SEGREGACJA ŚMIECI 2019 – NOWE ZASADY

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady segregacji śmieci, zgodnie z którymi należy dzielić odpady na 5 pojemników: niebieski - papier, żółty - metale i tworzywa sztuczne, zielony - szkło, brązowy - bio i czarny – zmieszane. A w okresie od marca do listopada dostawiony będzie jeszcze jeden kosz - szary, na tzw. „odpady zielone”, czyli skoszoną trawę i liście. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku jest wprowadzany stopniowo. Jednak mimo wejścia w życie nowych przepisów już jakiś czas temu wielu mieszkańców wciąż ma problem z dopasowaniem odpadów do odpowiedniego kosza.

Przecięty Polak w ciągu roku produkuje ok. 350 kg śmieci, zaś średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Unii Europejskiej to niespełna 500 kg. Z opracowanego przez Departament gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska dokumentu wynika, że w 2017 roku w kraju zebrano blisko 12 mln ton odpadów komunalnych. To o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Dlatego każdego dnia warto pamiętać o minimalizowaniu odpadów!

Nowe zasady segregacji śmieci

Zgodnie z nowymi zasadami odpady będą dzielone na 5 frakcji (do końca 2018 r. były 3 frakcje) w podziale na kolory:

 1. Papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków - niebieski), wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy.
 2. Metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków - żółty), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności.
 3. Szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków - zielony), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach.
 4. Bio (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków - brązowy), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.
 5. Zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków - czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego nie udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK (baterie, akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, substancje żrące).

Dodatkowe pojemniki:

 • Odpady zielone - pojemniki potrzebne w domach jednorodzinnych i przy budynkach z ogrodami: do liści, skoszonej trawy, pociętych gałęzi.
 • Duże gabaryty – tj. stare meble, fotele, wersalki, materace i zabawki dużych formatów; miejsce wyznacza administrator.

ZMIANA SEGREGACJI ODPADÓW Z 3 POJEMNIKÓW NA 5 POLEGA NA:

 • Odpady z czerwonego pojemnika trafią teraz do niebieskiego lub żółtego pojemnika
 • Kolor pojemnika na odpady szklane (zielony) pozostaje bez zmian
 • Odpady z czarnego pojemnika trafiają do brązowego lub czarnego pojemnika

Oznaczenia pojemników wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie wprowadza obowiązkową na terenie całej Polski kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna - należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Ogólne zasady segregacji odpadów zakładają, aby:

 • odpady wrzucać tylko do odpowiednio oznakowanych pojemników
 • minimalizować wielkość odpadów, czyli pamiętać o zgniataniu plastikowych butelek oraz składania kartonów
 • aby wrzucać opakowania bez zawartości i resztek produktów.

Nowy cennik, kary i ważność umów

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadziła od 1 stycznia 2019 r. znaczną różnicę między cenami za odbiór śmieci posegregowanych i zmieszanych. Niesegregowanie odpadów będzie kosztowało cztery razy więcej, niż ich sortowanie.

Obecnie rada gminy może określić wyższe stawki opłaty za nieselektywne gospodarowanie odpadami, ale nie więcej niż dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za śmieci posortowane. Ponadto, jeśli właściciele nieruchomości nie segregują odpadów, pomimo złożonej deklaracji, że będą to robić, to firmy odbierające śmieci przyjmą je jako zmieszane i powiadomią o tym fakcie gminę.

Istotne jest, że zostaną wprowadzone realne sankcje za brak lub nienależyte sortowanie odpadów. Jeżeli firma zbierająca odpady stwierdzi, że mieszkańcy uporczywie nie wypełniają obowiązków, to cena odbioru takich śmieci automatycznie kilkukrotnie wzrośnie.

Zgodnie z rozporządzeniem, umowy na odbieranie odpadów komunalnych, obowiązujące w dniu jego wejścia w życie i określające zasady zbiórki w sposób niegodny
z rozporządzeniem - zachowują ważność, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.

Korzyści z segregacji odpadów

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie, w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. Segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści:

 • ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko
 • zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wyrobienie nawyków porządku
 • ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka
 • niższe zużycie surowców naturalnych
 • pozyskanie surowców wtórnych
 • uporządkowanie gospodarki odpadami
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska
 • tańszy system selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto, recykling papieru:

 • ogranicza: zużycie wody o ok. 60%, zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%, zużycie energii o 75%
 • zmniejsza liczbę odpadów
 • chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony.

Warto dodać, że ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny. A włókna celulozowe, z których wytwarza się papier mogą być 6-krotnie przetwarzane!

Z kolei recykling szkła:

 • zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych o 97%
 • zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 14-20%
 • zmniejsza zużycie wody zużywanej do produkcji o ok. 50%
 • oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym o ok. 30%
 • zmniejsza degradację środowiska.

Produkty szklane mogą być nieograniczoną ilość razy przetopione na inne wyroby.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, przyczynia się bowiem nie tylko do ochrony planety, ale również do pozyskiwania surowców wtórnych, co ogranicza zużycie energii, a tym samym ziemskich zasobów. Dlatego właśnie - mimo trudności związanych z nowymi przepisami -  mieszkańcy powinni znać zasady segregacji odpadów i stosować je na co dzień!

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter