Skarby w zbiorach CBR

Katarzyna Rozmarynowska

Ogrody odchodzące...? : z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945

Gdańsk 2017

Monografia poświęcona gdańskim ogrodom publicznym: promenadom spacerowym, parkom i zieleńcom, zawiera historię prawie czterdziestu miejskich ogrodów – od Błędnika (1708) po modernistyczne zieleńce z lat trzydziestych XX wieku. Czytelnik znajdzie tu również informacje o sposobie zarządzania zielenią miejską i postaciach związanych z miejscowym ruchem ogrodniczym, a także, w zarysie, tło kulturowe pojawienia się w miastach ogólnodostępnej zieleni publicznej.

Książka ma charakter naukowy, przeznaczona jest jednak dla szerokiego grona czytelników. Wszechstronny i obszerny materiał ilustracyjny (archiwalne ryciny, mapy i pocztówki oraz współczesne zdjęcia i rysunki) sprawia, że praca ta może służyć jako bogaty w informacje przewodnik po gdańskich ogrodach.

 

Edyta Borucka

W szkatułach zieleni : europejski ruch miast ogrodów 1903-1930

Warszawa 2014

Książka jest pierwszym syntetycznym opracowaniem na temat europejskiego ruchu miast ogrodów, który zaważył na XX-wiecznej architekturze, urbanistyce i architekturze krajobrazu. Wypełnia znaczącą lukę w badaniach na temat ruchu i jest przeznaczona dla architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, socjologów, historyków sztuki i architektury oraz wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania przestrzeni miejskich, znaczeniem przestrzeni otwartych i zielonych, życiem między budynkami. Dzięki porównawczej prezentacji wybranych realizacji europejskich może być również ważnym i interesującym materiałem dla europeistów.

 

Małgorzata Szafrańska

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

Warszawa 2017

Publikacja jest pierwszą monografią ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. Obejmuje okres od XV w. do chwili obecnej, kiedy trwają prace nad rewaloryzacją Ogrodu Dolnego. Książka wydana jest w pięknej szacie edytorskiej, w postaci albumu w dużym, prostokątnym formacie, w oprawie twardej z kredową oklejką. Posiada atłasową zakładkę. Jest bogato ilustrowana. Czytelnik znajdzie w niej obszerną bibliografię, indeks osób i streszczenie w języku angielskim. 

 

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk, Wojciech Brzezowski

Ogrody na Śląsku. T. 1 Od średniowiecza do XVII wieku

Wrocław 2014 

Książka wypełnia dotkliwą lukę w historiografii ogrodów Śląska i Wrocławia, zarówno dzięki oryginalnym analizom źródłowym dokumentów, w tym ikonografii, jak i dzięki rejestracji i stratygrafii zachowanych śladów terenowych. Stało się to podstawą sugestywnego obrazu ich początkowej formy, jak również rekonstrukcji idei, które miały realizować. Ujęte jest to na szerokim tle porównawczym, w czym Autorom pomogła ich rozległa wiedza, udokumentowana licznymi, szczegółowymi badaniami, jak i umiejętność konstruowania syntez w oparciu o dotąd nieodkryte bądź niedocenione ślady.

 

Helena Maria Grad, Małgorzata Kostuchowska

Podkarpacie : ogrody historyczne

Rzeszów 2008

Historia ogrodów na terenie obecnego Podkarpacia jest bardzo bogata. Właśnie tutaj w ubiegłych stuleciach powstały wyjątkowe założenia ogrodowe, które nadal urzekają pięknem. W albumie pokazano te najbardziej reprezentatywne, zrealizowane przy ważnych rezydencjach, jak Łańcut, Baranów Sandomierski, Krasiczyn, oraz dziś już mniej znane - w Dukli, Zarzeczu, Wiśniowej, Pełkiniach... Opowieść o ogrodach to również historia ludzi, którzy je tworzyli. Zapraszamy zatem na spacer wśród wiekowych drzew i poszukiwanie śladów króla Jana III Sobieskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, Magdaleny Morskiej, Piotra Michałowskiego, księcia Witolda Czartoryskiego, Marii Konopnickiej i wielu innych.

 

Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan

Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego

Słupsk 2005

Celem pracy była ocena aktualnego stanu zachowania wybranych założeń dworsko-parkowych Pomorza Środkowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na najcenniejsze okazy zachowanej dendroflory oraz pokazanie współczesnego stanu zachowania dawnych siedzib rodów niemieckich – niegdysiejszych właścicieli tych dóbr. Motywem do napisania tej książki był fakt, że w trakcie badań i obserwacji terenowych wielu założeń dworsko-parkowych okazywało się, że istniejące ich opisy są niepełne, często pobieżne lub ze względu na czas, jaki minął od ostatniego ich opracowania, już nieaktualne. Badania terenowe prowadzono zasadniczo od maja do września w latach 2002-2004, w obrębie czterech mezoregionów: Wybrzeża Słowińskiego, Doliny Łeby, Równiny Sławieńskiej i Wysoczyzny Damnickiej, a w niektórych parkach powtórzono je jeszcze wiosną 2005 roku. W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących 73 obiekty wpisane do rejestru zabytków.

 

Barbara Bożętka

Parki i ogrody historyczne w krajobrazie województwa wielkopolskiego

Poznań 2007

Zagadnienia poruszone w książce:

  • Podstawowe aspekty struktury i funkcji krajobrazu
  • Rola, jaką wybrane zespoły parkowo-dworskie odgrywają w postrzeganiu i doświadczaniu krajobrazu
  • Miejsce badanych obiektów w świadomości ludności miejscowej, a także znaczenie, jakie mają dla kształtowania reakcji estetycznych
  • Barokowy dwór polski jako element krajobrazu o funkcji identyfikacyjnej 
 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter