Aktualności

 • I PÓŁROCZE 2019 R. – WOLNIEJSZY WZROST PRODUKCJI

Przewiduje się, że w I półroczu 2019 r. produkcja mięsa drobiowego zwiększy się do ok. 1510 tys. ton, tj. około 4%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Sprzedaż zagraniczna będzie większa o około 8%, a import o około 3%. Sprzedaż handlu detalicznego wzrośnie o prawie 2,5%. W I połowie 2019 r. prognozowany jest przyrost podaży mięsa drobiowego o około 59 tys. ton.

Źródła: Hodowca Drobiu 2018 nr 12

 

 • ALARMUJĄCY RAPORT NIK!

3 stycznia 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli podała wyniki kontroli dotyczące ilości spożywanych dodatków do żywności. Wynika z nich, że ponad 2 kg – tyle przeciętny konsument spożywa w ciągu roku dodatków do żywności oznaczonych różnego rodzaju „E”. Produkty spożywcze nafaszerowane są np. konserwantami, przeciwutleniaczami, emulgatorami, czy wzmacniaczami smaku. Tymczasem brakuje właściwego nadzoru nad ich stosowaniem – alarmuje NIK. Z badania wynika, że w jednym dniu można przyswoić nawet 85 różnych E. W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, ok. 70 proc. diety przeciętnego konsumenta stanowi żywność przetworzona w warunkach przemysłowych, zawierająca substancje dodatkowe. Są to substancje, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność i nie są stosowane jako charakterystyczny składnik żywności. Aktualnie, dopuszczonych do stosowania w żywności jest ponad 330 dodatków, które w produktach spożywczych mogą pełnić 27 różnych funkcji technologicznych.

Źródło: https://agronews.com.pl

 • NOWE ODMIANY

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych poinformował o rejestracji nowych odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020. W rejestrze znalazło się 16 innowacyjnych odmian rzepaku ozimego oraz 2 odmiany gorczycy białej.

Rzepak ozimy: Gemini (odmiana populacyjna), odmiany mieszańcowe - Claudio KWS, DK Exporter, Neon, Ambassador, Artemis, Aurelia, Dominator, Duke, Attraction, Luciano KWS, INV1188, SY Florian, Dynamic, Riccardo KWS, Crocodile (odmiana tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce)

Gorczyca biała: odmiany ogólnoużytkowe – Gracja, MHR Palma.

Źródło: https://agronews.com.pl

 • PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NAWOZACH I NAWOŻENIU PRZYJĘTY!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego. Przyjęto, że produkty pofermentacyjne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu w Polsce – produkowane w naszym kraju lub przywożone z państw unijnych – trzeba będzie zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wykaz wprowadzanych do obrotu produktów pofermentacyjnych będzie publikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Źródło: Kamila Szałaj,  https://agronews.com.pl

 • ARIMR ZNOWU WYPŁACA POMOC SUSZOWĄ

ARiMR wznowiła wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę rekompensat. Powodem było wyczerpanie przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Początkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji wpłynęło bowiem w ubiegłym roku 334 749 wniosków.  Wszystkie dotyczyły wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Rząd na wniosek ministra rolnictwa podjął więc decyzję o zwiększeniu o ponad 700 tys. zł puli środków na rekompensaty. Do 4 lutego 2019 r.  otrzymało je łącznie 211 091 rolników. Na ich konta ARiMR przekazała prawie 1,6 mld zł. Od 28 stycznia do 4 lutego Agencja zrealizowała 26 148 płatności na kwotę ponad 201 mln zł.

Źródło: Kamila Szałaj,  https://agronews.com.pl, www.arimr.gov.pl

 • POWSTAJE POLSKA GIEŁDA SPOŻYWCZA

Projekt Polska Giełda Spożywcza wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Dąży do tego, aby polskie rolnictwo mogło w pełni wykorzystywać swój potężny potencjał, swoje możliwości produkcyjne. Nazwa powstającej giełdy to - Platforma Żywnościowa SELLFOOD. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

Platforma Żywnościowa jest przedsięwzięciem ujętym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  Realizowana będzie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) GOSPOSTRATEG przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa − lider projektu; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aktualnosci

PROJEKT USTAWY O OZNAKOWANIU PRODUKTÓW BEZ GMO

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt reguluje zasady znakowania żywności i pasz, jako wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Zaproponowane rozwiązania służą realizacji rządowego „Planu dla Wsi”. Nowe przepisy zakładają, że konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz, jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Dzięki temu będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów. Zgodnie z projektem, nadzór nad stosowaniem znakowania „wolne od GMO” powierzony zostanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Handlowej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aktualnosci

 

 • ZAPROSZENIE KE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno prostych, jak i takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich. W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe czy procedura składania wniosków. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2019 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aktualnosci

 • PROGRAM „MAMA 4 +”

Program „Mama 4+”, czyli tzw. emerytura matczyna, została przyjęta przez Sejm i Senat. Proponuje się przyznanie takich świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. Świadczenie dotyczyć będzie osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeń, jak również tych które pobierają rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Będzie to świadczenie nieskładkowe o specjalnym charakterze, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo będzie powiązane z ryzykiem starości. O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aktualnosci

 • POLACY NAJGORSI W EUROPIE…

Poziom generowanego przez nas zanieczyszczenia powietrza już od wielu lat stawia Polaków w czołówce największych trucicieli w Europie. Duszący smog otulający polskie miasta i wsie daje świadectwo naszej nieświadomości, a nawet ignorancji problemu. Polskie rolnictwo ma w tym niestety swój spory udział. Rolnictwo emituje do atmosfery gazy cieplarniane oraz pyły, odory i związki chemiczne ulatniające się podczas zabiegu z nadmiernym użyciem środków ochrony roślin, tj.

 • dwutlenek węgla (CO2) – pojawia się w powietrzu m.in. w wyniku spalania węgla, biomasy, gazu, oleju napędowego i opałowego oraz jako produkt procesów gnilnych i kompostowania;
 • metan (CH4) – towarzyszy hodowli zwierząt, ulatnia się z niehigienicznie prowadzonych budynków gospodarskich;
 • podtlenek azotu (N2O) – powstaje w glebie nawożonej azotem, w której zachodzi proces nitryfikacji i denitryfikacji, a także w wyniku spalania paliw kopalnianych oraz biomasy;
 • tlenki azotu – powstają w wyniku spalania kopalin i biomasy oraz w efekcie utleniania amoniaku (obornik, gnojówka, gnojowica);
 • zapylenie powietrza – jest efektem nieodpowiednio wykonywanych prac agrotechnicznych, podczas których cząsteczki gleby, biomasy (kurz roślinny), unoszą się w powietrzu, pojawia się również podczas spalania śmieci, paliw, resztek roślinnych;
 • odór – powstaje wskutek procesów gnilnych, czyli mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych przy ograniczonym dostępie tlenu;

Kluczem do sukcesu w rozwiązaniu problemu emisji zanieczyszczeń powietrza przez gospodarstwo rolne jest świadomość rolnika, jego indywidualna odpowiedzialność nie tylko wobec środowiska, ale przede wszystkim społeczeństwa. 

Źródło: M. Wańkowicz

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

 https://agronews.com.pl

 • EKSPORT POLSKIEJ ŻYWNOŚCI IDZIE NA REKORD

Wartość eksportu polskiej żywności za 2018 rok prawdopodobnie znacznie przekroczy 29 mld euro, co będzie najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii. Polscy producenci, aby rozwijać się na zagranicznych rynkach, muszą cały czas utrzymywać wysoką jakość i konkurencyjną, niską cenę. Istotna jest przy tym odpowiedzialna produkcja, którą wymuszają oczekiwania konsumentów. Zdrową żywność przynajmniej raz w tygodniu kupuje już 40 proc. Polaków – wynika z badań zleconych przez De Heus.

Źródło: M. Nowak,  https://agronews.com.pl,

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter