Aktualności

 • PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB

Zapowiadany wcześniej Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie nabiera realnych kształtów - 1 lipca 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą, które precyzuje procedury jego realizacji. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i jest skierowany do rolników mających nie więcej niż 75 ha użytków rolnych. Udział w programie uwarunkowany jest:

 • badaniem odczynu gleby, które można wykonać przystępując do programu. Honorowane będą również badania wykonane wcześniej, jeśli nie przeprowadzono ich przed rokiem 2017
 • zaleceniami dotyczącymi wapnowania wydanymi na podstawie badań przez OSCh-R- do wsparcia kwalifikują się gleby, dla których pH jest niższe lub równe 5,5.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, której łączny limit wynosi 20 tys. euro w ciągu kolejnych 3 lat. Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa. Wnioski o wsparcie są przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: RADA 2019 nr 7/8

 • DOBROSTAN ZWIERZĄT

Pod koniec czerwca Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował rozszerzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o nowe działanie pod nazwą Dobrostan zwierząt. Taką możliwość daje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013. W poświęconym temu rozdziale (art. 33) przewiduje ono płatności dla rolników, którzy dobrowolnie podejmą zobowiązania w tym zakresie wykraczające poza obowiązkowe normy utrzymania zwierząt. Płatności te mają rekompensować dodatkowe koszty i utracone dochody zaistniałe w wyniku wprowadzonych praktyk. Znane są już szczegóły projektowanego działania. Wsparcie ma obejmować:

Pakiet 1. Dobrostan świń: wariant 1.1 - dobrostan loch; wariant 1.2 - dobrostan tuczników; wariant 1.3 - dobrostan loch
z dostępem do wybiegu; wariant 1.4-dobrostan tuczników
z dostępem do wybiegu .

Pakiet 2. Dobrostan krów:  wariant 2.1 - dobrostan krów mlecznych; wariant 2.2 - dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo;     wariant 2.3 - dobrostan krów mamek.

Akceptacja Komitetu Monitorującego PROW - to początek procedury. Wymagana jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej, a potem dostosowanie polskich regulacji prawnych. Planuje się, że program zostanie uruchomiony w 2020 r.

Źródło: J. Szrama, RADA 2019 nr 7/8

 • ROŚNIE POPYT, MALEJE PODAŻ

Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale 2019 r. eksport wieprzowiny wzrósł o 9,6%, między innymi dzięki wzrostowi wywozu do Włoch (+25,6%), podczas gdy eksport do głównych odbiorców, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec, utrzymał się na poziomie z zeszłego roku.

Import wieprzowiny również zmienił się na korzyść producentów. W pierwszym kwartale był mniejszy o 8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przede wszystkim zmniejszył się przywóz z Niemiec (-15% oraz z Dani (-14,2%). Import prosiąt zmalał o 0,7%, przy czym przywóz prosiąt z Dani wzrósł o 10,9%, zmniejszył się zaś z Litwy oraz Niemiec.

Podaż wieprzowiny z krajowej produkcji również uległa obniżeniu. Według danych GUS, ubój w sztukach był mniejszy o 4,5%, a w wadze poubojowej schłodzonej o 1,4%. W wyniku ogółu tych zmian, podaż wieprzowiny na rynku zmniejszyła się w ciągu pierwszego kwartału o 3,3%, czyli o 20 tys. t.

Źródło: Trzoda Chlewna, 2019 nr 7

 • NABÓR WNIOSKÓW NA INWESTYCJE W NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA
  I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu środowiska prowadzonych działalności rolniczych. Wnioski można składać w terminie od 8 lipca do 20 grudnia 2019 r. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje dla rolników indywidualnych; oraz pożyczki.

Źródło: Trzoda Chlewna, 2019 nr 7

 • CENA CZY SKŁAD - CZYM KIERUJĄ SIĘ KONSUMENCI?

Najnowsze badania świadomości konsumenckiej, przeprowadzone w czerwcu 2019 r., pokazują, że skład produktu, jakość lub wpływ na zdrowie są dla konsumentów dużo ważniejsze niż cena przetworów owocowo-warzywnych. Wyniki wykazały, że trend dotyczący zdrowego odżywiania nieustannie zyskuje na znaczeniu przy dokonywaniu wyborów zakupowych, a konsumenci są w stanie zapłacić więcej za jakościowe wyroby rolno-spożywcze.

Dzięki licznym kampaniom edukacyjnym, prowadzonym przez polską branżę rolno-spożywczą, już 95% konsumentek jest zdania, że jakościowe przetwory z owoców i warzyw, takie jak soki czy smoothies, mogą stanowić uzupełnienie dobrze zbilansowanej diety w wartości odżywcze. Z najnowszych badaniach zrealizowanych w ramach projektu System Jakości Certyfikowany Produkt (CP) wynika, że 90% badanych zwraca uwagę na informacje o pozytywnym wpływie na zdrowie. Z kolei 81% konsumentek przyznało, że zwraca uwagę, czy produkt posiada certyfikat potwierdzający jego jakość.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

 • SPIS ROLNY

Spis rolny odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca. Poprzednie spisy rolne przeprowadzono w latach 2002 i 2010. Spis zostanie przeprowadzony w Polsce w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis rolny obejmuje swoim zakresem podmiotowym całą populację gospodarstw rolnych. Zadanie organizacji spisów powszechnych zostało powierzone Prezesowi GUS.

Źródło: Farmer, 2019 nr 8

 • MNIEJSZA PROGNOZA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI ZBÓŻ OGÓŁEM W SEZONIE 2019/2020 

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) prognoza całkowitej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020 r. spadła o 8 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,148 mld ton.

Perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe w 2019/20 r. zostały obniżone o 8 mln ton (miesiąc do miesiąca) do 2,148 mld ton, z obniżeniem zbiorów pszenicy (m.in. dla UE, Rosji i Kanady), kukurydzy (dla Chiny) i sorgo (dla USA).

Jeśli chodzi o międzynarodową produkcję kukurydzy w sezonie 2019/2020, IGC obniżyła swoją prognozę o 3 mln ton do 1,092 mld ton, co wynika głównie z bardziej pesymistycznych perspektyw dla Chin.

Korekty konsumpcji (głównie dla pszenicy, kukurydzy i sorgo) pochłaniają prawie 3 mln ton prognozowanego popytu, ale przewiduje się, że zużycie wzrośnie o 1 proc. (rok do roku), osiągając nowy szczyt wynoszący 2,184 mld ton.

Prognoza światowych zapasów spadła o 3 mln ton (miesiąc do miesiąca), ponieważ redukcja dla pszenicy jest częściowo zrównoważona przez wzrost dla kukurydzy.

Przy 370 mln ton (+ 1 proc. rok do roku) prognoza handlu jest nieznacznie zmieniona miesiąc do miesiąca.

Źródło: www.farmer.pl

 • RESORT ROLNICTWA BĘDZIE WYZNACZAĆ CENY SKUPU OWOCÓW
  I WARZYW

Dwa razy do roku Ministerstwo Rolnictwa będzie ogłaszać ceny referencyjne dla wybranych grup owoców, warzyw i produktów rolnych. Skupowanie ich poniżej cen ustalonych przez resort będzie prawnie zabronione, pod groźbą kary finansowej do 3 proc. obrotów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o przewadze kontraktowej. Na początku lipca przyjęła go Rada Ministrów, teraz zajmie się nim Sejm. Zmiana ma przede wszystkim wzmocnić pozycję rolników i ustabilizować rynek r olny.

Źródło: https://agronews.com.pl

 • WSKAŹNIK CEN ŻYWNOŚCI FAO NADAL ROŚNIE

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

 • Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wzrósł w maju 2019 r. do około 172,4 punktów, o 1,2 proc. (2,1 punktu) więcej niż wynosił w kwietniu.
 • Wskaźnik cen zbóż FAO w maju wynosił średnio 162,3 punktu, co oznacza wzrost o 1,4 procent (2,2 punktu) od kwietnia i 6 procent poniżej wartości z maja 2018 roku.
 • Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO wynosił w maju średnio 127,4 punktu, co oznacza spadek o 1,3 punktu (lub 1,1 procent) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 • Wskaźnik cen wyrobów mleczarskich FAO w maju wynosił średnio 226,1 punktów, co oznacza wzrost o 11,2 punktu (5,2 procent) w stosunku do kwietnia, co sprawiło, że wskaźnik zbliżył się do pięcioletniego maksimum.
 • Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił średnio ponad 170,2 punktów w maju, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z kwietniem.
 • Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w maju 2019 r średnio 176 punktu, co oznacza spadek o 5,8 punktu (3,2 procent) w stosunku do kwietnia.

Źródło: www.farmer.pl

 • SUSZA W 15 WOJEWÓDZTWACH I WE WSZYSTKICH UPRAWACH

Według raportu Instytutu Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w lipcu odnotowano w Polsce susze w 15 województwach, która dotyczyła wszystkich upraw. Susza rolnicza wystąpiła na terenie województw: lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego.

Susza notowana była we wszystkich monitorowanych uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu.

Źródło: IUNG, www.wpr.pl, oprac. S. Skrzysz

 • KOLEJNE OGNISKA ASF WYKRYTE W LUBELSKIM

Po raz kolejny o swojej obecności w Polsce przypomniał afrykański pomór świń. 22 ognisko ASF w 2019 roku stwierdzono 18 lipca 2019 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 129 świń, położonym w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Natomiast 23 ognisko wykryto 19 lipca 2019 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 świń, położonym w gminie Kock, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.  W gospodarstwach, w którym wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Źródło: www.wpr.pl, oprac. K. Drozd

 • PREZYDENT PODPISAŁ – ZNAKOWANIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH JAKO „WOLNE OD GMO”

Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 lipca ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających dobrowolne oznakowanie przez producentów żywności i paszy, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako produktów wolnych od GMO. Ustawa dąży do tego, aby dać konsumentom informację oraz prawo wyboru, przy zakupie produktów żywnościowych, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie wytwarzania produktów były wykorzystywane GMO.

Źródło: www.wpr.pl, oprac. S. Skrzysz

 • ELEKTRONICZNA KSIĘGA STADA – PORTAL IRZPLUS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sierpniu 2018 roku uruchomiła portal IRZplus, który jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Łączy on w sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach, a także platformy umożliwiającej załatwienie bez konieczności udawania się do urzędu spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. ARiMR stale rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego internetowego narzędzia.

Rolnik korzystający z IRZplus ma teraz możliwość: zarejestrowania siedziby stada; wyszukania jego stanu na wybrany dzień, złożenia nowego formularza wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz. Ponadto poprawienia dokumentu zgłoszenia cofniętego z ARiMR; złożenia korekty zgłoszenia zaproponowanej przez Agencję oraz zaakceptowania kolejnych propozycji zgłoszeń sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez portal, nadania uprawnień do IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń. Hodowca ma też możliwość wydrukowania listy zwierząt, zdarzeń oraz dokumentów składanych w portalu oraz zapisania znajdujących się w nim danych na swoim komputerze.

Źródło: www.wpr.pl, oprac. K. Drozd

Red. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter