Aktualności

 • WNIOSKI NA ZALESIANIE

Od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, ale też jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 • DO KOŃCA KADENCJI BĘDZIE UCHWALONA USTAWA GÓRSKA

Minister rolnictwa zapowiedział, że do końca kadencji rządu ma być gotowa tzw. ustawa górska, wspierająca małe gospodarstwa rolne w górach, turystykę i promująca lokalną kulturę.

W grudniu bieżącego roku ma pojawić się informacja o stanie realizacji ustawy górskiej.

Źródło: Agroserwis 2018 nr 9

 • JUŻ PONAD 2 TYS. PRZYPADKÓW ASF W POLSCE

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował pod koniec kwietnia o wystąpieniu blisko 60 nowych przypadków ASF w Polsce. Tym samym łączna liczba przypadków choroby w populacji dzików przekroczyła od lutego 2014 r., czyli od momentu pojawienia się wirusa na terenie naszego kraju – dwa tysiące.

Źródło: Agroserwis 2018 nr 9

 • STANOWISKO POLSKI W SPRAWIE NEONIKOTYNOIDÓW

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzeń ograniczających możliwość stosowania substancji czynnych imidachlopryd, klotianidyna i tiametoksam wyłącznie do szklarni. Tego rodzaju ograniczenia mają zapewnić zminimalizowanie emisji neonikotynoidów do środowiska, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dla owadów zapylających.

Polska popiera ograniczenie w stosowaniu tych substancji czynnych pod warunkiem umożliwienia zaprawiania buraka cukrowego, przy uwzględnieniu środków ograniczających ryzyko związane z uprawami następczymi. W opinii Polski, propozycja stosowania substancji czynnych imidachlopryd, klotianidyna i tiametoksam, oprócz szklarni, powinna zostać rozszerzona o możliwość zaprawiania buraka cukrowego.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • POLSKI DRÓB DOPUSZCZONY NA TAJWAŃSKI RYNEK

Władze Tajwanu uznały Polskę za kraj wolny od epidemii grypy ptaków (HPAI). Zgodnie z informacją uzyskaną od służby weterynaryjnej Tajwanu BAPHIQ dopuszczony został import każdego rodzaju drobiu pochodzącego z uboju dokonanego od dnia 19 kwietnia 2018 r. włącznie.

Źródło: www.minrol.gov.pl

ZMIANA USTAWY O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

8 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec. Obecnie kary te wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To najważniejsza zmiana wprowadzona tą nowelą ustawową.

Zmiana ta jest uzasadniona, bo podmioty skupujące mleko przekazują informacje miesięczne o ilości skupionego mleka KOWR, a ponadto instytucja ta kontroluje te podmioty pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku i jest upoważniona do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych informacji o ilości skupionego mleka w danym miesiącu.

Ponadto, właściwe organy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą nakładały kary pieniężne na podmioty skupujące mleko za nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu skupu tego surowca dyrektorowi generalnemu KOWR (obecnie jest to kompetencja ARiMR).

Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR. Przewidziano także zastąpienie w tych wnioskach numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców numerem w ewidencji producentów. Doprecyzowano też właściwość miejscową organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • ZMIANA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

Prezydent RP 8 maja podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Celem zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jest uregulowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocnika rolnika przy zbiorach. Z tego względu w ustawie dodano nowy rozdział 7a „Umowa o pomocy przy zbiorach”, w którym określono najważniejsze elementy treści takiej umowy, i stwierdzono, że wykonywanie czynności na jej podstawie nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy, a także przyjęto, iż w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 7a ustawy do umowy o pomocy przy zbiorach, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W konsekwencji, ustawa stworzyła nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie, po pierwsze, „zatrudniania na czarno” pomocników rolników, a po drugie, zawierania z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, ale przede wszystkim nie są objęte ubezpieczeniem. Rozstrzygnęła również o tym, że pomocnik rolnika przy zbiorach podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu (zdefiniowała wypadek przy pracy pomocnika rolnika), chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia społecznego (w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach) oraz opłacania składki, należnej za dany miesiąc, na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (bez wezwania, do 15 dnia następnego miesiąca).

Źródło: Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych

 • WIĘCEJ ODZYSKU

Nowe przepisy, które poprał Europarlament zakładają, że do 2025 r., co najmniej 55% odpadów komunalnych (domowych i z przedsiębiorstw) ma być poddawane recyklingowi. Do 2030 r. cel ten ma wzrosnąć do 60%, a do 2035 r. do 65%. Z kolei do 2025 r. 65% materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 r. - 70%.

Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 r., w Polsce, w 2016 wynosił on 37%. Do 2025 r., tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą zbierane osobno. Do 2024 r. śmieci ulegające biodegradacji również będą zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu, poprzez kompostowanie.

Zgodnie z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30% do 2025 r. i o 50% do 2030 r.

Źródło: A. Kozłowska, Agro Serwis 2018 nr 9

 • DOPŁATY 2017

Do 19 kwietnia 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 r. 12,15 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiła do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które Agencja wypłacała od 16 października do 30 listopada 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70% kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności upłynął 30 czerwca 2018 r.

Źródło: Trzoda Chlewna 2018 nr 5

 • KOWR: NIECO POTANIAŁY PAŃSTWOWE GRUNTY ROLNE

PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że o 4% w skali roku potaniały państwowe grunty rolne. Dodał, że w 2017 r. średnia cena hektara państwowych gruntów rolnych wyniosła 32,2 tys. zł. KOWR, który jest następcą Agencji Nieruchomości Rolnych zauważa, że od 2004 r. ceny gruntów rolnych wyraźnie wzrosły. Dotyczyło to wszystkich grup obszarowych i regionów kraju. Dopiero w 2017 r. nastąpił nieznaczny spadek cen wobec 2016 r. Jak wyjaśnił KOWR, jest to związane z tym, iż sprzedawane są zazwyczaj mniejsze działki o słabej klasie ziemi, a głównym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa. KOWR w 2017 r. sprzedał około 4 tys. ha, a w 2016 r. 17,7 tys. ha. Najwyższe średnie ceny za 1 hektar uzyskano w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, odpowiednio 60,2 tys. zł/ha i 54,5 zł/ha.

Źródło: Trzoda Chlewna 2018 nr 5

 • NOWA BROŃ DO WALKI Z OMACNICĄ PROSOWIANKĄ

Decyzją resortu rolnictwa z maja 2018 roku do programu chemicznej ochrony kukurydzy zwyczajnej (roślina rolnicza) oraz kukurydzy cukrowej (roślina warzywna, małoobszarowa) przed omacnicą prosowianką została włączona nowa substancja czynna – chlorantraniliprol. Jest to związek chemiczny z grupy antranilowych diamidów, będący neurotoksyną. Na szkodnika działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

Zdaniem ekspertów Instytutu Ochrony Roślin, rozszerzenie rejestracji chlorantraniliprolu o kukurydzę pozwoli skutecznie zwalczać omacnicę prosowiankę (gąsienice, ale także i jaja, jeżeli ciecz robocza dotrze pod spód liści). Nowa substancja wpisuje się w koncepcję zapobiegania wytwarzania się odporności u tego szkodnika. Chlorantraniliprol może być stosowany jeden raz w sezonie wegetacyjnym w uprawach kukurydzy zwyczajnej oraz dwa razy w zasiewach kukurydzy cukrowej. Okres karencji na obu rodzajach kukurydzy to 7 dni. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania preparatu w kukurydzy wynosi 125 ml na 1 ha, przy użyciu 300-400 l wody na hektar.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • LATEM CENY SKUPU BROJLERÓW MOGĄ BYĆ NAJWYŻSZE OD LAT

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz prognozuje, że w tym roku, w miesiącach letnich,  ceny żywca kurcząt rzeźnych mogą w skupie sięgnąć poziomów niewidzianych na polskim rynku od kilku lat. Wszystko za sprawą blokowania przez Unię Europejską importu mięsa z Brazylii. W zeszłym roku z tego kraju Unia Europejska zaimportowała aż o 100 tys. ton mniej mięsa drobiowego niż w roku 2016. Obecnie, tylko po pierwszych dwóch miesiącach roku, Brazylijczycy byli zmuszeni zmniejszyć swoje dostawy o pond 41 tys. ton. Taka sytuacja powoduje, że miejsce mięsa z Ameryki Południowej zajmuje, między innymi, mięso z Polski.

Przypomnijmy, że Brazylia zamierza wystąpić o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie pogwałcenia przepisów handlu międzynarodowego przez Unię Europejską. Chodzi o zablokowanie eksportu do Europy z zakładów należących do największej firmy przetwarzającej mięso drobiowe na świecie, brazylijskiego BRF. Brazylijczycy twierdzą, że blokada eksportu nie jest podyktowana względami sanitarnymi lecz jest wyrazem niezgodnej z przepisami WTO polityki protekcjonistycznej Unii Europejskiej. Brazylijski eksport mięsa kurcząt rzeźnych do Europy ma około 7,3 procent udziału w eksporcie mięsa brojlerów z tego kraju ogółem.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • BĘDZIE NABÓR WNIOSKÓW NA TRZY OBSZARY „MODERNIZACJI”

ARiMR podaje, że od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) i produkcją bydła mięsnego (obszar C). W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:

 • 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt
 • 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego

Na „Modernizację” jest 9 906 812 881,73 zł, dotąd zawarto 13 517 umów na 2 816 134 831,07 zł, co stanowi 28,43% wykorzystania limitu. Zrealizowano 5 235 płatności na kwotę 806 699 366,94 zł, co stanowi 8,13% limitu.

Źródło: www.farmer.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter