Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027

W grudniu 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata. Projekt zakłada 25 mld euro na polskie rolnictwo w nowej perspektywie finansowej. Z tego 17 mld ma być przeznaczone na płatności bezpośrednie, a reszta na inwestycje w gospodarstwach.

image1

Najważniejsze rozwiązania Planu Strategicznego (PS)

 

Plan będzie sprzyjać produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku (chodzi głównie o ochronę wody, gleby
i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa. Ponadto, zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.

 

Pomoc w ramach Planu Strategicznego obejmie mniejsze gospodarstwa oraz konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

PS w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 przewiduje takie rozwiązania, aby wspierać głównie małe i średnie gospodarstwa rolne zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 r. średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej.

 

Kontynuowane będą następujące wsparcia

  • wsparcie związane z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach

  • wsparcie na rzecz wymiany pokoleniowej, w szczególności poprzez wsparcie dla młodych rolników

  • wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego uwzględniające jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, w zakresie wzrostu powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.

 

image2Co się tyczy ochrony środowiska to zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi głównie o przyjazne dla środowiska metody produkcji. Nastąpi zwiększenie lesistości i poprawa stanu lasów w Polsce. Wspierane będą inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.

 

Plan zakłada wzmacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez realizację interwencji zachęcających do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wdrażana też będzie koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji
w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia.

 

Dokument, przedłożony przez szefa resortu rolnictwa, Henryka Kowalczyka, otwiera możliwość rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską na temat kształtu projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Dzięki temu Polska będzie mogła ubiegać się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter