Kolejny rok wsparcia dla KGW

Kolejny rok z rzędu koła gospodyń wiejskich mogą dostać dofinansowanie na swoją działalność. Wnioski można składać do 30 września. W budżecie na ten cel przewidziano 40 mln zł. 

Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce, która nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkanek wsi, ale także i mieszkańców. Są inicjatorami życia społecznego i kulturalnego na wsiach. Kultywują tradycje, aktywizują i integrują mieszkańców oraz skutecznie promują miejsca, z których pochodzą. Nic dziwnego, że ich działalność jest doceniana i trzeci rok z rzędu przewidziano pieniądze na pomoc dla kół. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2020 r., zakładając, że wcześniej nie wyczerpie się pula środków na ten cel.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Można je także przesyłać poprzez platformę ePUAP postępując analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W placówkach terenowych Agencji są zainstalowane również specjalne wrzutnie, za pomocą, których można dostarczać dokumenty. W tym  przypadku do wniosku trzeba dołączyć dane kontaktowe (adres e-mail, bądź numer telefonu komórkowego). Agencja powinna poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie. Wnioski można także wysyłać tradycyjnie rejestrowaną przesyłką pocztową.

Kilka tygodni temu znowelizowana została ustawa o KGW. Odrzucono poprawkę zakładającą dofinansowanie wszystkich kół, a nie tylko tych, które są zarejestrowane w ARiMR. W tej chwili w KRKGW figuruje 9124 organizacji. Najwięcej  działa w województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Kwota dofinansowania jest różna i zależna od liczby członków organizacji ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dla kół mających do 30 członków przewidziano 3000 zł, dla tych, które mają od 31 do 75 członków - 4000 zł, a największe koła liczące ponad 75 członków mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 5000 zł.

Ustawa o KGW dopuszcza tworzenie i dofinansowywanie kół nie tylko na wsiach. Organizacje takie mogą powstawać także w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast i one również mogą składać wnioski o pomoc.

Aby otrzymać pieniądze KGW muszą spełnić pewne warunki:

  • kwota przyznana na realizację zadań musi być w całości wykorzystana do końca roku 2020
  • do 31 stycznia 2021 r. trzeba przedstawić sprawozdanie o sposobie wydatkowania otrzymanej dotacji
  • jeśli cała kwota nie zostanie wykorzystana albo wykorzystana niewłaściwie powinna być zwrócona
  • koła muszą przechowywać i przedstawić na żądanie dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Również cele, na które można spożytkować otrzymane dotacje są jasno określone w ustawie. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ma ułatwić realizację zadań statutowych
i stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych. Pieniądze mogą być wydane na:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.

Co roku rośnie liczba składanych wniosków i liczba kół zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  W roku 2019 pula w wysokości prawie 30 mln została rozdzielona pomiędzy ponad 8,5 tys. kół. W tym roku do rozdysponowania jest już 40 mln.

O dofinansowanie może się ubiegać jedynie jedno koło działające na terenie danej wsi. Mogą to być zarówno koła długo działające jak i te dopiero zarejestrowane. Do tej pory nadzór nad działalnością kół pełnił Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od tego roku funkcje te ma przejąć Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Dofinansowanie z budżetu krajowego to nie jedyna forma wsparcia jaką przygotowali rządzący dla KGW. Oprócz tego w planach jest przeprowadzenie cyklu szkoleń na temat sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji i profilaktyki zdrowotnej. Ma powstać także platforma internetowa, która umożliwi kołom sprzedaż swoich wyrobów takich jak żywość czy rękodzieło. 

Oprac. Magdalena Trzaska 

Źródła:

www.agrofakt.pl

www.arimr.gov.pl

www.kobietygospodarneiwyjątkowe.pl

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter