Aktualności

 • RYNEK RZEPAKU NA STARCIE WEGETACJI

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) szacuje powierzchnię obsianą rzepakiem w Unii Europejskiej pod zbiory w 2019 r. na poziomie 5,8 mln ha, tj. o 18% niższym od notowanego rok wcześniej. Byłoby to najmniej od sezonu 2006/2007.

Pomimo niekorzystnych warunków panujących w okresie siewów jesienią 2018 r., w większości regionów stan przezimowania plantacji rzepaku jest oceniany jako dobry. Większe problemy wystąpiły jedynie w Rumunii, gdzie blisko połowę plantacji po zimie zlikwidowano. Zakładając średni poziom plonów i zmniejszony areał, w 2019 r. przewiduje się wyraźny spadek zbiorów rzepaku w UE. Jeżeli popyt wewnętrzny będzie zbliżony do notowanego w poprzednim sezonie, to zbilansowanie rynku będzie wymagało wzrostu importu nasion rzepaku i innych oleistych.

Źródło: Nowoczesna Uprawa 2019 nr 5

 • ZIEMNIAKI Z NASZĄ FLAGĄ

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zostało przekazane w kwietniu do publikacji. Celem nowelizacji jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym.

Informacji wskazującej państwo pochodzenia będzie towarzyszyć wizerunek flagi tego państwa. Informacja będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem tych, których opakowania oznakowano logo „Produkt Polski”), jak i sprzedawanych na wagę.

Rozporządzenie zostało przygotowane w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministrem Zdrowia.

Źródło: Nowoczesna Uprawa 2019 nr 5

 • IJHARS PRZEJMUJE CZĘŚĆ OBOWIĄZKÓW IH

Całość zadań związanych z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie powierzona IJHARS (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje powstanie jednego organu urzędowej kontroli żywności – działającego zarówno na etapie produkcji, jak i w obrocie detalicznym.

Do kompetencji IJHARS należeć będą kompetencje IH (Inspekcja Handlowa) związane z kontrolą żywności. IJHARS będzie teraz sprawdzać też zgodność działalności z określoną w ewidencji, prawidłowość stosowania przepisów w zakresie uwidaczniania cen za oferowane artykuły rolno-spożywcze oraz świadczone usługi gastronomiczne. Organy IJHARS będą jedynymi właściwymi do wymierzania kar pieniężnych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Uzyskają wgląd do informacji podatkowych.

Źródło: www.farmer.pl

 • UOKIK MA KONTROLOWAĆ FIRMY SKUPUJĄCE OWOCE PO CENACH ZANIŻONYCH

Według proponowanych przez resort rolnictwa przepisów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie mógł kontrolować firmy skupujące np. owoce po cenach niższych od sugerowanych. Jeżeli okaże się, że przetwórca wykorzystuje swoją pozycję rynkową zostanie na niego nałożona kara finansowa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jak poinformował resort rolnictwa, w projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania polegające m.in. na objęciu ogniw pośredniczących w dystrybucji surowców rolnych (np. punktów skupu) wymogiem zawierania umów na wybranych rynkach. Ponadto przewiduje on nałożenie kar pieniężnych na obie strony umowy za niedotrzymanie minimalnego okresu obowiązywania umowy oraz minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy, w wysokości 10 proc. zapłaty za niedotrzymanie każdego z tych okresów. Za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy zaproponowano karę w wysokości 0,5 proc. zapłaty za produkty nabyte, za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 15 proc.

Według ministra Ardanowskiego rozwiązania w nim zaproponowane stanowią odpowiedź na oczekiwania środowisk rolniczych w zakresie wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu żywnościowym.

Źródło: www.farmer.pl

 • DO KIEDY NA KONTA ROLNIKÓW WPŁYNĄ PŁATNOŚCI OBSZAROWE PROW?

Ustalono datę początkową wypłaty płatności obszarowych PROW – od tego roku będzie to 1 grudnia. Projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli” przewiduje, że od 2019 roku płatności obszarowe z PROW będą wypłacane nie od 16 października, ale od 1 grudnia i będą mogły być wypłacane zaliczkowo od 16 października (zgodnie z przepisami unijnymi zaliczki te to 75 proc. należności, nie 50 proc., jak przy płatnościach bezpośrednich).

Źródło: www.farmer.pl

 • KILKADZIESIĄT NOWYCH PRZYPADKÓW ASF U DZIKÓW

W drugim tygodniu maja w Polsce potwierdzono ponad 40 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Blisko 2/3 z nich potwierdzono w okolicach aglomeracji warszawskiej, a także w województwie warmińsko-mazurskim, na Lubelszczyźnie, a po raz pierwszy od kilku tygodni także na Podlasiu.

W województwie mazowieckim przypadki choroby ulokowane były głównie w okolicach Warszawy. Dwa z nich potwierdzono w samej stolicy (na Wawrze). Poza tym przypadki pomoru wystąpiły także w powiatach: grójeckim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, siedleckim, sochaczewskim.

Na Warmii i Mazurach przypadki pomoru potwierdzono w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, giżyckim, gołdapskim, lidzbarskim, oleckim.

W województwie lubelskim przypadki afrykańskiego pomoru świń pojawiły się w powiatach: chełmskim, krasnostawskim, łęczyńskim, łukowskim, świdnickim. Na Podlasiu jeden przypadek choroby znaleziono w gminie Szudziałowo w powiecie sokólskim.

We wszystkich wspomnianych przypadkach, obecność wirusa potwierdzono w tkankach 82 zwierząt. Od początku roku w Polsce potwierdzono 1063 przypadki choroby.

Źródło: www.farmer.pl

 • ODSTRZAŁ DZIKÓW

Do końca marca 2019 r. myśliwi odstrzelili ponad 275 tys. dzików, o ponad 90 tys. więcej niż zakładał plan łowiecki 2018/2019. Resort środowiska poinformował, że minimalny plan pozyskania dzików w łowieckim roku gospodarczym 2018/2019, który trwa od 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego,  wynosił 185 271 dzików. Na początku roku myśliwi wprowadzili wielkoobszarowe polowania na dziki. Odbywały się one na terenie trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Źródło: Trzoda Chlewna 2019 nr 5

 • PIERWSZY RAPORT IUNG: SUSZA W CZTERECH WOJEWÓDZTWACH

Zmiana pogody w maju poprawiła w niektórych regionach kraju sytuację rolników, ale mimo to Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził występowanie suszy.

Problemy mają województwa lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i wielkopolskie. Największe zagrożenie suszą IUNG odnotował w uprawach zbóż jarych, ale też zbóż ozimych i truskawkach. W innych regionach kraju problemem jest nadmiar wody. Szkody spowodowały też wiosenne przymrozki i duże wahania temperatur. Te turbulencje mogą odbić się na cenach produktów rolno-spożywczych.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • KE: W 2019 ROKU WZROŚNIE PRODUKCJA MLEKA

Z informacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wynika, że na koniec 2018 roku pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej było o 1,6 proc. niższe niż przed rokiem. Należy pamiętać, że wielu producentów bydła w ubiegłym roku odczuło skutki suszy, która miała negatywny wpływ na podaż pasz.

Komisja Europejska prognozuje, że w pierwszym kwartale bieżącego roku skup mleka będzie o 1 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Jednak w drugiej połowie roku zakładając, że warunki pogodowe będą normalne, produkcja mleka powinna wzrosnąć o 0,7 proc. do 167,3 mln ton.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • KONIECZNA JEST ZMIANA PROCEDUR KONTROLNYCH ARIMR

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obecnie rolnik nie jest informowany o wszystkich kontrolach przeprowadzanych na miejscu w jego gospodarstwie przez ARiMR. Część kontroli przeprowadza się na wybranych pojedynczych działkach, głównie w kontrolach dywersyfikacji upraw, utrzymania obszarów proekologicznych i innych kontroli bezpośrednio na polu. Rolnik o przeprowadzonej kontroli dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania decyzji obszarowej, która przeważnie jest wystawiana po żniwach i nie ma możliwości udowodnienia ewentualnych błędów pojawiających się w kontroli.

Zdaniem KRIR informowanie rolnika minimum dobę przed kontrolą i informowanie o wynikach kontroli niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli powinno być obowiązkowe za każdym razem. Dzięki temu rolnik, który nie zgadza się z wynikami przeprowadzonej kontroli będzie mógł wnosić o przeprowadzenie dodatkowej kontroli w gospodarstwie.

Źródło: www.wrp.pl

 • PIENIĄDZE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

7 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827).

Oznacza to, że Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc z ARiMR przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł. Na stronie internetowej ARiMR znajduje się formularz wniosku, Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc oraz Sprawozdanie z wydatkowania pomocy.

Źródło: www.wrp.pl

 • 10 MLN ZŁOTYCH NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH

Usuwanie folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzenia rolniczego – to nowy obszar wsparcia na liście programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach.

W latach 2019-2021 do dyspozycji będzie 10 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), objętych programem pilotażowym. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze ww. odpadów.

Źródło: www.wrp.pl

Red. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter