Konsekwencje „twardego Brexitu”

W obecnej sytuacji prawnej, 31 stycznia 2020 Zjednoczone Królestwo (UK) opuści Unię Europejską bez jakichkolwiek uzgodnień dotyczących sfery gospodarczej czy społecznej – tzw. „twardy Brexit” lub „bezumowny Brexit”. Od tego dnia UK będzie traktowane do potrzeb celnych jako państwo niebędące członkiem UE. Przedsiębiorstwa w Unii powinny rozpocząć odpowiednie przygotowania na tę ewentualność, jeśli jeszcze nie podjęły takich kroków. 

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez umowy, regulującej wzajemne relacje, oznaczać będzie oparcie dwustronnych obrotów na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). W takiej sytuacji wysokość stawek celnych w handlu wzajemnym ustalana jest zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania (stawki KNU). Zarówno import z UK na rynku UE, jak i import z UE na rynku brytyjskim nie będą korzystać z preferencji taryfowych, które przysługują krajom posiadającym umowę o wolnym handlu (FTA) lub krajom rozwijającym się.

Eksport po bezumownym Brexicie

Pojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych
i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego
z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).

Eksport zwierząt, żywności, i produktów pochodzenia zwierzęcego:

 • Nie zostaną wprowadzone weterynaryjne kontrole graniczne przy eksporcie zwierząt, materiału biologicznego, pasz, ubocznych produktów i produktów pochodzenia zwierzęcego. Przy eksporcie żywności i pasz nie będzie dodatkowych kontroli
  i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach.

Eksport towarów roślinnych:

 • Wyszczególniony w brytyjskich przepisach fitosanitarnych asortyment będzie musiał być eksportowany ze świadectwem fitosanitarnym. Większość owoców, warzyw, kwiatów i zieleni ciętej ma być nadal wwożona do UK bez świadectw fitosanitarnych.

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku:

 • Co do zasady - export żywności ma być kontynuowany na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji, z wyjątkiem produktów „wysokiego ryzyka”. Wymóg wstępnego zgłoszenia zamiaru wwozu dotyczy żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz pasz, które mogą zawierać m.in. pozostałości pestycydów, aflatoksyny, Salmonella.

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w eksporcie:

 • Na etapie eksportu owoców i warzyw z UE do UK, procedury weryfikacji spełnienia wymagań norm handlowych na granicach UK nie zmienią się w najbliższym czasie.

Import po bezumownym Brexicie

Przywóz zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz niezawierających tkanek zwierzęcych z UK do UE Import zwierząt:

 • Wprowadzone zostają obowiązkowe kontrole graniczne, w tym kontrole weterynaryjne, w pierwszym miejscu wprowadzenia zwierząt pochodzących z UK na terytorium Unii Europejskiej.

Import produktów pochodzenia zwierzęcego:

 • Przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego z UK na terytorium państw członkowskich wprowadzone zostają obowiązkowe kontrole graniczne w miejscu pierwszego ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej

Nastąpi zmiana wymagań dotyczących przemieszczania zwierząt domowych na terytorium UE

Import towarów roślinnych z UK do UE:

 • W odniesieniu do importowanych z UK towarów roślinnych, będą stosowane te same wymogi i zasady granicznej kontroli fitosanitarnej, jak dla przesyłek pochodzących
  z pozostałych krajów trzecich dla UE. Przesyłki towarów będą podlegały granicznej kontroli fitosanitarnej w pierwszym punkcie wwozu do Unii.

Import chmielu i produktów chmielowych z państw trzecich:

 • Chmiel i produkty chmielowe, pochodzące z państw trzecich, można przywozić do UE tylko wtedy, gdy ich wymagania jakościowe są przynajmniej równoważne wymaganiom przyjętym w odniesieniu do takich samych produktów zebranych w UE lub uzyskanych z takich produktów.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać:

 • o Obowiązku posiadania nr EP w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).
 • o Obowiązku posiadania nr EORI. Każdy przedsiębiorca ubiegający się
  o pozwolenie na przywóz/wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany jest do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI, czyli Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.
 • o Towarach objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia
 • o Formach składania wniosków o wydanie pozwoleń
 • o Formularzach i instrukcjach wypełniania
 • o Terminach składania wniosków
 • o Obowiązku złożenia zabezpieczenia
 • o Stosowanych kursach wymiany EUR/PLN
 • o Opłatach skarbowych
 • o Rodzajach pozwoleń wydawanych przez KOWR
 • o Zwrotach, rozliczeniach pozwoleń i zwolnieniach lub przejęciach zabezpieczenia, terminach.

Podsumowując, „twardy Brexit” oznacza to w szczególności, że:

 • Będą miały zastosowanie formalności celne, trzeba będzie dokonywać zgłoszeń, a organy celne mogą żądać gwarancji na poczet potencjalnych lub istniejących długów celnych.
 • Na towary wprowadzane do UE ze Zjednoczonego Królestwa będą nakładane cła, bez preferencji.
 • Niektóre towary wwożone na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa mogą być również objęte zakazami lub ograniczeniami, co oznacza, że mogą być konieczne pozwolenia na przywóz lub wywóz.
 • Pozwolenia na przywóz i wywóz wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Pozwolenia na uproszczenia celne i procedury, takie jak procedura składowania celnego, wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Pozwolenia dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Przy przywozie towarów wwożonych na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa państwa członkowskie będą nakładać VAT. Wywóz do Zjednoczonego Królestwa będzie zwolniony z VAT.
 • Zmienią się przepisy dotyczące deklarowania i zapłaty VAT (w przypadku świadczenia usług, takich jak usługi elektroniczne) oraz w odniesieniu do transgranicznych zwrotów VAT.
 • W przypadku przemieszczania towarów do Zjednoczonego Królestwa konieczne będzie zgłoszenie wywozowe. Także w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych do Zjednoczonego Królestwa może być wymagany elektroniczny dokument administracyjny.
 • W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych ze Zjednoczonego Królestwa do UE, (UE-27) zwolnienia z formalności celnych będzie należało dokonać przed rozpoczęciem przemieszczania tych wyrobów w ramach systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).

Aby uniknąć zakłóceń, zainteresowane przedsiębiorstwa muszą się przygotować, podjąć wszelkie niezbędne decyzje i zakończyć wszystkie wymagane działania administracyjne najwcześniej jak to możliwe.

Jeśli Umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana w ww. terminie, tj. najpóźniej do 31 stycznia 2020 r., może dojść do  tzw. twardego Brexitu. W takim przypadku Zjednoczone Królestwo stanie się dla UE państwem trzecim bez żadnych przejściowych uzgodnień. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Nie będzie okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wystąpieniu, i w którym unijne przepisy będą miały zastosowanie do całego terytorium Zjednoczonego Królestwa Wlk. Brytanii i Irlandii Płn. Tzw. twardy Brexit może mieć szerokie konsekwencje dla wspólnotowego rynku i relacji międzynarodowych, w które dotychczas Zjednoczone Królestwo było zaangażowane.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter