Tam byliśmy…

Pierwsze Krajowe Spotkanie w ramach projektu:

WATERDRIVE:

Water driven rural development in the Baltic Sea Region /

Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie

Morza Bałtyckiego

13 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi

Podczas spotkania prelegenci wygłosili następujące referaty:

  • Waterdrive – założenia programu
  • Woda w krajobrazie rolniczym
  • Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w perspektywie polityki rolnej UE i Polski
  • Potrzeby wodne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu (panel dyskusyjny)
  • Doradca zlewniowy  - nowa jakość w doradztwie rolniczym
  • Systemowe możliwości wdrożenia doradcy zlewniowego
  • Gospodarowanie wodami w ujęciu planistycznym – główne wyzwania.

Liczne dowody naukowe wskazują, że stosowane są dobre praktyki w zakresie zarządzania zlewniowego, a jednak ich wdrażanie wciąż natrafia na przeszkody społeczno-organizacyjne. Czynnikiem decydującym jest lokalny, oddolny charakter ich wdrażania, wymagający współpracy wielu podmiotów/osób prywatnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalny system wdrażania jest niezbędny dla osiągnięcia efektu regionalnego/lokalnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście obszarów interwencji w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest projekt WATERDRIVE, który stawia sobie za cel zwiększenie potencjału zarówno władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, dążąc do poprawy ilości i jakości wody oraz wzmocnienia usług ekosystemowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W tym celu niezbędne jest zbudowanie potencjału dla działań wielopodmiotowych, co zapewnić ma realizacja projektu m.in. poprzez moderacje procesu współpracy przez wyszkolonych w ramach projektu doradców zlewniowych (ang. catchment officer) działających w ramach systemu publicznego doradztwa rolniczego, opracowanie narzędzi dla wsparcia decyzyjnego w zakresie ujęcia gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym, zarządzania zjawiskami ekstremalnymi jakimi są powodzie i susze w aspekcie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, oraz dostosowania polityk regionalnych i systemów odszkodowań.

Atutem projektu jest zapewnienie narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (edukacyjny pakiet multimedialny) dla grup docelowych w celu optymalizacji zarządzanie własnymi zasobami wodnymi i ekosystemami w perspektywie długoterminowej. Projekt WATERDRIVE ma zatem szanse przyczynić się· w sposób skuteczny do poprawy lokalnych praktyk wdrożeniowych i osiągnięcia trwałego wpływu na zmianę postaw.

Projekt zakłada współpracę i wymianę doświadczeń w 8 krajach leżących w zlewni Morza Bałtyckiego, co będzie skutecznie integrować regiony Interreg Baltic Sea Region wokół idei wzmacniania lokalnych praktyk wdrożeniowych w zakresie gospodarowania wodami.

W Polsce projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw: lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, z których minimum jedno zostanie wybrane jako obszar pilotażowy testowania działania nowego typu doradcy rolniczego.

Realizowany będzie przez 3 partnerów: instytucję naukową Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN z Łodzi, instytucję publiczną: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oraz partnera prywatnego PhenoHorizo OLP sp z.o.o z Łodzi.

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter