Aktualności

  • DRAMAT! WIRUS ASF DOTARŁ DO WIELKOPOLSKI!

Na początku grudnia 2019 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy  Instytut Badawczy w Puławach, potwierdził wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie wielkopolskim, największego zagłębia trzody w kraju. To tu znajduje się 36 proc. krajowego pogłowia świń. Wirus ASF wykryto u zwierzęcia znalezionego w okolicach miejscowości Kębłowo w pow. wolsztyńskim.

Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie nakazujące przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików w zachodniej części regionu. Wojewoda nakazał też zgłaszanie padłych dzików właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Rolnicy będą musieli zgłaszać służbom weterynaryjnym chęć przewiezienia trzody chlewnej do rzeźni lub innego gospodarstwa. Na terenie, który będzie objęty dodatkowymi obostrzeniami znajduje się 87 gospodarstw, w których hodowanych jest ok. 11 tys. świń.

Źródło: www.agronews.com.pl

  • ZWROT AKCYZY W 2020 ROKU BEZ ZMIAN

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. przewidziano utrzymanie stawki z 2019 r., czyli 1 zł, to wynik rozliczenia limitu zawartego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Na zwrot podatku przewidziano w nim 1 180 mln zł. Przewiduje się, że o zwrot podatku rolnicy wystąpią na 95% powierzchni użytków rolnych objętych jednolitą płatnością obszarową i na 4,3 mln dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza bydła.

Źródła: Farmer 2019 nr 12

  • KE: PROGNOZA DLA RYNKU MLEKA DO 2030 R.

W latach 2019 - 2030 wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju doprowadzą do umiarkowanego wzrostu produkcji mleka w Unii Europejskiej, do 179 mln ton w 2030 r. (w porównaniu do 168 mln ton w 2019 r.). Sektor prawdopodobnie dostosuje swoje praktyki rolnicze, aby zwiększyć produkcję, jednocześnie zmniejszając stado (spodziewany spadek pogłowia o 1,4 miliona krów), umożliwiając redukcję emisji. Niemniej jednak oczekuje się, że Unia Europejska pozostanie wiodącym światowym dostawcą produktów mlecznych.

Oczekuje się, że znaczna część wzrostu produkcji mleka w UE zostanie przeznaczona na przetwórstwo sera. Szacuje się, że produkcja sera wzrośnie z 10,8 mln ton w 2019 r. do 11,5 mln ton w 2030 r.

Prognozuje się, że konsumpcja mleka spożywczego w UE spadnie w średnim okresie, podczas gdy popyt na masło w UE może nadal rosnąć. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie przewiduje się, że produkcja masła w UE wzrośnie z 2,5 miliona ton do 2,7 miliona ton.

Źródło: www.farmer.pl

  • KOWR: W CIĄGU TRZECH KWARTAŁÓW 2019 R. SPRZEDANO 2,6 TYS. HA GRUNTÓW

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał 2,6 tys. ha gruntów z państwowych zasobów, w tym 400 ha były to grunty nierolne.  W tym czasie zawarto 2,2 tys. umów sprzedaży, zdecydowana większość dotyczy zakupu działek rolnych do 2 hektarów, średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości na 1 umowę - to niecały hektar. Średnio za 1 ha ziemi płacono 30,9 tys. zł.

Główną formą zagospodarowania gruntów rolnych w 2019 r. była dzierżawa. Do 30 września KOWR wydzierżawił nieco ponad 36 tys. ha. Ogółem, Ośrodek dysponował na koniec września ubiegłego roku 1 mln 356 tys. hektarów, z czego w dzierżawie było 1 mln 45 ha tj. 76 proc. zasobu. Do rozdysponowania, tj. do wydzierżawienia lub sprzedaży jest 190 tys. ha.

Źródło: www.farmer.pl

  • RZĄD PRZYJĄŁ TRZY WAŻNE DLA ROLNIKÓW PROJEKTY USTAW

Rada Ministrów przyjęła 10 grudnia 2019 r. projekty nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz projekty ustawy: o ochronie roślin przed agrofagami i o PIORiN.

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W myśl nowych przepisów Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Znowelizowane przepisy - co do zasady - mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Przewidziano rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, tj. m.in. obcych wirusów, bakterii, grzybów, czy szkodników, które atakują rośliny. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń Unii Europejskiej. Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi niszczą m.in. plony, ale powodują także straty w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie przestanie obowiązywać ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Działanie Inspekcji zostanie dostosowane do zadań wyznaczonych przez rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie zwalczania agrofagów. Nowe przepisy wiążą się z projektowaną ustawą o ochronie roślin przed agrofagami. Szczegółowo uregulowano organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów związanych z realizacją zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących organizacji laboratoriów Inspekcji, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r.

Źródło: Kamila Szałaj www.agronews.com.pl

  • KRUS: PRZEWODNIK STRATEGII WIZJI ZERO JUŻ DOSTĘPNY

W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych. Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach. KRUS ma nadzieję, że przewodnik przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach. Przewodnik dla Rolników Indywidualnych jest do pobrania na stronie: www.krus.gov.pl

Źródło: www.farmer.pl

  • JEST ZGODA NA NEONIKOTYNOIDY W BURAKACH CUKROWYCH

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych. Podpisał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu dwóch zapraw Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS, które zawierają substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Ma ono obowiązywać przez 120 dni: od 8 stycznia do 6 maja 2020 roku. Zaprawy mają chronić uprawy przed najgroźniejszymi szkodnikami, m.in przed szarkiem komośnikiem.

To już drugi rok z rzędu, kiedy resort rolnictwa zgadza się na czasowe stosowanie neonikotynoidów w buraku cukrowym.

Źródło: Kamila Szałaj www.agronews.com.pl

  • NAUKOWCY CHCĄ ODZYSKAĆ FOSFOR Z POPIOŁU PO SPALENIU POMIOTU DROBIOWEGO

Pomiot drobiowy to mieszanina wydalin hodowanego drobiu i ściółki. Jest stosowany w rolnictwie jako naturalny nawóz organiczny, bogaty w składniki odżywcze. Jednym z nich jest fosfor - niezbędny składnik wszystkich organizmów i podstawa metabolizmu komórek żywych, który nie może zostać zastąpiony przez żaden inny pierwiastek.

Naukowcy z siedmiu krajów (Portugalii, Polski, Włoch, Rumunii, Szwecji, Turcji i Francji) wspólnie badają możliwości efektywnego odzyskiwania fosforu z popiołu po spaleniu pomiotu drobiowego, powstającego np. na kurzych fermach. Naukowcy chcą zaproponować nowatorskie rozwiązanie wytwarzania bogatych w fosfor koncentratów z popiołu otrzymanego z pomiotów drobiowych.

Od lat trwają badania nad alternatywnymi sposobami pozyskiwania tego pierwiastka m.in. z popiołów, jednak jak dotąd nie wypracowano efektywnej metody możliwej do szerokiego zastosowania.

Źródło: www.niezalezna.pl

  • SPOŻYCIE DROBIU W POLSCE SPADŁO

Spożycie drobiu w Polsce w 2018 r. zmniejszyło się. Wynosiło 27 kg na mieszkańca, czyli było o ponad 0,5 kg niższe niż w 2017 roku. Towarzyszyło temu zwiększenie konsumpcji mięsa wieprzowego i mięsa wołowego.

Jak podaje IERiGŻ, w 2018 r. całkowite spożycie mięsa i podrobów wzrosło o 2,5 proc. Uplasowało się na poziomie 76,5 kg na mieszkańca. W tym udział drobiu wyniósł 35 proc. (wobec 37 proc. w 2017 roku). Zwiększył się udział wieprzowiny z 51 do 52 proc., a mięsa wołowego z 4 do 4,5 proc.

Szacuje się, że w 2019 roku bilansowe spożycie drobiu zwiększy się o 2 proc. do 27,5 kg na mieszkańca. Przewiduje się, że w pierwszej połowie roku będzie ono mniejsze. A w drugiej połowie większe niż w analogicznych okresach 2018 roku. Spożycie wieprzowiny spadnie o 1,5 kg do 38,5 kg na mieszkańca. To jest o 4 proc., przy wzroście konsumpcji wołowiny o 0,1 kg na mieszkańca, tj. o ok. 3 proc. Całkowite spożycie mięsa i podrobów wyniesie 75,5 kg na mieszkańca i będzie o 1,0 kg, tj. o ok. 1 proc. mniejsze niż w roku 2018.

Źródło: https://www.agrofakt.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter