Dzieła Joachima Lelewela w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej

Joachim Lelewel (1786-1861) – polski historyk, bibliograf, slawista, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk, działacz polityczny i wolnomularz. Podczas studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wileńskim, poza zajęciami obowiązkowymi, uczęszczał na wykłady prawa, geometrii, przyrody, fizyki i rysunków. Uczył się języków nowożytnych i klasycznych, szczególnie zajmowały go nauki historyczne, geografia, kartografia i numizmatyka. 

Odkrycia Karthagów i Greków

na Oceanie Atlanckim

Warszawa 1821

 

Panowanie Króla Polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalenia bytu i niepodległości  

Warszawa 1831 

 

Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wieyskie z dodatkiem powieści i siedmią obrazkami Warszawa 1823

 

Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje : w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke : Historja drukarń krakowskich tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow polskich ... T.1

Wilno 1823

W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje się drugi tom „Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje…” wydany w 1826 roku.

Lelewel był założycielem „Tygodnika Wileńskiego” - periodyku poświęconego nauce i literaturze, w którym debiutował m.in. Adam Mickiewicz.

Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane Bruxella 1836

W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje się wydanie drugie pomnożone przypiskami „Polski odradzającej…” z 1843 roku.

Będąc posłem, zyskał popularność jako obrońca postulatów liberalnych. Podczas Powstania Listopadowego był członkiem Rady Administracyjnej, a następnie Rządu Narodowego.

Rozbiory dzieł obejmujących albo dzieje, albo rzeczy polskie różnymi czasy : w jedną księgę zebrane

Poznań 1844

 

Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia T. 1

Poznań 1855

 

Pszczoły i bartnictwo w Polszcze

Poznań 1856

Po upadku powstania udał się na emigrację. We Francji założył Komitet Narodowy Polski, który postawił sobie za cel odrodzenie Polski jako republiki dzięki wybuchowi powstań w trzech zaborach.

 

Polska dzieje i rzeczy jej T. 6, 1. Panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ; 2. Przypiski ; 3. Porównanie dwu powstań narodu polskiego w 1794 i 1830-1831, rozpatrywane przez Joachima Lelewela.

Poznań 1859

W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajdują się także tomy 1, 4, 16, 19 i 20 dzieła „Polskie dzieje
i rzeczy jej”

 

Trzy konstitucje polskie 1791, 1807, 1815 / porównał i różnice jich rozważył Joachim Lelewel w roku 1831

Poznań 1861

 

Joachim Lelewel pozostawił po sobie ogromny dorobek w dziedzinie historii i jej nauk pomocniczych. Zajmował się równolegle wieloma dyscyplinami. Sprzeciwiał się dzieleniu historii na gospodarczą, społeczną, polityczną. Szkoła lelewelowska postulowała całościowe badanie procesów historycznych w różnych ich aspektach, co spotykało się z dużą krytyką. Zmarł w Paryżu w wieku 75 lat.

Oprac. Aleksandra Szymańska 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter