017 – 221,94 ha

Zbiory winogron w kwintalach w latach gospodarczych:

 • 2009/2010 – 598,25
 • 2016/2017 – 10 933,48

Areał upraw winorośli według ich położenia - rok gospodarczy 2014/2015. Ogółem 134,35 ha winnic, przy czym:

 • Najmniej w pomorskim – 0,70 ha
 • Najwięcej w lubuskim – 36,23 ha

Areał upraw winorośli według ich położenia - rok gospodarczy 2015/2016. Ogółem 194,24 ha winnic, przy czym:

 • Najmniej w pomorskim – 0,70 ha
 • Najwięcej w lubuskim – 51,56 ha

Areał upraw winorośli według ich położenia rok gospodarczy 2016/2017. Ogółem 221,94 ha winnic, przy czym:

 • Najmniej w opolskim – 0,49 ha
 • Najwięcej w lubuskim – 57,54 ha

Wielkość produkcji wina w latach gospodarczych:

 • 2009/2010 – 412,49 hl
 • 2016/2017 – 6993,82 hl

Ilości wina wprowadzone do obrotu w latach gospodarczych:

 • 2009/2010 – 247,88 hl
 • 2015/2016 – 2124,86 hl

Zdaniem Grupy Ambra (lider rynku wina w Polsce oraz czołowy producent, importer i dystrybutor win w Europie Środkowej i Wschodniej), funkcja alkoholu zmienia się właściwie na całym świecie i raczej nie zmieniają się wolumeny, ale rosną wydatki, co oznacza, że jest styl i trend konsumpcji bardziej wartościowych i jakościowych alkoholi. W Polsce trend ten zaczyna być również coraz bardziej widoczny.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

 • Burkot, Polskie wino nie tylko dla koneserów, [w:] „Biuletyn Informacyjny Agencja Rynku Rolnego”, 2016 nr 3
 • Burkot, Rynek wina z potencjałem, [w:] „Biuletyn Informacyjny Agencja Rynku Rolnego”, 2017 nr 3
 • Sytuacja na rynku wina w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2017
 • Zmarzłowski, Zmiany na rynku wina w Polsce w latach 1999-2009, [w:] „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 2013 t. 15 z. 4
 • portalspożywczy.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolnictwo polskie - plany na 2018 rok

ROLNICTWO POLSKIE – PLANY NA 2018 ROK

W 2018 r. łączne wydatki na rolnictwo, wraz ze środkami z Unii Europejskiej, mają sięgnąć 49 mld złotych. W projekcie budżetu na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne rząd przewiduje wydatki: z budżetu krajowego – 9 mld zł; na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 17,9 mld zł; środki Unii Europejskiej – 21,4 mld zł; pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego dla samorządów - 0,5 mld zł.

Budżet na 2018 r., w części której dysponentem jest minister rolnictwa, dotyczy: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dochody w tych częściach budżetu ustalono na 151 mln 437 tys. zł, wydatki – na 4 mld 317 mln 709 tys. zł. Wydatki uzupełniają też kwoty zaplanowane na rolnictwo w budżetach wojewodów, a także rezerwy budżetowe oraz środki europejskie. Na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne jest przewidywana łączna kwota 48 mld 946 mln 399 tys. zł. Na rolnictwo planuje się wydać 9 mld 1 mln 446 tys. zł, na KRUS – 17 mld 936 mln 437 tys. zł. Środki z budżetu UE to 21 mld 492 mln 194 tys. zł. Środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego to 516 322 tys. zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.  Przewidziane są dofinansowania na: rozwój gospodarstw, wzmacnianie przedsiębiorczości, rozwój terytorialny, transfer wiedzy i innowacji, rozwój gospodarstw, systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, na ochronę ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

Rozwój gospodarstw:

 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” - III kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” - III kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” - III kwartał 2018 r.;
 1. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” II i IV kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar: a, b, c i d, przy czym: I kwartał 2018 r. - obszar d; II kwartał 2018 r. - obszar: a, b, c;
 2. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, typ operacji „Premie dla młodych rolników” - I kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) - I kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)- I kwartał 2018 r.;
 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - termin naboru podawany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.

Wzmacnianie przedsiębiorczości:

 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - zakłady przetwórcze - I kwartał 2018 r.;

 2. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy IV kwartał 2018 r.

Rozwój terytorialny:

 1. poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi …”, typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” - I kwartał 2018 r. Terminy uzależnione od SW (Samorząd Województwa), które ogłaszają nabory;

 2. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - cały rok. Terminy uzależnione od LGD (Lokalna Grupa Działania), które ogłaszają nabory;

 3. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji „Scalanie gruntów” - terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory;

 4. poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Transfer wiedzy i innowacji:

 1. działanie „Współpraca” - III kwartał 2018 r.

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:

 1. poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” - II i IV kwartał 2018 r.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi:

 1. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”:
 • premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
 • pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną.

15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności);

 1. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” – termin jak w pkt 18;

 2. działanie: „Rolnictwo ekologiczne” – termin jak w pkt 18;

 3. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” – termin jak pkt 18;

 4. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie - 1czerwca - 31 lipca 2018 r.


oprac. Aleksandra Szymańska

 Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter