Przegląd polskiej prasy rolniczej

Szacowanie szkód łowieckich / Paulin Przewoźna

(Poradnik Gospodarski 2021 nr 12, s. 25) – Rolniczy świat

 image1Każda szkoda gospodarcza spowodowana przez zwierzynę dziko żyjącą to szkoda łowiecka. Celem szacowania jest ustalenie rozmiaru oraz przyczyny straty. Jest to proces wieloetapowy. Wniosek o przeprowadzanie oględzin składa właściciel lub posiadacz pola, na ręce dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Ocenę strat dokonuje zazwyczaj zespół składający się z przedstawicieli ODR, Koła Łowieckiego oraz właściciela gruntów. Ustala się wtedy gatunek zwierzyny, rodzaj uprawy oraz jej stan i jakość, obszar całej uprawy oraz obszar uprawy, która została uszkodzona. Na podstawie powstałego protokołu ustala się wysokość odszkodowania, wypłacanego w ciągu 30 dni.

 

KGW – zostało niewiele czasu na wydanie i rozliczenie dotacji

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 51-52, s. 6) - Programy, projekty, dopłaty

 image2Koła gospodyń wiejskich do końca roku miały czas na wykorzystanie otrzymanego wsparcia z ARiMR. Sprawozdanie dotyczące wydatków muszą natomiast przedstawić do końca stycznia 2022 r. Koło, które nie wykorzysta dotacji do końca roku lub zrobi to niezgodnie z przeznaczeniem albo nie rozliczy w terminie pomocy, będzie musiało ją zwrócić. Cele, na jakie Koła Gospodyń Wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich. Wymienia się tutaj: szeroko pojętą działalność społeczną, wychowawczą, oświatową i kulturalną na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KGW zobowiązane jest do przechowywania dokumentacji przez kolejny rok, od momentu rozliczenia otrzymanej pomocy.

Znamy harmonogram ostatnich naborów z PROW 2014–2020

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 51-52, s. 6) - Programy, projekty, dopłaty

 image3Rok 2022 będzie ostatnim, w którym zostaną przeprowadzone nabory wniosków z PROW 2014–2020. Z harmonogramu, opublikowanego przez ARiMR, wynika, iż większość programów przypadnie na marzec. Będzie można składać wnioski na: „Premię d la młodych rolników”, „Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar A, tj. rozwój produkcji prosiąt, ,„Restrukturyzację małych gospodarstw”,, „Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar E, tj. nawadnianie w gospodarstwie,, „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”. Od połowy marca do połowy maja ruszą m.in. programy: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa oraz „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”. W maju, z powtórzeniem w październiku, rozpocznie się nabór na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” oraz „tworzenia grup producentów oraz organizacji producentów”. Najprawdopodobniej na początku czerwca wystartują wnioski na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, skierowane dla prywatnych właścicieli lasów. Do końca lipca wnioski będą mogli składać rolnicy pragnący zasadzić las – czyli wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych. W listopadzie należy się spodziewać naboru na inwestycje dla gospodarstw na obszarze Natura2000 oraz mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przewidziano uruchomienie programu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF”. Od stycznia ruszy też nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

 

 

 

Ponad 93 proc. rolników otrzymało zaliczki dopłat bezpośrednich

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 50, s. 7) - Programy, projekty, dopłaty

image4

Od połowy października do końca listopada ARiMR wypłaciła z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich około 9,88 mld zł. Otrzymało je prawie 1,21 mln rolników. Zaliczki z tytułu dopłat obszarowych z PROW w wysokości 2,21 mld zł trafiły do ponad 858 tys. wnioskodawców. W tegorocznej kampanii, wnioski o dopłaty złożyło około 1,3 mln rolników, a środki finansowe przeznaczone na ich realizację wynosiły 15,63 mld zł. Płatności obszarowe z PROW na 2021 r. sięgały nieco ponad 3 mld zł. Według danych z Agencji, odsetek rolników, którzy otrzymali zaliczki płatności bezpośrednich wynosi 93,1 proc. i był niższy od lat ubiegłych o ok. 2 proc.

Resort rolnictwa zapowiedział pomoc dla producentów trzody chlewnej

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 50, s. 9)- Programy, projekty, dopłaty

image5

Ministerstwo Rolnictwa planuje przeznaczyć na wsparcie producentów trzody chlewnej 400 mln zł. Trafi ono do hodowców, którzy utrzymują lochy. Dopłata do jednej lochy wyniesie 1000 zł za urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 500 loch, czyli 5000 prosiąt. Do wsparcia zakwalifikują się rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: urodzone w gospodarstwie rolnym między 15 listopada 2021 r., a 31 marca 2022 r., oraz takie, których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r. Wnioski o pomoc rolnicy będą mogli składać w biurach powiatowych ARiMR od kwietnia 2022 r. Pieniądze będą wypłacane do 30 czerwca 2022 r.

Agroboty, czyli nowy wymiar mechanizacji / Karol Hołownia

(Farmer 2021 nr 11) – Rolniczy świat

image6

Automatyzacja i robotyzacja wkraczają do rolnictwa. Roboty rolnicze (inaczej agroboty) stanowią coraz bardziej znaczącą ofertę uznanych producentów maszyn. Jedną z najbardziej czasochłonnych i pracochłonnych prac w produkcji warzyw jest pielenie. Na rynku dostępne są już maszyny, które rozpoznają chwasty w rzędach upraw i za pomocą sztucznej inteligencji oraz kamer potrafią je rozróżniać i usunąć. Z kolei urządzenia przeznaczone do zasiewu mają dopracowany systemem informatyczny rolnictwa precyzyjnego, z układem jezdnym i systemem wysiewu. Powstają też autonomiczne ciągniki, zasilane elektrycznie akumulatorem litowo-jonowym i bateriami słonecznymi. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, na podstawie danych dotyczących na przykład warunków pogodowych czy współczynnika wzrostu, traktor sam wybiera właściwe działania i w odpowiednim czasie je realizuje.

W pełni elektryczne zasilanie pojazdów daje wiele korzyści, choćby pod względem minimalnej ilości czasu potrzebnego do obsługi czy dużych możliwości, jeśli chodzi o sterowanie, a oprócz tego jest równoznaczne z brakiem emisji i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Również drony (UAV) znajdują zastosowanie do wykonywania takich czynności, jak lustracja dużych pól pod kątem strat powodowanych przez dziką zwierzynę, zastoisk wodnych, wylegnięć. Są też dość powszechnie wykorzystywane do tworzenia map stanu rozwojowego roślin czy określania cech gleb. W pełni autonomicznych, wielozadaniowych maszyn na razie nie ma w ogólnym użytku i raczej nie będzie w najbliższych latach. Oczywiście, prace i testy nad nimi trwają i wraz z rozwojem sztucznej inteligencji należy spodziewać się, że w przyszłości będą pojawiały się na polach.

Rzepak pełen problemów / Anna Kobus

(Farmer 2021 nr 11, s.48-50) - Uprawa roślin

image7

Początek wegetacji rzepaku ozimego nie należał do najłatwiejszych. Z powodu opadów i przedłużających się żniw rolnicy, mieli poważny problem z dotrzymaniem optymalnego terminu siewu. Szacuje się, że na samej Warmii i Mazurach obsiano jedynie 80 proc. planowanego pod tę uprawę areału. Trudna sytuacja miała miejsce także w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Tam optymalne terminy siewu są najdłuższe, jednak również w tych regionach doszło do wyraźnych opóźnień w siewach. Plantatorzy długo czekali na możliwość wjazdu w pole, która niestety pojawiła się dopiero pod koniec I dekady września, co może znacznie obniżyć plonowanie roślin. Problem z masowo żerującymi ślimakami oraz długo utrzymujące się pchełki ziemnie, ograniczał możliwości wzrostu i rozwoju rzepaku.

Dobra wilgotność gleby zachęciła wielu rolników do korzystania z herbicydów doglebowych i rzeczywiście skuteczność takich rozwiązań okazała się wysoka. W wielu jednak miejscach nadmierne opady spowodowały gwałtowne przemieszczanie się substancji czynnych do głębszych warstw gleby. Kolejne, bardzo poważne zagrożenie dla młodych zasiewów rzepaku zanotowano w pierwszych tygodniach września. Były to naloty śmietki kapuścianej oraz miniarki kapuścianki. Tradycyjnie pojawiały się też takie szkodniki, jak: gnatarz rzepakowiec i gąsienice sówkowatych (rolnice), nie zabrakło również tantnisia krzyżowiaczka, który w tym sezonie występował raczej w mniejszym nasileniu niż zazwyczaj. Ponadto, na liściach rzepaku ozimego zaobserwowano liczne osobniki mączlika warzywnego oraz mszycy kapuścianej i brzoskwiniowej.

W ostateczności, w tym sezonie mało jest plantacji dobrych i bardzo dobrych. Dominują średnie i słabe. Rośliny często są niewyrównane we wzroście, co rodzi również obawę dominacji konkurencyjnej pomiędzy silniejszymi, a słabszymi osobnikami. Braki w obsadzie z pewnością wykorzystają chwasty, czyli możemy mieć do czynienia z zachwaszczeniem wtórnym. Jeśli zima będzie sroga, a sytuacja ekonomiczna się nie zmieni, na przedwiośniu mogą znikać kolejne hektary rzepaku. 

Pomiot ptasi – cenny nawóz/ Wojciech Konieczny

(Farmer 2021nr 11, s. 60-61) – Nawozy i nawożenie

image7

Rozwojowi drobiarstwa towarzyszy stały wzrost ilości pomiotu ptasiego. W większości jest on wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz. Niewielkie ilości trafiają do biogazowni. Pomiot z ferm drobiu jest nawozem o stosunkowo wysokiej zawartości suchej masy, a więc nadającym się do stosowania na pola dalej położone od gospodarstw. Jednocześnie charakteryzuje się on dużą koncentracją NPK, a także wapnia, magnezu i siarki. Ich ilości są o wiele wyższe niż w oborniku bydlęcym czy świńskim. Należy też podkreślić dużą zasobność w mikroelementy, np. obornik kurzy zawiera dużo boru i molibdenu, a pomiot z ferm indyków miedzi, cynku i manganu. Najkorzystniejszy stosunek N:P:K:Ca, z punktu widzenia nawozowego, występuje w pomiocie kaczym, a najmniej fosforu i potasu w stosunku do azotu zawierają pomioty kurzy i indyczy.

Ze względu na stosunkowo dużą zawartość wapnia nawożenie pomiotem ptasim działa na glebę odkwaszająco. W czasie przechowywania dochodzi do dużych (do 50 proc.) strat azotu w formie amoniaku. Zaleca się stosowanie go wiosną pod rośliny o długim okresie wegetacji, jak kukurydza, okopowe, a w okresie letnim na ściernisko pod zasiew poplonów z natychmiastowym przyoraniem i wymieszaniem z glebą. Bardzo wczesny wywóz pomiotu wiosną pod rośliny jare i latem pod poplon, a następnie siewy ozimin powodują lepszy rozkład masy i proces przemieszczania się składników, co nie wpływa ujemnie na początkowy rozwój siewek i zbyt bujny wzrost roślin.

Żywienie ptaków oraz zabiegi weterynaryjne mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania pomiotu jako nawozu. Stwierdzone występowanie pozostałości kokcydiostatyków, metali ciężkich, powyżej dopuszczalnych wartości, ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie. Opisane zagrożenia dotyczą jednak tylko tych sytuacji, w których pomiot jest wielokrotnie i systematycznie stosowany jako nawóz. Jeżeli trafia na pole raz na 4 lata, to zagrożenie można wykluczyć.   

Ankieterzy znów odwiedzą rolnicze gospodarstwa

(Farmer 2021 nr 12, s.12) – Rolniczy świat

image8

Badania „Polska Wieś i Rolnictwo w 2021 r.” będą realizowane przy współpracy MRiRW, ARiMR, KOWR oraz KRUS. Ich celem będzie poznanie opinii, postaw mieszkańców wsi oraz miast, dotyczących oceny przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Ankieta będzie również dotyczyła oceny działalności państwa oraz instytucji działających na rzecz wsi .

 

 

 

 Właściciele instalacji fotowoltaicznych będą mogli jeszcze raz sięgnąć po dotację – (Farmer 2021 nr 12, s.12) - Programy, projekty, dopłaty

image9

W pierwszym kwartale 2022 r. zaplanowano nową edycję programu Mój Prąd 4.0. W tej odsłonie konsumenci zaangażowani w proces produkcji, będą bezpośrednimi właścicielami magazynów energii. Dofinansowaniem objęty byłby nie tylko generator energii, ale także wszystkie urządzenia, które są w stanie skutecznie współpracować z fotowoltaiką, pożytkując wyprodukowane przez nią nadwyżki. Mowa tu zatem o bankach energii, magazynach chłodu lub ciepła, systemach do zarządzania energią w gospodarstwie domowym oraz ładowarkach do samochodów elektrycznych.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Fot. Pixabay.com

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter