Tarcza antykryzysowa także dla rolników

Wśród 59 zmienionych przepisów, zawartych w Tarczy Antykryzysowej, znalazły się również te wspierające rolników w utrzymaniu i dalszym prowadzeniu działalności rolniczej w czasie pandemii koronawirusa.

W pierwotnym założeniu tarczy, wsparcie dla sektora rolniczego dotyczyło przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą i rolników prowadzących działalność pozarolniczą. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło szereg zmian w przepisach i rozporządzeniach dotyczących prowadzenia działalności rolniczej, m.in. znalazły się tam przepisy ingerujące w działalność instytucji KRUS, ARiMR, czy w Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z Funduszy Europejskich.

Najważniejsze propozycje i rozwiązania wprowadzone przez rząd MRiRW:

 • Zasiłek opiekuńczy dla rolników. Dotyczy opieki nad dzieckiem do lat 8. - gdy dojdzie do zamknięcia placówki edukacyjno-opiekuńczej, oraz w przypadku dzieci z orzeczenia niepełnosprawności lub z potrzebą kształcenia specjalnego do ukończenia 18 roku życia. Zasiłek będzie wynosił 1/30  kwoty podstawowej emerytury (972,40 zł), czyli ok. 32,41 zł/dziennie.
 • Większy zasiłek chorobowy. Każdy rolnik lub członek jego rodziny będzie mógł o niego wnioskować, na podobnych zasadach jak zleceniobiorcy czy samozatrudnieni. Będzie to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł brutto przyznawane na minimum 14 dni i więcej (czas hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego). 
 • Zwolnienia z obowiązku płacenia składek KRUS. Składki zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS, za okres 3 miesięcy 2. kwartału br. Nie będzie konieczne składanie dodatkowych dokumentów, ponieważ zwolnienie wyniknęło z mocy samego prawa.
 • Wydłużenie ważności orzeczeń. Podczas trwania epidemii orzeczenia rolników o niezdolności do pracy całkowitej lub częściowej oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą wydłużone na kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu ważności.
 • Zawieszenie postępowań. Rząd zawiesił również postepowania w sprawach sądowych, sądowo administracyjnych, karnych, egzekucyjnych, karnych skarbowych. Zmiany obejmują terminy materialne, jak i procesowe. Z powodu stanu epidemiologicznego lub stanu epidemii, bieg terminów procesowych i sądowych w przypadku rozpoczętych ulega zawieszeniu, natomiast nowych nie rozpoczyna się. Przepis ten obejmuje również egzekucje komornicze.
 • Ulgi podatkowe. Przesunięte zostały terminy wpłacania zaliczek CIT, dodatkowo można odpisać straty spowodowane przez epidemie w rozliczeniu PIT. Warunkiem będzie uzyskanie o 50 % przychodów niższych w roku 2020, niż w roku 2019.
 • Podatek od nieruchomości. Przepisy przewidują zwolnienia lub odroczenia z podatku. W przypadku najmu lokali publicznych przez rolników lub spółdzielnie, przewidziane zostało odroczenie lub umarzanie czynszu. Jeśli chodzi o podatek od gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanej grupy rolników oraz przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu,  rada gminy może udzielić częściowego zwolnienia.  Wydłużono również terminy płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020r.
 • Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników. Rolnik zatrudniający pracowników, miał możliwość uzyskania zwolnienia z opłat składek ZUS do końca czerwca. Cudzoziemcy przebywający i podejmujący pracę mają wydłużony termin zezwoleń na czas trwania stanu epidemii. Pozostanie ono ważne jeszcze 30 dni po jej
 • Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR. Dłużnicy obowiązani do zwrotu nienależnie bądź nadmiernie pobranych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będą mogli zwrócić się o rozłożenie na raty spłaty należności wobec ARiMR albo o odroczenie spłaty tych należności w czasie. Odsetki od należności nie będą naliczane, pod warunkiem regulacji  swoich zobowiązań zgodnie z ustalonym przez ARiMR harmonogramem spłat.
 • Zmiany w zakresie PROW 2014-2020. Umożliwi się rolnikom (wnioskodawcom lub beneficjentom) załatwienie spraw bez osobistego stawiennictwa i kontaktu bezpośredniego z pracownikiem podmiotu wdrażającego. Zostaną również przywrócone sprawy, w których doszło do uchybień lub nie wykonano zobowiązań. Zniesiono bezwzględny  zakaz zwiększania kwoty pomocy czy zmiany celu operacji. Uniezależniono  wypłatę środków od konieczności złożenia weksla in blanco na etapie złożenia wniosku o płatność. Zniesiono obowiązek konkurencyjnego trybu wybierania wykonawców. Wydłużone zostały terminy składania wniosków pomocowych na operację typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Umożliwiono również rolnikom, uzgodnienie z podmiotem wdrażającym, innych terminów wykonania zobowiązań niż określonych w umowie o przyznanie pomocy.
 • Wsparcie kredytów. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji, co umożliwi wydłużenie kredytów obrotowych na łączną sumę 150 mld zł, dla przedsiębiorców, a co za tym idzie rolników. ARIMR planuje przeznaczyć 1 mld zł na uruchomienie obrotowego kredytu klęskowego, wspierającego rolników walczących z suszą lub ASF. 

Na podstawie: Ziemkiewicz R., Tarcza antykryzysowa także dla rolników, Farmer 2020 nr 5, s. 10-11

Oprac. Martyna Niewiadomska

Red. A.S.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter