STAN POLSKICH RZEK – MONITORING

Rzeki to jedne z nielicznych na Ziemi miejsc, w których zachowały się cenne, nienaruszone przez człowieka ekosystemy. Niestety często stają się też składowiskiem toksycznych chemikaliów, produkowanych przez zakłady przemysłowe i miasta. Problem dotyka również rzek w Polsce, gdzie notuje się znaczne zanieczyszczenia.

Źródłem zanieczyszczenia rzek w Polsce są ścieki komunalne z miast i osiedli, różnorodne ścieki przemysłowe spływające do rzek z zakładów produkcyjnych, czy ścieki pochodzące z rolnictwa. Szczególnie toksyczne są ścieki przemysłowe, niosące ładunek metali ciężkich, substancje ropopochodne, azotany i fosforany, benzen, fenole, cyjanki, formaldehyd. Efektem ich działania jest degradacja ekosystemów rzecznych i kumulacja toksyn w organizmach roślin i zwierząt.

Gałęziami przemysłu, które najbardziej zanieczyszczają środowisko są: górnictwo, energetyka, przemysł chemiczny i lekki, hutnictwo, przemysł maszynowy oraz drzewny. Pewna ilość zanieczyszczeń przedostaje się do wód także z zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. W wyniku zanieczyszczeń rzek przez wszystkie wyżej wymienione źródła, stan czystości wód, jak wykazują regularnie przeprowadzane, przez odpowiednie służby ochrony wód, badania, ulega stale poważnemu pogorszeniu.

Badanie stanu rzek w Polsce

Za badanie i ocenę stanu rzek w Polsce odpowiada Państwowy Monitoring Środowiska, tak wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. ), przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Głównym celem tego zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędną do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód rzecznych określają rozporządzenia do ustawy - Prawo wodne. Monitoring realizowany jest w oparciu o wyznaczone tzw. jednolite części wód, które należy rozumieć jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych, stanowiące podstawową jednostkę gospodarowania wodami.

Rzeki, ze względu na czystość płynącej z nich wody, można podzielić na trzy klasy:

 • Klasa 1. Wody tej klasy mogą być używane przez ludność bez specjalnego uzdatniania, występują zaledwie na około 10% długości naszych rzek.
 • Klasa 2. W wodzie tej klasy możliwe jest życie większości gatunków ryb i dopuszczalna jest kąpiel, płyną w 31% długości polskich rzek.
 • Klasa 3. Wody tej klasy (około 26% długości rzek) nadają się po ich uzdatnieniu do celów przemysłowych oraz do nawodnień rolniczych.
 • Pozostałe 33% stanowią wody nie odpowiadającej żadnym normom. Ich ewentualne użytkowanie wymaga bardzo kosztownego uzdatniania.

Monitoring wód w rzekach (w tym zbiorniki zaporowe) jest prowadzony w 4 rodzajach monitoringu: Diagnostycznym. Operacyjnym. Badawczym. Obszarów chronionych. Monitoring prowadzony jest w cyklach powiązanych ściśle z cyklem gospodarowania wodami (6-letnie). Aktualny cykl wodny to okres lat 2010-2015, przed nim miała miejsce ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących w latach 2010-2012. Kolejny cykl wodny, który wciąż trwa przypada w latach 2016-2018.

Wyniki z lat 2010-2012

W 2012 roku badaniami monitoringowymi objęto oraz oceniono 1815 jednolitych części wód oraz dodatkowo 10 zbiorników zaporowych nie będących odrębnymi częściami wód.   W dorzeczu Wisły, wśród naturalnych  jednolitych części wód, 22,7% osiągnęło stan dobry lub bardzo dobry, natomiast wśród sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód stan co najmniej dobry osiągnęło 35,2 % wód. Ocena stanu chemicznego wód w rzekach i zbiornikach zaporowych dokonana na podstawie monitorowanych jednolitych części wód pozwoliła sklasyfikować 589 wód rzecznych, z których 377 wykazało stan dobry, a 212 stan poniżej dobrego.

Wśród ocenianych  jednolitych części wód zły stan chemiczny spowodowany został przekroczeniami dopuszczalnych średnich oraz maksymalnych stężeń wskaźników z grupy substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Najczęściej przekroczenia dotyczyły średniego stężenia benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, maksymalnego stężenia rtęci, średniego stężenia kadmu oraz średniego stężenia rtęci.

Osady rzeczne

Na dnie rzek, w wyniku sedymentacji zawiesin mineralnych i organicznych pochodzących z erozji, a także składników wytrącających się z wody, powstają osady. W wielu lokalizacjach, w tworzeniu się osadów bierze także udział materiał wnoszony wraz ze ściekami przemysłowymi i komunalnymi oraz spływem powierzchniowym z terenów zurbanizowanych, przemysłowych i rolniczych. W osadach wodnych jest zatrzymywana większość potencjalnie szkodliwych metali i związków organicznych trafiających do wód powierzchniowych. Akumulowane są w nich pierwiastki, które miały lub mają obecnie szerokie zastosowanie w gospodarce m. in.: cynk, miedź, chrom, kadm, ołów, nikiel, rtęć. W osadach zatrzymywane są również trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i związki chloroorganiczne, takie jak np.: pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle (PCB).

Obecność wysokich zawartości potencjalnie szkodliwych składników w osadach ujemnie wpływa na jakość środowiska wód powierzchniowych. Zanieczyszczone osady mogą szkodliwe oddziaływać na zasoby biologiczne wód i często pośrednio na zdrowie człowieka. Występujące w osadach metale ciężkie i inne substancje niebezpieczne mogą akumulować się w łańcuchu troficznym do poziomu, który jest toksyczny dla organizmów wodnych, zwłaszcza drapieżników, a także mogą stwarzać ryzyko dla ludzi. Osady o wysokiej zawartości szkodliwych składników są potencjalnym ogniskiem zanieczyszczenia środowiska.

W zanieczyszczonych osadach wykrywane są najczęściej podwyższone stężenia pierwiastków mających zastosowanie w gospodarce lub uruchamianych do środowiska na skutek wysokotemperaturowego przetwarzania surowców, takich jak np.: arsen, chrom, miedź, nikiel, rtęć, cynk.

 • Arsen i jego związki wykorzystywane są w produkcji stopów z ołowiem i miedzią, katalizatorów, bakteriocydów, dodatków do pasz, leków, środków garbujących i środków do zabezpieczania drewna. Wprowadzany jest do środowiska także na skutek spalania węgli oraz stosowania nawożenia fosforowego.
 • Źródłem zanieczyszczenia osadów chromem jest odprowadzanie ścieków z galwanizerni, produkcji farb i lakierów, z zakładów przemysłu włókienniczego i skórzanego, a także stosowanie preparatów do zwalczania szkodników i impregnacji drewna. Zanieczyszczenie środowiska chromem jest także skutkiem jego emisji z hut stali nierdzewnych, żaroodpornych i stali stopowych, z zakładów przemysłu szklarskiego emalierskiego i ceramicznego.
 • Cynk jest uruchamiany do środowiska z wielu źródeł m.in. na skutek spalania węgla, przetwarzania rud cynkowo-ołowiowych, hutnictwa cynku oraz rolnictwa. Cynk i jego związki mają olbrzymie zastosowanie w gospodarce, np. w produkcji stopów z miedzią i glinem, do pokrywania wyrobów z żelaza i stali antykorozyjną powłoką, wykorzystywane są w produkcji farb i lakierów, lekarstw i kosmetyków, a także są stosowane jako wypełniacz i aktywator w przemyśle gumowym.
 • Do środowiska miedź wprowadzana jest na skutek spalania węgli, przetwarzania rud miedzi, hutnictwa miedzi, transportu, rolnictwa (mikronawóz, środki ochrony roślin, dodatek do pasz), rybactwa, a także w następstwie niszczenia przez czynniki atmosferyczne budynków oraz środków transportu podczas ich eksploatacji.
 • Zanieczyszczenie osadów wodnych kadmem spowodowane jest najczęściej przez odprowadzanie ścieków pochodzących z górnictwa, przeróbki i przetwarzania rud cynkowoołowiowych oraz ścieków z zakładów przemysłu metalurgicznego, elektronicznego.
 • Nikiel do środowiska jest wprowadzany przez zakłady przemysłu metalurgicznego (produkcja stopów), metalowego (powłoki antykorozyjne), elektrycznego (baterie), spożywczego (katalizatory), tworzyw sztucznych, włókienniczego.
 • Ołów wykorzystywany jest w produkcji przede wszystkim akumulatorów samochodowych, a także w produkcji lutów, łożysk, powłok kablowych, amunicji, barwników oraz past uszczelniających. Powszechne zanieczyszczenie osadów wodnych ołowiem zostało spowodowane przez wieloletnie globalne stosowanie czterometylku ołowiu w produkcji paliw.
 • Antropogenicznymi źródłami rtęci jest nie tylko jej przenikanie z procesów produkcyjnych, w których ona sama lub jej związki są wykorzystywane (zakłady przemysłu elektrotechnicznego, zakłady przemysłu chemicznego – produkcja chloru i sody, produkcja włókien sztucznych), ale przede wszystkim z zakładów, w których surowce podlegają wysokotemperaturowemu przetwarzaniu, a zawarta w nich rtęć uwalniana jest do atmosfery, przede wszystkim na skutek spalania paliw kopalnych oraz hutnictwa metali nieżelaznych.

Do związków organicznych akumulowanych w osadach i stanowiących największe zagrożenie dla środowiska należą związki takie jak:

 • polichlorowane bifenyle (PCB) - do środowiska są uwalniane podczas spalania węgli w elektrowniach, spalania odpadów szpitalnych, spalania węgla kamiennego i drewna w sektorze mieszkaniowym i komunalnym.
 • pestycydy chloroorganiczne - były wykorzystywane przez kilkadziesiąt lat do usuwania i niszczenia chwastów, do zwalczania pasożytów, a także do ograniczania strat płodów rolnych podczas ich magazynowania.
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - są uwalniane głównie podczas przetwarzania węgli kamiennych w koksowniach, spalania węgli w gospodarstwach domowych.

Większość związków chloroorganicznych np. PCB oraz pestycydy chloroorganiczne ze względu na wysoką prężność ich par, stosunkowo łatwo ulatniają się do atmosfery z gleb, wód powierzchniowych, osadników i składowisk odpadów, i z tego powodu ich atmosferyczna depozycja zarówno z suchymi jak i mokrymi opadami odgrywa ważną rolę w obiegu tych zanieczyszczeń w środowisku.

Badania osadów wodnych rzek i jezior wykonywane są w ramach podsystemu Państwowego Monitoringu Środowiska – Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych i obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Badania są wykonywane od 1990 roku. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu badań sprawuje Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Zdaniem ekologów bez dokonania radykalnych zmian w sposobie korzystania z wód osiągnięcie dobrego ich stanu nie będzie możliwe. Konieczne jest wyeliminowanie z wód najgroźniejszych substancji powodujących skażenie wód i żyjących w nich organizmów. Z zasobów rzek korzystamy wszyscy. Zanieczyszczając rzeki, zanieczyszczamy wodę którą pijemy i ciała ryb które zjadamy. Toksyczne substancje trafiające do rzek prędzej czy później wrócą do nas samych!

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródło:

 • Kobojek, S. Kobojek, Polskie rzeki i jeziora, Bielsko-Biała 2012
 • Iwaniak, Przetworzenie danych państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód powierzchniowych i opracowanie oceny stanu jednolitych części wód rzecznych w układzie dorzeczy w latach 2013 – 2015, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Morski w Gdyni, Gdynia 2016
 • Stan czystości rzek – na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2005-2006, oprac. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009
 • Żelazko, Z. Popek, Podstawy renaturyzacji rzek, Warszawa 2014
 • http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/rzeki/
 • http://www.gios.gov.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Gorylom górskim na ratunek

Goryle górskie są największymi małpami człekokształtnymi na świecie. Obecnie ich  populacja liczy około 880 osobników. Największym zagrożeniem dla przyszłości tych zwierząt jest kłusownictwo, choroby przenoszone przez człowieka i utrata naturalnych siedlisk.

Wygląd

Mianem goryli górskich (ang. Mountain Gorillas) są określane dwie wschodnie populacje goryli, które zamieszkują deszczowe lasy środkowej Afryki. Pierwsza z nich występuje w górach Wirunga na styku granic Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Rwandy na wysokościach 2225-4267 m n.p.m., natomiast druga na terenie Nieprzeniknionego Lasu  Bwindi w Ugandzie.

Goryl górski jest największym i najcięższym przedstawicielem ssaków naczelnych.  Dorosły samiec może osiągnąć do 1,9 metra wzrostu i ważyć nawet 220 kilogramów. Zasięg jego ramienia wynosi około 2,3 metra. Samice są dużo drobniejsze  – ich średnia waga to około 98 kilogramów, przy wzroście około 1,5 metra. Odbicia na nosie każdego goryla górskiego są unikatowe. Dorosłe samce mają bardziej wyraziste wypukłości na górze czaszki i u jej podstawy, nadające ich głowie kształt stożka. U dorosłych samic wypukłości te są dużo mniej widoczne, mają za to dłuższe zęby i szczęki.

Relacje w grupie

Goryle górskie to zwierzęta rodzinne. Żyją w stałych grupach liczących od kilku do kilkunastu osobników, maksymalnie 30.  Każda wspólnota składa się z samca dominującego (o srebrnym grzbiecie), kilku młodych, ale dojrzałych samców (o czarnych grzbietach), kilku samic z młodymi oraz młodzieży. Przywódca decyduje o czasie i miejscu odpoczynku oraz kierunku dalszej wędrówki stada. Pełni funkcję arbitra podczas sporów w obrębie grupy i chroni ją przed drapieżnikami. W momencie śmierci lub opuszczenia gromady przez jedną z matek przejmuje opiekę nad jej potomstwem,  niekiedy umieszczając młode w swoim gnieździe. Śmierć przywódcy może doprowadzić do rozłamu w grupie, jeśli w porę nie zostanie wyznaczony godny następca.

Goryle górskie nawiązują i wzmocnią relacje w grupie podczas odpoczynku. Odbywa się to  poprzez wzajemną pielęgnację sierści, czy wspólną zabawę z młodymi. W chwilach zagrożenia lub w celu wyrażenia swoich emocji, samce stają na tylnych nogach i wykonują rytuał zastraszania. Składa się on z określonych gestów: zwierzę wydaje okrzyki i pada na kolana, wyrywa z ziemi rośliny, wkłada do pyska, podnosi się i rozrzuca je dokoła siebie. Następnie tupie nogami i uderza pięściami w klatkę piersiową, biegnie w kierunku intruza, znów wyrywa rośliny i uderza w ziemię dłońmi.

Sposób porozumiewania się

Goryle porozumiewają się przy pomocy dźwięków. Zidentyfikowano ponad 20 odgłosów, z których każdy oznacza inny stan psychiczny i emocjonalny. Dźwięki klasyfikowane jako śpiew i szczekanie są używane najczęściej podczas podróży i wskazują na lokalizację poszczególnych członków grupy. Wydawane przez przywódców krzyki i wrzaski są sygnałem o zbliżającym się niebezpieczeństwie, natomiast głębokie, dudniące odgłosy są wyrazem zadowolenia; można je usłyszeć zwłaszcza podczas karmienia i odpoczynku.

Umiejętności

Zwierzęta te potrafią posługiwać się prostymi narzędziami – kijami strącają owoce z drzew, kamieniami miażdżą twarde nasiona. Bywa, że chronią głowy przed słońcem, kładąc na nich duże liście. Doświadczony przywódca stada  potrafi uwolnić swoich podopiecznych z sideł zastawionych przez kłusowników.

Potomstwo

Goryl górski zaraz po urodzeniu waży około 1,8 kg. Przez kilka pierwszych miesięcy potomstwo przebywa pod opieką matki, która nosi je na plecach. Małe goryle raczkują tak jak dzieci homo sapiens. Zaczynają chodzić około czwartego lub piątego miesiąca. Pomiędzy czwartym i szóstym miesiącem zaczynają jeść rośliny, a od ósmego miesiąca przyjmować stały pokarm. Matka karmi swoje potomstwo mlekiem do trzeciego roku życia. Samice goryla górskiego rodzą jedno młode co 6-8 lat.

Około jedenastego roku życia większość samców goryli górskich i część samic opuszcza grupę swoich rodziców. Proces separacji jest powolny. Rozpoczyna się stopniową separacją od innych członków stada, aż do całkowitego opuszczenia grupy.

Odżywianie

Goryle górskie żywią się głównie roślinami. Podstawą ich diety są liście, pędy i łodygi. Oprócz tego zjadają korę, korzenie, kwiaty, owoce i małe bezkręgowce. Z racji swojej potężnej postury muszą dostarczać swojemu organizmowi duże ilości pożywienia. Dlatego większość swojego życia spędzają na żerowaniu. Już wczesnym rankiem wyruszają w kierunku poszukiwania pokarmu, około południa robią sobie przerwę, a po odpoczynku ponownie wyruszają na żer. Dorosłe samce potrafią zjeść do 35 kg roślin dziennie, natomiast  samice – około 18 kg.

Zagrożenie i ochrona

Populacja wszystkich goryli górskich szacowana jest na około 880 osobników. Największym zagrożeniem dla przyszłości tych zwierząt jest kłusownictwo, choroby, utrata naturalnych siedlisk, wojny i nielegalny handel. Środowisko ich życia znajduje się na wyjątkowo niestabilnych politycznie terenach Afryki. Lasy, które zamieszkują stanowią bazę dla lokalnych partyzantów.

Młode goryle górskie są chwytane przez łowców i sprzedawane do ogrodów zoologicznych, sklepów ze zwierzętami oraz prywatnych kolekcjonerów. Rocznie w sidła kłusowników wpada co najmniej siedem osobników. Walka z kłusownictwem oraz nielegalnym handlem jest bardzo trudna, bowiem działania te stanowią podstawowe źródło utrzymania dla milionów ludzi. Pochwycone zwierzęta trafiają najczęściej na rynek azjatycki. Do niedawna zabicie goryla było dla mieszkających w lasach Pigmejów dowodem męstwa i oznaką wejścia w dorosłość. I chociaż zwierzęta znajdują się pod opieką strażników, uśmiercanie małp w ten sposób zdarza się do dnia dzisiejszego.

Węgiel drzewny to największe zagrożenie dla naturalnych siedlisk goryli górskich. Surowiec ten stanowi podstawowe źródło energii dla tamtejszej ludności, jest także ważnym źródłem dochodu dla licznych, zwalczających się ugrupowań. W celu ratowania lasów i mieszkających tam zwierząt prowadzona jest akcja intensywnego sadzenia drzew wokół Parku Narodowego Wirunga. Nowe nasadzenia mają stać się źródłem opału dla lokalnych mieszkańców.

Goryle górskie tracą swoje siedliska także na skutek rabunkowej wycinki drzew na potrzeby rolnictwa, z powodu budowy dróg i prowadzenia działalności przemysłowej. Zwiększona emisja dwutlenku węgla do atmosfery generowana przez tego typu przedsięwzięcia powoduje niszczenie lasów, w których żyją goryle.

W celu ochrony tego zanikającego gatunku niezbędna jest kompleksowa ochrona środowiska, wliczając w to ekoturystykę, zwiększona liczba patroli czuwających nad bezpieczeństwem zwierząt oraz dbałość o zachowanie ich naturalnych siedlisk.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Literatura:

 1. Skubała P.: Niepewny los goryli górskich. Aura 2018 nr 5, s. 24-25.
 2. Goryle – włochaci kuzyni z Gór Mglistych. National Geographic Polska z dnia 03.04.2009 [dokument elektroniczny].
 3. Goryl górski - opis, występowanie. Dokument dostępny w Word Wide Web: ekologia.pl
 4. Goryl górski. Dokument dostępny w Word Wide Web: www.big-amimals.com
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter