Aktualności I kw 2018 r.

 • 700 PRZYPADKÓW ASF W 2017 R.

W ciągu 2017 roku w naszym kraju potwierdzono łącznie 6 przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików oraz 81 ognisk choroby w stadach świń.

W minionym roku nastąpiło duże nasilenie epidemii ASF. Stwierdzono kilkukrotnie więcej nowych ognisk i przypadków pomoru niż w latach 2014-2016 łącznie. Od początku listopada do końca grudnia w kraju potwierdzono ponad 330 przypadków ASF u dzików. Okres od czerwca do początku października to z kolei czas nasilonego występowania ognisk pomoru w stadach świń. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego łączna liczba przypadków ASF w populacji dzików wyniosła w zeszłym roku 736. W tym samym okresie w kraju potwierdzono również 81 ognisk ASF w stadach trzody chlewnej. Pojawiały się one głównie w małych stadach, nie brakowało jednak także ognisk na stosunkowo dużych fermach. Przypadki choroby pojawiły się między innymi na terenie powiatów: włodawskiego, radzyńskiego, parczewskiego, siedleckiego, sejneńskiego, suwalskiego czy ełckiego.

Źródło: Farmer 2018 nr 2

 • POLSKA W CZOŁÓWCE POD WZGLĘDEM ROLNICZEK

Najnowsze badania dotyczące siły roboczej przeprowadzone przez Eurostat pokazują, że odsetek kobiet pracujących w rolnictwie w całej Unii Europejskiej był w 2016 r. znacznie mniejszy niż ich udział w ogólnej liczbie kobiet pracujących (35,1 proc. wobec 45,9 proc.). Kobiety stanowiły ponad 40 proc. siły roboczej w rolnictwie w zaledwie pięciu państwach członkowskich. Najwięcej, według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, było ich w Austrii (44,5 proc.), Rumunii (43,1 proc.) a także w Polsce, Grecji i Słowenii (41,1 proc. w każdym z trzech krajów). Najniższy odsetek kobiet-rolniczek odnotowano w Danii (19,9 proc.) i Irlandii (11,6 proc). Przedstawiona powyżej struktura osób pracujących w rolnictwie może wynikać między innymi z poziomu ich wykształcenia.

Źródło: www.farmer.pl

 

 

 • WALKA ZE SMOGIEM

Na początku stycznia 2018 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ostatnich latach na walkę ze smogiem wydało ponad 2 mld zł (w tym ok. 1,7 mld zł na rozbudowę sieci ciepłowniczych i przyłączania do nich gospodarstw domowych), a w kolejnych latach zamierza jeszcze przeznaczyć na ten cel ok. 10 mld zł. Ponadto, w ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce, resort środowiska przeznaczy m.in. ponad 2 mld zł na zakup około tysiąca autobusów bezemisyjnych.

Źródło: Agro Serwis 2018 nr 1-2

 • DOBRE Z LASU

Wędliny oraz surowe mięso z dzika, jelenia czy sarny, miody i inne wyroby pszczelarskie, konfitury i soki z leśnych owoców, grzyby, zioła i słodycze – wszystko to można znaleźć w nowo otwartym sklepie Lasów Państwowych, działającym w budynku Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie. „Dobre z lasu” to produkt jednego z wielu projektów rozwojowych realizowanych obecnie w LP. Sklep nie jest nastawiony na zysk. Ma być przede wszystkim elementem promocji produktów wytwarzanych na bazie dziczyzny. Docelowo podobnych sklepów ma powstać kilkanaście.

Źródło: A. Frankowski, „Głos Lasu” 2018 nr 1

 • DLA GATUNKÓW I SIEDLISK

13 600 ha powierzchni, ponad 30 gatunków i tyle samo typów siedlisk obejmie kompleksowy projekt ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przez 7 lat 98 nadleśnictw z całej Polski będzie realizowało ponad 300 zadań ochrony czynnej. Projekt, którego koszty wyniosą 32 mln zł ruszy w najbliższych miesiącach.

Źródło: J. Drabarczyk, „Głos Lasu” 2018 nr 1

 

 

 • JAJA TANIEJĄ

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wskazuje, że rok 2018 dla producentów jaj może być trudny m.in. ze względu na zagrożenie chorobami zakaźnymi oraz większą konkurencję ze strony innych krajów. Od listopada 2017 r. ceny jaj spadają, ale ciągle są one droższe niż rok wcześniej.

W tym roku producenci jaj będą musieli zmierzyć się z konkurencją. W Europie Zachodniej stopniowo odbudowywane są stada kur, które były likwidowane w wyniku wykrycia niebezpiecznego związku chemicznego - fipronilu u drobiu i dlatego zapotrzebowanie na polskie jaja spada. Na unijnym rynku coraz więcej pojawia się jaj i ich przetworów z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz z Turcji. Znacząco niższe koszty produkcji w tych krajach spowodują spadki cen uzyskiwanych przez polskich producentów tak w kraju, jak i na rynkach eksportowych.

Kolejna niewiadoma to zachowanie sieci handlowych i restauracji. Niedawno ogłosiły one, że w ciągu kilku najbliższych lat wycofają się ze sprzedaży jaj klatkowych (tzw. trójek). Jednak większość producentów jaj nie wierzy, że tak będzie, bo oznaczałoby to znaczne podwyżki cen jaj, a konsumenci prawdopodobnie tego nie zaakceptują.

Źródło: www.farmer.pl

 • REKOMPENSATY Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA PRODUKCJI ŚWIŃ

15 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272).

Rekompensaty przysługują za czasowe (2 lata) zaprzestanie produkcji świń w związku z niespełnianiem wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

Pomoc przeznaczona jest dla posiadaczy świń, którzy otrzymają decyzję administracyjną powiatowego lekarza weterynarii nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą utrzymywania świń w gospodarstwie (na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Pomoc przeznaczona jest dla gospodarstw utrzymujących w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. średnio nie więcej niż 50 świń i położonych na obszarze części I, II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją wykonawczą 2017/1481/UEPoziom stawek pomocy: 190 zł w przypadku prosiąt do 20 kg, 300 zł w przypadku innych świń.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • PRACA SEZONOWA DLA CUDZOZIEMCA

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzech w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. Zezwolenie to jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Źródło: Agro Serwis 2018 nr 1-2

 • PRIORYTETY UNIJNEJ POLITYKI PROMOCYJNEJ

Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac na 2018 r. dotyczący promocji produktów rolnych i żywnościowych. Budżet przeznaczony na współfinansowanie działań promocyjnych znacznie się zwiększył. RPP 2018 zakłada współfinansowanie programów promocyjnych wszystkich państw członkowskich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, na poziomie 179,1 mln EUR, czyli o 46,1 mln EUR więcej w stosunku do budżetu RPP w 2017 r. Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziano budżet na działania własne Komisji Europejskiej w wysokości 9,5 mln EUR.

Unijna polityka promocyjna koncentrować się będzie przede wszystkim na rynkach o największym potencjale wzrostu, głównie na krajach spoza UE. Program prac na 2018 r. został przyjęty przez KE 15 listopada 2017 r. i podobnie jak w latach poprzednich, umożliwi współfinansowanie z budżetu UE kampanii promocyjnych, dotyczących produktów rolno-spożywczych.

Program prac na 2018 r. jest kontynuowany na tych samych ogólnych zasadach, co poprzednie programy promocyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia liczby indywidualnych kampanii skierowanych do krajów spoza UE o największym potencjale wzrostu. Główny nacisk kładziony jest na współfinansowanie kampanii, mających na celu informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości, tj. rolnictwo ekologiczne, chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • MINISTER ROLNICTWA BĘDZIE WNIOSKOWAŁ DO KE O POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY

Minister rolnictwa w styczniu 2018 r. zapowiedział, że zwróci się do KE o pomoc dla hodowców świń w związku ze spadkiem opłacalności tej produkcji. Zapowiedział też, rozszerzenie programu bioasekuracji na cały kraj z powodu rozprzestrzeniania się ASF.

Z danych resortu rolnictwa wynika, że średnia cena skupu świń rzeźnych (w najwyższej klasie S) wyniosła 4,36 zł za kg wobec 4,42 zł/kg w końcu grudnia ub.r. Oznacza to spadek o 1,3 proc. W drugim półroczu 2017 r. przeciętna cena trzody wyniosła 4,99 zł/kg, tj. była o 3 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek cen trzody i wzrost cen zbóż wpłynęły na pogorszenie opłacalności chowu.Sytuacja na rynku wieprzowiny pogarsza się, spadają ceny skupu świń. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że po trwającej 14 miesięcy (od maja 2016 r. do czerwca 2017 r.) wzrostowej tendencji cen trzody w Polsce, w drugiej połowie ub.r. rozpoczął się spadek cen, który nasilił się w IV kwartale.

Eksperci IERiGŻ przewidują się, że w 2018 r. nastąpi dalsze pogorszenie warunków chowu trzody. Ceny trzody będą obniżały się, a ceny zbóż rosły. Można się spodziewać się, że w marcu cena trzody w Polsce może kształtować się w przedziale 4,40-4,50 zł/kg, a w czerwcu może wynieść ok. 5 zł/kg. Takie ceny byłyby o ok. 10 proc. niższe od cen z analogicznych miesięcy 2017 r. Wzrost cen zbóż o ok. 10 proc. może powodować dalsze pogorszenie się opłacalności chowu, co wpłynie na zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej. 

Źródło: www.agronews.com.pl

 • POSZKODOWANI SADOWNICY ZNÓW POWALCZĄ O WSPARCIE

W styczniu 2018 r. ruszył nabór wniosków o wsparcie dla producentów owoców w związku z rosyjskim embargiem. Będą je przyjmowały biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poszkodowani przez rosyjskie embargo sadownicy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego za przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. W przypadku Polski, w ramach tych operacji przewidziano możliwość wycofania z rynku 75 565 ton jabłek i gruszek, 425 ton śliwek oraz 510 ton brzoskwiń i nektarynek.

Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. zasady funkcjonowania systemu wsparcia są podobne do poprzednich mechanizmów wsparcia sektora ogrodniczego, uruchomionych w związku z rosyjskim embargo. Na podstawie przepisów krajowych organizacje producentów owoców i warzyw oraz producenci indywidualni będą mogli dokonywać operacji wycofania z rynku.

Źródło: K.  Szałaj, www.agronews.com.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter