EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – nowa strategia wzrostu gospodarczego UE

Komisja Europejska w grudniu 2019 r. przedstawiła plan gospodarczy, który pozwoliłby Unii Europejskiej stać się neutralną klimatycznie do połowy XXI w. przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia ludzi. Konkretne wnioski ustawodawcze mają pojawić się w 2020 r.

Europejski Zielony Ład to sztandarowa propozycja nowej przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Ma on na celu poprawę dobrostanu obywateli, przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego, co będzie korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Cele UE:

 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
 • Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii
 • Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający

Jakie działania będą podejmowane?

Jeśli chodzi o klimat to do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki:

 • w energii - obniżenie emisyjności sektora energii
 • budynki - renowacje budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię
  i ograniczeniu zużycia energii
 • przemysł – wspieranie przemysłu w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki
 • mobilność - wprowadzanie czystszych, tańszych
  i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego.

Neutralność klimatyczna to pojęcie oznaczające emisję tylko takiej ilość gazów cieplarnianych, jaką gospodarka jest w stanie na bieżąco pochłaniać. W pierwszym kwartale 2020 r. ma zostać przedstawiony projekt prawa klimatycznego, które na stałe wpisze do różnych przepisów cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kolejne wnioski ustawodawcze mają dotyczyć stworzenia strategii na rzecz bioróżnorodności, która obejmować będzie działania zaplanowane do 2030 r. Plan ten będzie obudowany działaniami inwestycyjnymi. Szacuje się, że aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczno-energetyczne potrzebne będzie zainwestowania dodatkowych 260 mld euro rocznie. Na przeciwdziałanie zmianom klimatycznych ma zostać przeznaczone nawet 25 proc. długoterminowego budżetu UE.

Zdaniem Komisji Europejskiej konieczne będzie zaangażowanie się w ten proces Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który ma pomóc m.in. w zmobilizowaniu środków na potrzeby transformacji energetycznej, czyli odchodzenia od nieekologicznych źródeł energii przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i krótkookresowych strat gospodarczych. Do wykorzystania w ciągu najbliższych 5 lat miałoby być na te cele 100 mld euro.

Dodatkowo w marcu 2020 r. Komisja uruchomi „Pakt na rzecz Klimatu”, aby obywatele mieli możliwość zabrania głosu i odegrania roli przy opracowywaniu nowych działań, inicjowaniu oddolnych działań, promowaniu rozwiązań i wymianie informacji, z których inni będą mogli skorzystać.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter